forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

DARBEC?L?KTEN YARGILANANLARA DE??L, GAZETEC?L?KTEN YARGILANANLARA DESTEK VER?N!

Aktif .

  ?leti?im özgürlü?ü sorunlar?n? görü?mek için toplanan 14 bas?n meslek örgütü, Ergenekon san??? tutuklu gazetecilere özgürlük kampanyas? ba?latt?. Medya Derne?i, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bas?n Konseyi ve üye meslek örgütlerini bu kampanyadan dolay? ele?tirdi.

Bas?n Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de içinde bulundu?u baz? meslek örgütleri, darbecilikten yarg?lanan Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'a s?n?rs?z destek verirken Ergenekon'la ilgili haber yapt?klar? için haklar?nda 5 bine yak?n dava aç?lan gazetecileri görmezden geliyor.

14 bas?n örgütü, son bir haftada 3 kez topland?.  Meslek örgütleri, Gazetecilere Özgürlük Platformu olu?turulmas? ve eylem komisyonu kurulmas? karar? ald?. Komisyon, gazetecilerin özgürlük kampanyas?n? örgütlü bir ?ekilde yürütecek. Platform ad?na aç?klama yapan Atilla Sertel tutuklu gazetecilerin serbest b?rak?lmas? için Ankara'da ba?lat?lan imza kampanyas?na destek vereceklerini ve toplanan imzalar?n Cumhurba?kan? ve Ba?bakan'a ula?t?r?laca??n? söyledi.

MEDYA DERNE??: BALBAY VE ÖZKAN GAZETEC?L?KTEN YARGILANMIYOR

Medya Derne?i, Bas?n Konseyi'nin tutuklu gazetecilerin serbest b?rak?lmas?n? istemesini ele?tirdi. Dernekten yap?lan yaz?l? aç?klamada, ?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi'nde fikir ve ifade özgürlüklerinin her fert için sabit oldu?u ve kimsenin fikirlerinden ötürü rahats?z edilemeyece?ine vurgu yap?ld?. "Gazetecilerin, gazetecilik faaliyetleri yüzünden soru?turma ve kovu?turmaya u?ramas?n? kesinlikle tasvip etmiyoruz." denilen aç?klamada son y?llarda gazetecilere aç?lan dava say?s?n?n fazlal??? dile getirildi.

Aç?klamada ?u ifadeler yer ald?: "Bunun meslekî olarak kabul edilebilir bir yan? yoktur. E?er darbe planlamak ve darbeye te?ebbüs etmek anayasal bir suç ise, bu suçun haberle?tirilip kamuoyunun bilgilendirilmesi neden dava konusu oluyor? Bunu hukuk devletinde anlamak mümkün de?il. Birçok gazetecilik örgütünün Zaman, Yeni ?afak, Vakit gibi gazetelere ve ?amil Tayyar ile Nazl? Il?cak gibi gazetecilere verilen a??r para cezalar?na kar?? sessiz kalmas? ise yap?lan özgürlük ça?r?lar?n?n eksik kalmas?na sebep olacakt?r."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri