forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .


deniz_baykal_280Star Gazetesi'nin haberine göre, Deniz Baykal’?n  CHP Genel Ba?kanl???'ndan istifa etmesine neden olan gizli çekim videosunun izi Ergenekon belgeleri aras?ndan ç?kt?. Ergenekon’un Baykal üzerine uzun süre çal??t??? ve garsoniyerine varana kadar takibe ald??? belirlendi.

Haberin detaylar? ?öyle;


Cumhurba?kan? Abdullah Gül ve Ba?bakan Tayyip Erdo?an hakk?nda ?smarlama kitaplar yazan Ergenekon san??? J?TEM’in maa?l? yazar? Ergun Poyraz’?n, Baykal hakk?nda da ‘Arap Çocu?u’ isimli bir kitap haz?rl???nda ortaya ç?kt?.

YAKALANMADAN 7 AY ÖNCE YAZDI

Ergenekon san??? Ergün Poyraz’da yakalanan ve Adli Emanet’te tutulan skandal belge “bel 1” ismiyle kaydedilmi?. Poyraz’?n Compact marka bilgisayar?n?n hard diskinde ve aramada el konulan ‘27 nolu disket’e kopyalanm?? olarak bulunan belge, 21.12.2006 tarihini ta??yor. Bu tarih Poyraz’?n Ergenekon’da tutuklanmas?ndan 7 ay öncesine denk geliyor. Belgede Baykal hakk?nda çok gizli bilgiler yeral?rken; Baykal’?n istifa etmesine yol açan milletvekili Nesrin Baytok’la ili?kisi ve iddia edilen garsoniyeri de bu belgede geçiyor.

‘ARAP ÇOCU?U’NUN GARSON?YER?

Poyraz’?n, belgenin ba??na “Arap Çocu?u” ibaresi koymas?, Baykal hakk?nda yapaca?? köken suçlamas?n? da ortaya koyuyor. Belgede maddeler halinde Baykal hakk?nda yap?lacak çal??ma s?ralan?yor. ?lk maddeye ‘ailesi’ konulurken, AK PArti ile Baykal’? ili?kilendirme ba?l?klar? da dikkat çekiyor. Belgedeki en çarp?c? bölüm ise Baykal’?n oldu?u iddia edilen garsoniyer evle ilgili.

‘KU?KONDU SOKAK’ VE?‘NES?N?BAYTOK’

“Ku?kondu sokak ve garsoniyeri” ba?l???n? ta??yan maddenin devam?nda “Nesrin Baytok ve yak?n çevresi” ba?l??? dikkat çekiyor. Poyraz’?n garsoniyerin yerine i?aret etti?i Ku?kondu Sokak, eski CHP Genel Merkezi’nin bulundu?u Çevre Sokak’?n iki alt soka??nda yeral?yor. Baykal ve Nesrin Baytok’un kaseti ç?kt?ktan sonra, çekim yeri tart??ma konusu olmu?, evin eski yap? oldu?u konu?ulmu?tu. Ku?kondu’daki yap?lar da 15-20 y?ll?k..

ÇOK?ÇOK?A?IR?SUÇLAMALAR?VAR


Poyraz’a ait belgede Baykal’a yönelik çok a??r bir ba?l?k da yeral?yor. “Söke eski belediye ba?kan? ile Ayd?n-Germencikli Çingene çocuklar? ile hamam alemi...” ?eklindeki ba?l?k, haz?rlanan kitab?n Baykal’? yok etmeye yönelik oldu?unu i?aret ediyor. Belgede, Baykal’?n “Moon Tarikat?yla ba?lant?s?”, “Alman Vak?flar?yla olan ili?kileri” “Üniter devlete gizli dü?manl???”, “?ehit üzerine ?ehit verirken yüzme sefas?”, “Tayyip sevgisi” ve “Gülen sevgisi” ba?l?klar? dikkat çekiyor.

BAYKAL’A OPERASYON

Deniz Baykal’?n kaset skandal?n?n ard?ndan genel ba?kanl?ktan istifa etmesiyle ?zmir’de gözya?lar?na bo?ulan CHP Kad?n Kollar? ?l Ba?kan? Gül?en Ko?ano?lu’nu yeni CHP yöretimi görevden ald?.

Kitap 300 milyara malolacak


Deniz Baykal’la ilgili a??r suçlamalar içeren belgede kitab?n amac? ve maliyetiyle ilgili tespitler de yap?l?yor. ??te o cümleler: “Deniz Baykal’?n ülkeye ihanetleri ve gizli yönlerini aç??a ç?karacak sat?? ve okunma oran? olarak en yüksek seviyede olacak böyle bir kitab?n, gerek bas?m, yay?n ve gerekse belge, ara?t?rma, röportaj gibi masraflar?n?n ve bu masraflar?n yan?nda Baykal ve kitab?n hedefindeki isimlerin açaca?? tazminat davas? harcamalar?n?n asgari maliyeti 300 milyar gibi bir rakama ula?maktad?r.” Ergenekon san??? Poyraz’da ç?kan belgenin 2006 tarihini ta??mas?, Ergenekon’un Baykal’? uzun süredir takibe ald???n? ortaya koyuyor.

J?TEM’in maa?l? korumal? yazar?

Ergenekon Davas? kapsam?nda 27 Temmuz 2007’de Ankara’da gözalt?na al?nan Ergün Poyraz daha sonra tutukland?. Savc? Zekeriya Öz taraf?ndan sorgulanan Poyraz’da çok say?da gizli belge ileKara Kuvvetleri?stihbarat Ar?ivi ve çok gizli askeri belgeler bulundu. Poyraz’?n J?TEM’den kitap yazma vi istihbarat toplama kar??l??? maa? ald???; ödemeyi yapan, onaylayan ve haz?r bulunan jandarma görevlilerinin isimlerinin de yer ald??? 5 ayr? resmi belgeyle ispatland?. Poyraz’a yap?lan ödemeleri gösteren belgede dönemin Jandarma ?stihbarat Ba?kan? ?imdiki Ergenekon san??? Tu?general Levent Ersöz ile Jandarma Teknik Takip Ba?kan? Albay Atilla U?ur’un imzalar? da yeral?yordu. Ergün Poyraz’a 2’si uzman çavu? biri Astsubay K?demli Çavu? 3 yak?n koruma verildi?i ve bu korumalar?n Poyraz’?n tüm görü?melerini kay?t alt?na ald??? ortaya ç?km??t?.

CHP’de ‘kaset’li dönem sürüyor

Deniz Baykal’?n kasetinin internete dü?mesinin ard?ndan CHP’ye yak?n medya organlar?n?n kasedi ve içeri?ini man?etlerine ta??mas? dikkat çekmi?ti. Siyasetin dizayn edildi?i tart???l?rken ayn? gazeteler K?l?çdaro?lu’nu öne ç?kard?lar. Bunu CHP’deki kaset sava?lar? izledi. K?l?çdaro?lu’nun rüzgar?n?n dinmesinin ard?ndan K?l?çdaro?lu’nun sa? kolu ve Grup Ba?kanvekili Akif Hamzaçebi’nin S.K. isimli bir bayanla cinsel içerikli görüntüleri ortaya ç?kt?. Baykal ve Nesrin Baytok gibi Hamzaçebi de kaset konusunda bizzat yasal mücadele ba?latmad? ve savc?l??a bilgi vermedi. K?l?çdaro?lu’nun Hamzaçebi’ye “referanduma kadar gözlerden uzak kal” dedi?i de medyaya yans?d?.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri