forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:CNN

cnn_logoBundan 20 y?l önce, Körfez Sava?? s?ras?nda sundu?u haberleri bir milyar ki?i taraf?ndan takip CNN, ?imdi o günleri mumla ar?yor. Körfez Sava??’n?n ilk gecesinde ABD öncülü?ündeki koalisyon birlikleri Saddam Hüseyin’in liderli?indeki Irak’a bomba ya?d?r?rken, iki cesur ABD’li muhabir Peter Arnett ve Bernard Shaw, Ba?dat’taki El Re?id otelinin tavan?nda sava??n tüm s?cak geli?melerini bir milyardan fazla insana aktar?yordu.

Saddam Hüseyin’in 20 y?l önce Kuveyt’i i?gal etmesi sadece Çöl F?rt?nas? Operasyonu’nu de?il, ayn? zamanda ak?c? haber dönemini de ba?latt?. Arnett ve Shaw’un, Cable News Network yani CNN için yapt?klar? yay?n, spor yay?nlar? haricinde insanl?k tarihinde en çok izlenen haber oldu.

Körfez Sava??’n?n ba?lang?c?n? takip eden haftalar içinde, uydu çanak sat??lar? f?rlad?. Son dakika geli?meleri için radyolar?n ba??na toplanan insanlar, art?k olaylar? an?nda aktaran televizyon yay?nlar?n? takip etmeye ba?lad?. Kâr? h?zl? ?ekilde art?? gösteren CNN, sahibi Ted Turner’? ABD’nin en zengin i? adamlar?ndan biri yapt?.

BUGÜN HER?EY ÇOK FARKLI

Ancak son dönemde CNN o günlerinin çok gerisine dü?mü? görünüyor. Haziran ay?nda, Larry King 25 y?ldan beri sundu?u gece program?n? sonland?raca??n? aç?klad?. King, art?k ailesi ve çocuklar?yla zaman geçirmek istedi?ini söyledi. Ancak o bu aç?klamas?n? yaparken çok az ki?i onu izliyordu.  

King, aç?klamas?n? yapt??? gece y?llar süren gerilemenin ard?ndan program?n reytinglerinin son 12 ay içinde yüzde 36 azald???na de?inmedi. Bu oran, program tarihindeki en az seyirciye denk gelen say?ya yani 650 bin ki?iye denk geliyordu. E?er King program? b?rakaca??n? söylemeseydi, birisini bunu onun için yapacakt?.

CNN’in patronlar? için, k?demli sunucu ticari yükünü kald?rmakta ba?ar?l? olamayan yeteneklerden sadece biri. Tabloya bak?ld???nda, izleyiciler büyük kitleler halinde CNN’den kopuyor.

Ancak bundan 10 y?l önce CNN alan?nda a??rs?klet ?ampiyonuydu: Güvenilir ve prestijli olmas?n?n yan? s?ra, tüm rakiplerinin toplam?ndan daha fazla seyirci çekiyordu. Bugün itibar?n? korumas?na ra?men, izleyicileri ondan s?k?lm?? durumda. Piyasa ara?t?rma ?irketi Nielsen’in yapt??? çal??maya göre, CNN en büyük iki rakibinin gerisinde kalm?? durumda.

CNN’in gün içindeki izleyici say?s? geçti?imiz y?l 672 bin iken bu rakam 2010’da 462 bine geriledi. Bu da, günlük 1.14 milyon izleyici çeken Fox’un yar?s?na bile eri?emedi?ini gösteriyor. Di?er rakibi Fox ise gündemi yak?ndan takip eden yay?nlar?yla iki milyondan fazla izleyici çekmeyi ba?ar?yor.

CNN, geçen y?llar içinde birçok tan?nm?? yüzünü de kaybetti. 2009’da, kanalda geçirdi?i 27 y?l?n ard?ndan Lou Dobbs ayr?ld?. Geçen Mart ay?nda ise Christiane Amanpour 26 y?ll?k CNN kariyerini sonland?rarak ABC’ye transfer oldu. Campbell Brown ise ak?am sekizde yay?nlanan politika program?na son verdi. Brown, “??in asl? ?u ki, program?m? yeterince insan izlemiyor” dedi.

CNN, kötü gidi?at? durdurmak için aralar?nda New York’un seks skandallar?yla itibar?n? kaybeden eski belediye ba?kan? Eliot Spitzer ve günlük ?ngiliz bulvar gazetesi ç?karmaktan televizyonculu?a geçen Piers Morgan gibi isimleri kadrosuna katt?.

CNN’?N YER? FARKLI

Bir kablolu televizyon ?irketi ve onun milyonlarca dolar de?erindeki y?ld?zlar?n?n sönü?ü çok önemsenecek bir ?ey olmayabilir. Ancak CNN için durum farkl?. CNN, sundu?u 24 saat habercilik anlay???yla 30 y?l önce bas?n?n görünümü de?i?tiren bir ?irket. Ayr?ca, konseptini uluslararas? alana yaymak suretiyle, insanlara bilgi sunma konusunda sadece Google’?n yakalayabildi?i bir devrimi yapt?.

Bugün 33 ülkede çal??t?rd??? 4,000 insan ile CNN ula??lmas? zor yerlerde bulunmaya devam ediyor. Öyle ki, Haiti depremini olay yerinden veren ilk kanal yine CNN oldu. Ancak kanal?n ya?ad??? bir sorun var. O da can al?c? haberlerin art?k çok az ç?kmas?. Ayr?ca, insanlar art?k onlardan kâr elde etmenin daha zor oldu?u sanal ortamda haberleri takip ediyor.

Syracuse University akademisyeni Robert Thompson, “CNN ilk kuruldu?unda büyük dikkat çekti. Haberlerin bir gereklilik oldu?unu ortaya o att?. Ne zaman CNN’i açsan?z kar??n?za bir haber ç?kard?. Bu 1980’lerde büyük bir olayd?” dedi. Ancak bu durum de?i?ti. Bugün ABD’nin 24 saat haber yay?n? yapan üç kablolu televizyon kanal? 300 milyon nüfuslu ülkede dört milyon izleyici çekiyor.

Rakipleri Fox ve MSNBC, seyirci toplamak için sa?c? ve solcu partizanlar olan sunucular i?e ald?. CNN ise merkezde kalmakta ?srar etti. Bu durum politik ayr?l???n ayyuka ç?kt??? durumlarda da devam etti ve CNN sa?c? sunucular?yla yay?n yapan Fox ile onlar?n solcu denklerini ekrana ç?karan MSNBC aras?nda s?k??t?. Sonuçta, ?a??rt?c? olmayan bir ?ekilde tahrik edici bu yay?n anlay??? seyirciyi çald?.

CNN’?N HATASI

CNN’e haberler yapan gazeteci Rachel Sklar, CNN’in halen haberlerin canl? sunumu için tercih edildi?ini belirtiyor: “Bir ?ey olursa CNN’i izleyin. Ancak ak?am saatlerinde insanlar haber görmek istemiyor. Aksine haberler hakk?nda konu?an insanlar görmek istiyorlar. CNN burada hata yap?yor” dedi.

CNN’in kaderi takviye güçte yat?yor olabilir. Söylentiler, ?irketin hem internet hem de televizyondaki rakipleriyle ba? edebilmek için kablolu haber a??na program sa?lamak ve gece yay?nlar?ndan yararlanmak için CBS News ile bir mega-organizasyon i?birli?ine girebilece?i yönünde.

Ancak bu gerçekle?irse, 30 y?ldan beri Atlanta’da ba??ms?z olan ?irket bir çal??an?n söyledi?i gibi lanetlenebilir: “Bizler haber döngüsünde devrim yapt?k ve ona ses kazand?rd?k. Ama ?imdi farkl? bir devrime kurban gidiyoruz ve kimse ne yap?lmas? gerekti?i hakk?nda emin de?il.”

* Independent gazetesinin muhabiri Guy Adams'?n, "How CNN went from breaking records to yesterday's news" ba?l?kl? makalesinden derlenmi?tir.

http://www.hurriyet.com.tr/
DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri