forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

orhan_erinc?lhan Selçuk'un ölümüyle bo?alan Cumhuriyet Vakf? ba?kanl???na Orhan Erinç seçildi. Ayn? zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? da olan Orhan Erinç'in bu görevini b?rak?p b?rakmayaca?? merak ediliyor...


Cumhuriyet Vakf?, Cumhuriyet Gazetesi'nin en büyük hissedar? durumunda.  Cumhuriyet Vakf?'n?n ba?kan? Cumhuriyet Gazetesi'nin künyesinde ?mtiyaz Sahibi olarak yer al?yor...

Orhan Erinç'in Cumhuriyet Vakf?'n?n ba??na geçmesinden sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ndeki Ba?kanl?k görevi de tart??mal? hale gelmi? oluyor...

Di?er yandan, Cumhuriyet Vakf? ba?kan vekilli?ine Alev Co?kun, genel sekreterli?ine ?ükran Soner, saymanl??a da ?brahim Y?ld?z getirildi. Vak?f Yönetimi ayr?ca Cüneyt Arcayürek ve Ali Sirmen'in yay?n kurulu üyeliklerine seçilmesine karar verdi.

Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu taraf?ndan yap?lan aç?klaman?n detaylar?...


Yönetim Kurulu Ba?kan? ve ba?yazar?m?z ?lhan Selçuk’un ölümünün ard?ndan toplanan Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu 6 Temmuz 2010 günü a?a??daki kararlar? alm??t?r.


Yönetim Kurulu Ba?kan? ve ba?yazar?m?z ?lhan Selçuk’un ölümünün ard?ndan toplanan Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu 6 Temmuz 2010 günü a?a??daki kararlar? alm??t?r.

1. Cumhuriyet Vakf? Resmi Senedi’nin ba?lang?ç bölümünde ?u ilkeler yer almaktad?r:

‘Cumhuriyet ne hükümet, ne de parti gazetesidir. Cumhuriyet yaln?z Cumhuriyet’in, bilimsel ve yayg?n anlat?m?yla demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslar?n? y?kmaya çal??an her kuvvete kar?? mücadele edecektir. Ülkemizde her anlam?yla gerçek bir demokrasi kurulmas? için bütün varl??? ile çal??acakt?r. Cumhuriyet Atatürk devrim ve ilkelerinin açt??? ‘ayd?nlanma’ yolunda, akl?n ba?nazl?ktan, bilimin dinden ba??ms?zla?mas?, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir. ‘?nsan Haklar? ve Temel Özgürlükler Bildirgesi’ni demokrasinin evrensel anayasas? olarak benimseyen Cumhuriyet, amaçlar?na ancak Atatürk’ün kurdu?u Türkiye Cumhuriyeti’nin ba??ms?zl??? ve bütünlü?ü kapsam?nda ula??laca??n? temel ilke sayar. (...) Kimli?i, ilkeleri ve amaçlar? bu uzun süre içinde belirlenip toplumda kök salan Cumhuriyet’i ayn? yörüngede ya?atmak Cumhuriyet Türkiyesi'nde, topluma ve Cumhuriyet okurlar?na kar?? bir ödev niteli?ine dönü?mü?tür.’


Cumhuriyet Gazetesi’nin vak?f resmi senedinin ‘Ba?lang?ç’ bölümünde aç?kça belirlenen bu yörüngede, daha da etkin olarak yay?n ya?am?na devam edece?ini Cumhuriyet Vakf? yönetim kurulu kararl?l?kla vurgulamaktad?r.

2. Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu, yap?lan i? ve görev bölü?ümü sonucunda, vak?f ba?kanl???na Orhan Erinç’in, ba?kan vekilli?ine Alev Coykun’un, vak?f genel sekreterli?ine ?ükran Soner’in ve vak?f saymanl???na ?brahim Y?ld?z’?n seçilmelerine karar vermi?tir.

3. Yay?n Kurulu Ba?kanl???’na Orhan Erinç’in, yay?n kurulu ba?kan yard?mc?l???na ?brahim Y?ld?z’?n seçilmesine, ayr?ca Cüneyit Arcayürek ve Ali Sirmen’in yay?n kurulu üyeliklerine seçilmesine karar verilmi?tir.

4. Cumhuriyet Gazetesi’nin imtiyaz sahibi yaln?z ve yaln?z ‘Cumhuriyet Vakf?’ olup, vakfa özgülenen bu imtiyaz hakk?n?n herhangi bir ?ekilde ba?kalar?na devri, bugüne kadar oldu?u gibi bundan sonra da söz konusu de?ildir. Cumhuriyet Vakf? ve Cumhuriyet Gazetesi, her zamanki gibi her türlü güç ve ç?kar odaklar?ndan ba??ms?z bir ?ekilde, okurlar? ile bütünle?erek ve onlardan alaca?? güç ve destekle yoluna devam edecektir.

Kamuoyuna ve okurlar?m?za sayg?yla duyurulur.

Cumhuriyet Vak?f Yönetim Kurulu

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri