forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yigit_bulut_buyukHabertürk TV Genel Yay?n Yönetmeni Yi?it Bulut, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n medya yöneticileriyle bir araya geldi?i toplant?da ortaya att??? 'Medya Üst Kurulu' önerisinin detaylar?n? yazd?. Bulut'un önerisine Fatih Altayl? olmak çok say?da kö?e yazar? tepki göstermi?, bunun sansür kurulu anlam?na geldi?ini savunmu?lard?.

Fatih Altayl?, dünkü yaz?s?nda Yi?it Bulut'un önerisiyle ilgili ?unlar? yazm??t?:

Demokrasilerde, hele hele “ileri demokrasilerde” böyle kurulun veya kurumun varl??? akla bile getirilemez.

Demokrasiler ve ileri demokrasiler “söz söyleme özgürlü?ü” ve “fikir hürriyeti” üzerine otururlar.

Bunun temelinde de bas?n?n söz söyleme ve fikir beyan etme hürriyeti gelir.

E?er siz bir üst kurul benzeri yap?yla gazetelerin, giderek geli?en ve güçlenen internet medyas?n?n önünü kesmeye, onlar? denetim alt?na almaya kalk???rsan?z o zaman “ileri” yi b?rak?n, demokrasiden bile söz edemezsiniz.

Böyle bir kurul olsa olsa darbe dönemlerinde, cunta ile yönetilen ülkelerde ya da ?kinci Dünya Sava?? öncesi Almanya’s?nda, ?talya’s?nda, ?spanya’s?nda olabilir.

Allah’tan Ba?bakan, Yi?it Bulut’un bu önerisine gülüp geçti ve böyle bir ?eyin olamayaca??n? söyledi de içimiz rahatlad?.

Ya “Bu süper bir fikirmi?” deseydi halimiz nice olurdu!
(Gazete Habertürk)


Yi?it Bulut'un Gazete Habertürk'te yay?nlanan yay?nlanan ve önerisinin gerekçesini anlatt??? yaz?s? ?öyle...

‘Medya Üst Kurulu’ yeni Anayasa ile hayata geçebilir...

BA?BAKAN ile yapt???m?z kahvalt?da payla?t???m “Medya Üst Kurulu” hakk?ndaki görü?lerimin çarp?t?lm?? halini internet sitelerinde ve gazetelerde okuyunca “Vay be” dedim, “Neler demi?im haberim yok”! Bir bas?n mensubu olarak “güzide bas?n?m?z?n” gazab?na u?ram???m! Hiç önemli de?il, benim dünya anlay???m kesin, net ve asla de?i?mez; inand???m yolda, bütün dünya üstüme gelse, yine do?ru bildi?imi savunurum...
?imdi gelelim anlatamad???m diyerek olay? “kibarca” alg?lay?p-alg?lataca??m “Medya Üst Kurulu” kavram?na...
Detaya geçmeden iki tespit yapmak istiyorum:

1- Türkiye’de “sansür” ile “düzenleme”, “kurals?z olmak” ile “özgürlük” kavramlar? birbirine kar??t?r?l?yor... Birileri bunu her türlü hukuki düzenleme d???nda kalmak için yap?yor ve kamuoyunu yan?lt?yor. Bir alanda “kurallar konulmas?” oran?n “sansürlenmesi” de?ildir!
2- Saklayacak bir ?eyi olmayanlar, kurallara uyanlar düzenleme yap?lmas?ndan korkmazlar! Koyars?n?z kurallar?, herkes ?effaf bir ?ekilde yoluna devam eder...
Sevgili dostlar?m, bu tespitler sonras? gelelim; Medya Üst Kurulu tart??mas?na...

Türkiye’de bildi?iniz gibi tek düzenleme RTÜK ile yap?lm?? ve radyo, televizyonlar için kurallar belirlenmi?. ?imdi soral?m; RTÜK var diye sansür mü var? Yoksa kurallar m? konulmu?? Varsa söyleyin; birlikte sava?al?m... RTÜK’ün var olma mant??? çok basit: Radyo, televizyonlar, kamu varl?klar? üzerinden size ula?t??? için “düzenleme” yap?labilir. RTÜK’ün anayasal bir temeli var... ?imdi soral?m; Türk Telekom a?lar? veya mobil ?ebekeler üzerinden Türkiye’de 50 milyon üstünde abonesi olan internet neden kurals?z? Telekom altyap?s? veya GSM frekanslar?, e?er mant?k “kamu de?eri” ise, “kamu vas?tas?” de?il mi?

Sevgili dostar?m, i?in “kamu frekans?” ile ula??m k?sm? da bana göre “eksik”! Mant?k farkl? olmal?; bir ülkede “kamuoyu yaratma gücünde olan bir araç kullan?yorsan?z, bunun kurallar?” olmal?! Tamamen kurals?z “bir kamuoyu” gücü; sonunda yarg? yoluyla hiçbir ?ey yap?lamayan haysiyet cellatlar?na yol aç?yor. Bunu en iyi Ba?bakan Erdo?an biliyor; man?etlerle çarp??arak bugünlere geldi ama o man?etler gün geldi onu demir parmakl?klar arkas?na da itti. Konu Ba?bakan da de?il; bu ülkede kendine “bas?n mensubu” diyenlerin “linç etti?i” yüz binler ya??yor... ??in bir garip taraf? daha var; internet siteleri art?k ciddi bir reklam alan? ve bu paray? alanlar?n kim oldu?u belli de?il, vergi diye bir ?ey baz?lar? için asla yok çünkü künye ya sahte ya da yok!
Son not: ?nternet deyince sadece yaz?l? bir bas?n türünü anlamay?n, geni? bant ve streaming ile TV art?k internet! RTÜK alan? d???nda kalan binlerce internet TV’si var bu ülkede!

Sonuç: Konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Ben “sansürü-kontrol”ü tarif etmiyorum, çarp?tmaya hiç gerek yok! Söyledi?im çok aç?k: Birileri “kamuoyu gücünü” kullan?yorsa, bunun yaz?l? toplumsal kurallar? olmal?! Ma?dur olanlar?n yarg? mekanizmalar?na gitmeden önce en az?ndan bir ba?vuru yaparak çektiklerini tescil edebilecekleri bir yap? olmal?... Tekrar ediyorum; “Yapt?r?m gücü olsun, sansür yapabilsin” asla demiyorum, sadece “etik de?erleri ve maddi kurallar? tarif eden bir toplumsal yaz?l? sözle?me”nin ad? benim için “Medya Üst Kurulu”...

Son söz: Bu düzenleme mevcut Anayasa’ya göre mümküm de?il. Yeni Anayasa çal??mas?nda ele al?nmas? ve yeni düzenlemelerin yap?lmas? gerekli. Ben siyasi otoritenin bu konuya gerekli çal??may? yaparak e?ilece?ini ve yeni pakette yer alaca??n? dü?ünüyorum. Son olarak tekrar ediyorum; Medya Üst Kurulu “yaz?l? toplumsal bir anayasal mutabakat” tasla?? olup siyasi otoriteleri de bu alandan uzak tutman?n garantisi olabilir. Bugün bu ülkede her mecradan yap?lan yay?nlarla parçalanan aileler, kararan hayatlar var. Bu yay?nlar? yapanlar?n kurallar?n oldu?u bir alanda oldu?unu bilmelerinin neresi kötü ben anlayamad?m. Yoksa sorun “?stemezük” mant???m?!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri