forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

kadin_programBir televizyon program?nda, kocan?n stüdyoyu basarak 3 ki?iyi yaralamas? gözleri yeniden kad?n programlar?na çevirdi. Emniyet, önlem al?nmazsa daha büyük olaylar?n olabilece?ini dile getirirken, psikolog Orhan Keskin sorunlar?n ekranlarda tart???lmas?n?n çözüm yerine çözümsüzlük, kin, nefret ve ölümler getirdi?ini belirtti.

Bir televizyon program? s?ras?nda e?inin yay?na kat?lmas?na sinirlenen Ahmet Ayy?ld?z, önceki gün canl? yay?n stüdyosunu bast?. Ayy?ld?z, e?ini programa getirdi?i gerekçesiyle Hüseyin Kele? ile iki program çal??an?n? yaralad?. Olay?n ucuz atlat?ld???n? belirten emniyet yetkilileri, önlem al?nmazsa daha büyük facialar?n da ya?anabilece?ini dile getiriyor. Yetkililer, sald?r?da kimsenin ölmemesini ise büyük ?ans olarak niteledi. Çe?itli kriminal olaylar?n tart???ld??? programlarda baz? ki?ilerin pe?inen suçlu ilan edildi?ini belirten emniyet yetkilileri, bunun çok daha tehlikeli sonuçlara yol açaca?? konusunda uyar?yor. Programlarda tart???lan konular sebebiyle geçmi? y?llarda birçok cinayet ve intiharlar?n ya?and???n? dile getiren yetkililer, bunun canl? yay?n program?n bas?lmas?yla daha dikkat çekici hale geldi?ini ifade etti.

Böyle bir sald?r?n?n ya?anmas?n?n kendisini ?a??rtmad???n? dile getiren psikolog Orhan Keskin, önlem al?nmazsa ba?ka sald?r? ve intiharlar?n da ya?anabilece?ini ifade etti. Her ailede birtak?m sorunlar?n ya?anabilece?ine dikkat çeken Keskin, aile içinde meydana gelen sorunlar?n ekranlar önünde tart???lmas? yerine ailenin kendi içinde hakem konumunda olabilecek ehil ki?ilerce çözülmesi gerekti?ini söyledi. Sorunlar?n ekranlarda tart???lmas?n?n çözüm yerine çözümsüzlük, kin, nefret ve ölümler getirdi?ini belirtti. Bu tarz programlar?n reyting kayg?s?yla haz?rland???n? belirten psikolog Keskin; psikolojik olarak ki?ilerin ruh sa?l???, sosyolojik olarak da toplum sa?l??? aç?s?ndan tehlikeli sonuçlar do?uraca??n? kaydetti. Keskin, denetimlerinin s?kla?t?rmas? için RTÜK yetkililerinin harekete geçmesi ça?r?s?nda bulundu.

Bak?rköy Psikiyatri Tedavi ve Ara?t?rma Merkezi'nden psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, kad?n programlar?nda konu ve konuk seçme konusunda hassas olunmas? gerekti?ini söylüyor. Akcan, "Bu ki?iler en son çare olarak bu tarz programlara kat?l?yorlar. Dolay?s?yla intihar ve cinayetler i?lenebiliyor. Program sunucusu ve yap?mc?s? benzer sorunlar? seziyorsa program bitti?inde ki?ilerin güvenli?ini sa?lamad?kça serbest b?rakmamal?." dedi.

Geçmi?te de cinayet ve intiharlar olmu?tu

Yasemin Bozkurt'un haz?rlay?p sundu?u ve Kanal D'de yay?nlanan 'Kad?n?n Sesi' program?na kat?lan Birgül I??k, memleketi Elaz??'a dönünce kendini otobüs terminalinde bekleyen o?lu taraf?ndan vurularak öldürülmü?tü. I??k'?n u?rad??? sald?r?n?n ard?ndan Yasemin Bozkurt'un Kanal D'deki 'Kad?n?n Sesi' program? ve atv'de yay?mlanan, Ay?enur Yaz?c?'n?n sundu?u 'Yaln?z De?ilsiniz' yay?ndan kald?r?lm??t?.

Kas?m 2005 tarihinde Show TV'de yay?nlanan "Serap Ezgü ile Biz Bize" program?na kat?lan 27 ya??ndaki konfeksiyon i?çisi ve iki çocuk babas? Hasan Konduo?lu, sevdi?i k?z? kaç?rm??t?. Aile taraf?ndan re?it olmayan k?zlar?n? kaç?rmakla suçlanan Konduo?lu, k?z? ailesine teslim etmi?ti. Aile ve sunucu taraf?ndan canl? yay?nda sap?k ilan edilen genç, kalbine ate? ederek intihar etmi?ti. Gencin cebinden ç?kan mektupta sorumlunun program yapan ki?i oldu?u notu ç?km??t?.

Yine Kanal D'de yay?nlanan 'Kad?n?n Sesi' program? ba?ka bir cinayete sebep olmu?tu. ?zmir'in Kemalpa?a ilçesinde berdel evlili?i yapt??? e?i Tijen Alp'i (22) öldüren Kenan Alp'in (24) babas? Kemal Alp, olay? televizyona ç?k?p anlatan gelininin ailesini kur?un ya?muruna tutmu?, gelin Tijen Alp'in a?abeyi Yusuf Özbek (24) ve bir polis memuru ölmü?tü. (Zaman Gazetesi)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri