forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

RAD?KAL'DE VEDA ZAMANI...

Aktif .

radikal_vedaEylül ay? itibariyle Referans'la birle?erek ismi de?i?ecek olan Radikal'de vedalar ba?lad?... Yerini Eyüp Can'a devredecek olan Genel Yay?n Yönetmeni ?smet Berkan'?n ard?ndan Hakk? Devrim ve Haluk ?ahin de Radikal okurlar?na veda etti...

?SMET BERKAN'IN VEDA YAZISI

Radikal'e veda ve te?ekkür


Elinizde tuttu?unuz Radikal’in 5 bin 71’inci nüshas?. Yani 5 bin 71 gündür yay?mlan?yor bu gazete. Bundan sadece 43 gün sonra 15. ya??na basacak Radikal.
?lk gününden itibaren burada çal???yorum, bu kö?ede yaz?yorum, neredeyse tam? tam?na on y?ld?r da yönetiyorum bu gazeteyi. Bu yaz? ise Radikal’de son yaz?m. Bir veda yaz?s?.
***
15 y?l önce Mehmet Y?lmaz’?n liderli?inde Radikal’i ç?karmaya haz?rlan?rken bize sorulan ‘Nas?l bir gazete yapacaks?n?z’ sorusuna ‘Gazete gibi gazete’ cevab?n? veriyorduk.
Bu gazete, gazete gibi gazete olmaya çal??t? hep. Bundan sonra da eminim öyle olacak.
***
1978 y?l?n?n son aylar?ndan beri, yani neredeyse 32 y?ld?r gazetecilik yap?yorum. Son onbe? y?l?m Radikal’de geçti. Bu onbe? y?l?n onunda da genel yay?n yönetmenli?i yapt?m.
??in gazetecilik k?sm? de?il ama yöneticilik k?sm? yordu, y?pratt?. On y?l da, bence k?sa bir süre de?il yöneticilik için.
***
Gazeteciler zor insanlard?r, hepimizin egosu olmas? gerekenden bir hayli fazla ?i?iktir. Bunca ?i?ik egolu insan? yönetmeye çal??mak, onlardan ortak bir hedef için maksimum kapasiteyle çal??malar?n? istemek, inan?n bana, dünyan?n en y?prat?c? i?lerinden biri.
Bir yan?yla çok zevkli, çok tatmin edici, bir yan?yla cehennem azab? gibi.
?imdi ben de, y?llard?r her f?rsatta dalgas?n? geçti?im ‘Dü?mü? Genel Yay?n Yönetmenleri Kulübü’nün üyesiyim.
***
Gazete nedir, gazeteci kimdir, gazeteci okuyucusuna bir görü?ü, bir haberi, bir önceli?i bildirirken ehliyetini nereden al?r?
Bu sorular mesle?e ba?lad???m ilk günden beri kafamda olan sorular. Cevaplar?n? bulabilmi? de?ilim, bulunaca??n? da sanm?yorum ama bu sorular? kendime sormadan tek bir günüm bile geçmedi.
Sorular? soruyor olman?n kendisi bence cevaplardan daha önemli. Çünkü bu sorular? s?k s?k kendinize sormazsan?z, o zaman gazetenizi ve kö?enizi sadece sizin egonuzun veya ki?iselliklerinizin hizmetçisi sanmaya ba?layabilirsiniz.
***
Hergün bir gazete yapmak demek, onlarca yüzlerce belki binlerce karar vermek demektir.
Elbette bu kararlar?n hepsini genel yay?n yönetmeni vermez, veremez ama en önemli, en kritik kararlar sonunda yay?n yönetmenince verilen kararlard?r.
Bu kararlar?n?z? verirken elinizde bir terazinizin olmas? gerekir. Bu terazi, sizin akl?n?zd?r, ahlak?n?zd?r, do?ruluk anlay???n?zd?r.
Bunca y?l hergün gazete yap?nca, ister istemez hatalar da yapar insan. Bu hatalar?n hepsi benimdir, hepsinin sorumlulu?u bana aittir.
Bu gazetede çok komik, hat?rlad?kça kahkahalarla güldü?üm hatalar da yapt?k, çok vahim, insanlar?n hayatlar?n? bire bir etkileyen hatalar da.
Hatalar?m?z?n hiçbiri kas?tl? de?ildi, s?rf kötülük olsun diye yap?lmam??t?. Hata yapt???m?z? gördü?ümüz anda ç?k?p özür diledik, kendimizi saçma sapan biçimlerde savunmaya kalkmad?k, kibirlilik yap?p hatam?z? görmezden gelmeye yeltenmedik.
Hatalar?m?z?n say?s?n? onlarca, yüzlerce defa katlayan ola?anüstü iyi gazetecilik i?leri de yapt?k Radikal’de.
Oradaki ba?ar? da, bu gazeteyi gazete yapmak için gece gündüz çal??an iyi gazetecilerindir. Benim bu ba?ar?lardaki olsa olsa tek rolüm, o iyi gazetecilerle ayn? anda ayn? gazetede çal??ma onuruna sahip olmakt?r.
Radikal, bu ülkenin tarihinin ak???nda önemli dönemeç noktalar?nda çok önemli, çok radikal roller üstlendi. Bu ülkede insan haklar?n?n ve demokrasinin yücelmesinde minicik bir rolümüz olduysa bile bu bana yeter.
Onbe? y?l önce insan haklar?ndan söz etmek sizin komünist, y?k?c?, bozguncu, bölücü olarak alg?lanman?z için yeterliydi. Bugün bu alg? de?i?tiyse, Radikal’in bu de?i?imde ciddi bir rolü oldu?u içindir, hiç tevazuya gerek yok.
***
Radikal, bundan sonra yoluna bensiz devam edecek. Görevimi Eyüp Can’a devrederken, onun bu gazeteyi bugün bulundu?u yerden al?p çok daha yukar?lara ta??yaca??na inan?yorum.

HAKKI DEVR?M'?N YAZISI...

Biz sana te?ekkür borçluyuz

Dünkü yaz?s?yla ?smet Berkan, 15 y?ll?k gazetesi Radikal’le helalle?ti. Meslekta?lar?na örnek olmas?n? diledi?im efendi üslûbundan santim ?a?mamacas?na. Genel Yay?n Yönetmeniyken söylesem tuhaf kaçard? ama ?smet, benim neslimden bir gazetecinin (Bab?âli’nin mektep mezunu ilk muhabirlerinden arkada??m Necla’n?n) o?ludur: Bizim loncan?n has evlatlar?ndan biri. Birbirimizden iyi anlar?z. Mesela geçen 15 y?l boyu ayn? havuzda yüzerken, aram?zda üç kere bile Necla ad? geçmemi?tir.
Radikal’de yazmaktan da vazgeçti?ini zannediyorum, ki daha çok buna üzülürüm. Bu gazeteye yak??an kö?ekad?lar?n?n önde geleniydi. Genel Yay?n Yönetmenli?inden kurtulu?una, yad?rgasan?z da do?ru bildi?imi söyleyece?im: onun ad?na memnun oldum. O görev, makam olarak hemen hepimizin gözdesidir de, yapan bilir ki Allah?n belas? da bir i?tir.
?smet tarz?nda okuryazar, evine ve çocuklar?na dü?kün biri için, (Nüfusu artan ailenin bütün efrad?na sa?l?k, mutluluk dilekleri ve sevgiler!) insana nefes alacak zaman ve ya?ama vakti b?rakmayan, gazete genel yay?n müdürlü?ü «dostlar ba??na» denebilecek bir i? de?ildir. Vaktiyle o ?artlarda y?llar geçirmi? bir k?demli olarak bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Yükün alt?ndaki arkada?lara içtenlikle Tanr?dan sab?r ve metanet dilerim.
*
Ben bu yükü s?rt?mdan 1979’da (otuz küsur y?l önce ve tam 50 ya??mdayken indirdim.) Daha çok radyo ve sonra F?s?lt? Gazetesi yaz?lar?mla iyi kötü tan?nm?? biriydim. Çatalca’da kurdu?umuz çiftli?e s???n?rken, bas?n-yay?n tantanas?n? arar ve özler miyim, diye bir tereddüt geçirmedim de?il. ?smet can?m, hayat?m?n en mutlu on y?l?n?, ?ehre inmeden, elime kalem almadan (gazete okumadan desem sen de inanmazs?n zaten) orada ya?ad?m. Sonradan, kürkçü dükkân?na dönenin ac?nacak bir tilkiye dönü?ece?ini ya?ayarak ö?renmek de varm?? kaderimde.
Gazetem olarak Radikal’i çok sevdim ben. Bunda çal??an bütün arkada?lar?m?n oldu?u kadar ve hepsinden çok da gazetenin ba??nda senin gibi en halisinden bir gazetecinin bulunmas? ba?l?ca etkendi, derim. Diyebilirim. (Bilirsin ki bunu diyen munis, geçim ehli biri de de?ildir. Üstelik ya?land?kça insano?lu malum daha da burukla??r.)
Ben veda etmiyorum sana. Hatta bundan böyle ailece (bende aile diye ne kald?ysa) daha s?k görü?ebilece?imizi bile umuyorum.
Gönlüm yaz?lar?n? Radikal’de okumaya devam etmek ister. Ne olursa olsun, sen benim gözümde hem de?erli bir dost, hem de y?llar y?l? ba??nda bulundu?u gazetenin bütün çal??anlar? taraf?ndan, samimî teessür ve içten sevgilerle u?urlanan müstesna bir gazetecisin.
As?l biz sana te?ekkür borçluyuz, sevgili ?smet. K?ymetini bileceklere emanet ol!HALUK ?AH?N'?N YAZISI

Veda mevsimi

Yaz?i?leri Müdürü Erdal Güven az önce telefon edince konu de?i?tirmek zorunda kald?m. (‘Partizan gazetecili?in geri dönü?ü’ ba?l?kl? bir yaz?ya ba?lam??t?m.)
Erdal, dün veda eden Genel Yay?n Yönetmeni ?smet Berkan’?n yerini alan Eyüp Can’?n yeni gazetede yazar kadrosunda baz? de?i?ikliklere gitti?ini, bu kapsamda benim de Radikal’le yollar? ayr?lan yazarlar içinde bulundu?umu söyledi. Eyüp Can’?n can? sa?olsun!
Bab?ali’deki geçmi?i 35 y?l? bulan bir ‘duayen’ olarak, yeni yönetimlerin takdir haklar?na sayg?m sonsuzdur. Elbette kendi istedikleri gibi bir gazete yapacaklar, kendi kafalar?na uygun yazarlarla çal??acaklar. Eyüp Can’a ba?ar?lar dilerim.
Daha önce birçok gazetede (Politika, Hürgün, Gazete, Güne?, Hürriyet, Cumhuriyet) kö?e yaz?s? yazm?? bir emektar olarak bu ayr?l??? dramatize edecek de?ilim. Oluyor böyle ?eyler.
Ben, tiryaki okurumun son y?llarda Radikal’den uzakla?t???n? ve ayr?l?k gününün yakla?makta oldu?unu hissediyordum. K?smet Eylül ay?n?n ilk gününe imi?!
Gazetenin kurucu editörü Mehmet Y?lmaz’?n daveti üzerine, ilk gününden beri Radikal’deydim. Y?llar ne çabuk geçmi?, 15 y?la yakla?m??. Burada zevkle çal??t?m, çal??anlar?ndan hep sayg? ve sevgi gördüm.
Sat??? fazla olmasa da, ‘bu gazete’nin ülkemizde önemli bir entelektüel i?lev sahibi oldu?unu dü?ündüm. Siyaset ve medya dünyas? üzerinde sat?? rakam?n?n çok ötesinde etkisi oldu?unu hep hissettim.
Bu duygunun olu?mas?nda, umar?m, benim de bir nebze katk?m olmu?tur.
De?erli okurlar?m bir ‘dü?ünür’ olarak temel kayg?m?n, ba??ms?z kalmak ve ‘kendi dü?üncelerimi yazmak’ oldu?unu biliyorlar. Türkiye’ye ve dünyaya ideolojik çetelerin ve kamplar?n gözlü?üyle bakmamaya, olup bitenleri ?ablonlar?n ve ç?kar çevrelerinin reçetelerinin d???ndan irdelemeye ve hep ‘ötekileri’ ön plana ç?kartmaya çal??t?m.
Cumhuriyet Türkiye’sinin zorunlu de?i?im sürecinde ‘banyodaki kirli suyla birlikte y?kanan bebe?in de d??ar? at?lmas?na’ kar?? ç?kt?m.
Mizac?m gere?i, sesimi fazla yükseltmedim, bir-iki kez d???nda sert polemiklere girmedim. Bunlar beni gazetenin ya da Bab?ali’nin en çok okunan yazar? haline getirmedi ama zaten öyle bir amac?m yoktu.
‘Mahallenin ak?ll?s?’ rolünün, hele ?u zamanda, popüler bir rol olmad???n? ba?tan beri biliyordum. Kendi seçimimdi, ?ikâyetçi de?ilim.
Radikal çal??anlar?na, yaz?lar?m? herkesten önce gören dizgi servisinden Cevdet’e ve sevgili okurlar?ma veda ederken, bunalt?c? bir yazdan sonra, limonata gibi bir Eylül diliyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri