forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BALYOZ ?DD?ANAMES? TAMAM: SANIKLAR HAKKINDA 20 YILA KADAR HAP?S CEZASI ?STEN?YOR

Aktif .

taraf_balyozBalyoz iddianamesinde kuvvet komutanlar? ?brahim F?rt?na, Özden Örnek ile eski 1. Ordu komutanlar? Çetin Do?an ve Ergun Saygun hakk?nda "a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?" talep edildi. Ancak savc?lar, suç konusu eylemlerin te?ebbüs a?amas?nda kald???n? belirterek, 'eksik te?ebbüs' hükümlerinin uygulanarak 15 y?ldan 20 y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?lmalar?n? istedi.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi, Balyoz darbe plan? iddianamesini incelemeye ba?lad?. Çetin Do?an'?n bir numaral? ?üpheli oldu?u iddianamede "?rtica Eylem Plan?" belgesinde imzas? bulunan Albay Dursun Çiçek'in de yer ald??? ö?renildi. Al?nan bilgilere göre, eski Hava Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?brahim F?rt?na ve eski Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Özden Örnek'le birlikte 196 emekli ve muvazzaf subay hakk?nda haz?rlanan iddianame 968 sayfadan olu?uyor. Camilerin bombalanmas? gibi kanl? eylemleri içeren plan?n te?ebbüs a?amas?nda kald???n? belirten savc?lar, ?üpheliler hakk?nda 'eksik te?ebbüs' hükümlerinin uygulanmas?n? istedi. 196 ?üpheli için 15 y?ldan 20 y?la kadar hapis cezas? talep edildi.

'Balyoz" kod isimli darbe plan?n?n 2002-2003 y?llar?nda haz?rland??? yönünde iddia oldu?u için bu tarihte uygulamada olan 765 say?l? eski Türk Ceza Kanunu'nun "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek" ?eklinde düzenlenmi? 147. maddesi iddianamede sevk maddesi olarak yer ald?. Buna göre san?klar hakk?nda "a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?" talep edildi. Ancak savc?lar suç konusu eylemlerin te?ebbüs a?amas?nda kald???n? belirterek, yine eski TCK'n?n 61/1'de düzenlenen 'eksik te?ebbüs' hükümlerinin uygulanarak 15 y?ldan 20 y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?lmalar?n? istedi.

Camilerin bombalanmas?, Türk jetlerinin dü?ürülmesi gibi kanl? planlar?n yer ald??? "Balyoz Güvenlik Harekat Plan?" isimli belge 20 Ocak 2010'da Taraf Gazetesi'nde yay?mland?. Haberin yay?mlanmas?n?n hemen ard?ndan ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan soru?turma ba?lat?ld?. Cumhuriyet savc?lar? Mehmet Ergül, Murat Yönder, Süleyman Pehlivan ve Ali Haydar taraf?ndan yürütülen soru?turma 6 ayda tamamland?. Muvazzaf ve emekli 196 askerin ?üpheli olarak yer ald??? iddianame önceki gün ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 183 ek delil klasörü bulunan iddianamede 1. Ordu Komutan? emekli Orgeneral Çetin Do?an bir numaral? ?üpheli, eski Deniz Kuvvetleri Komutan? Özden Örnek iki numaral?, eski Hava Kuvvetleri Komutan? Halil ?brahim F?rt?na üç ve Ergin Saygun dört numaral? ?üpheli olarak yer al?yor.

?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi'nde Ergenekon davas?nda yarg?lanan ve "?rtica ile Mücadele Eylem Plan?" belgesinde imzas? bulunan Albay Dursun Çiçek de iddianamede ?üpheli olarak yer ald?. Zafer Ba?kurt ba?kanl???ndaki mahkeme heyeti 15 gün içerisinde incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul ya da ret yönünde karar verecek. ?ddianamenin kabul edilmesi halinde kuvvet komutanlar?n?n aralar?nda bulundu?u san?klar?n yarg?lanmas?na ba?lanacak.

Hükümeti ortadan kald?rmay? hedefleyen Balyoz adl? darbe plan?nda insan?n kan?n? donduran eylemler öngörülüyor. 5 bin sayfal?k darbe plan? içerisinde Fatih ve Beyaz?t camilerinin en kalabal?k oldu?u cuma namaz? s?ras?nda bombalanmas?, cübbeli ajanlara askerî hava müzesinin bast?r?lmas?, Türk jet uça??n?n dü?ürülerek pilotun ?ehit edilmesinin ard?ndan Yunanistan'?n tahrik edilmesi gibi eylemler yer al?yor.

Ayr?ca Çar?af, Sakal, Suga ve Oraj ba?l?kl? eylem planlar?n?n da haz?rland??? iddia ediliyor. Soru?turma süresince terör örgütü El Kaide'nin ?stanbul'da gerçekle?tirdi?i sinagog ve konsolosluk binalar?na yap?lan sald?r?larla ilgili sorgulamalar da gündeme geldi. Bu konunun da iddianamede yer almas? bekleniyor. Balyoz Plan? soru?turmas? kapsam?nda ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü'nün haz?rlad??? raporun iddianameye girdi?i belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre bu raporda 1. Ordu Karargah?'ndaki bilgisayarlardan ç?kt??? tespit edilen Balyoz Güvenlik Harekat Plan?'n?n 'Haz?rl?k', 'Uygun Ortam?n Haz?rlanmas?', '?cra' ve 'Yeniden Yap?lanma' olmak üzere 4 a?amadan olu?tu?u anlat?l?yor. Plan?n 'Haz?rl?k' a?amas?ndaki 's?zma' plan?nda çok say?da asker ile sivilin sa? ve sol terör örgütlerine s?zd??? ve örgütlerin istenilen eylemleri yapmaya yönlendirildi?i ifade ediliyor. Raporda "Darbenin terör örgütlerine 's?zma' ekibinde 800 sivilin ismine rastland?. Bu isimler istenilen eylemleri yapt?rmak için örgütlere s?zd?r?ld?." tespitinin yap?ld??? dile getiriliyor. ?ddianameye girdi?i ö?renilen raporda sözü edilen 800 ki?iden 200'ünün PKK ve El Kaide gibi 'kullan?lacak' örgütlere s?zd??? belirtiliyor. El Kaide ve PKK'n?n düzenleyece?i eylemlerin ard?ndan s?k?yönetimin ilan edilmesinin öngörüldü?ü ifade ediliyor.

?ddianamede, TÜB?TAK'?n Balyoz plan?n?n yer ald??? CD'lerle ilgili "sahtecilik olmad???' yönündeki raporunun da yer ald??? vurgulan?yor. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri