forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

   Hürriyet'in "A?layan Komandolar" ba?l???yla man?etten yay?nlanan haberinde kullan?lan foto?raflar?n kayna?? hala gizemini koruyor. ?srail bas?n?n?n ve ?srail hükümetinin foto?raflar? kendi tezlerini savunurken kullanmalar?, "Hürriyet bu foto?raflar? nereden bulup yay?nlad??" sorusunun havada kalmamas? gereken taraf?n? ortaya koyuyor...

Fehmi Koru, foto?raflar?n kayna??n? sorgulamaya devam etmi?... Yeni ?afak'taki yaz?s?na "Foto?raflar?n kayna?? hâlâ belli de?il" diye ba?layan Koru, Hürriyet yönetimine ça?r?da bulumu?...

....

Hürriyet yay?n yönetmeni, "Evet, foto?raflar? bize ?srail servis etti" dese sesimi ç?karmayaca??m. E?er tahmin etti?im gibi, ?srail ordu sansür heyeti, i?ine yarayaca??n? dü?ündü?ü kareleri her ülkede seçti?i gazetelere ilettiyse, buna benim ne itiraz?m olabilir ki?

?tiraz?m, gazetenin foto?raflar? yay?mlarken kayna??n? "Bir ihh gönüllüsü" diye aç?klamas?na... Gazetenin en çok sat??a ula?t??? pazar günü yay?mlanan haberde birkaç kez "Bu foto?raflar ihh'dan geldi" anlam?na cümleler yerle?tirilmi?ti.

?z ?a??rtma, e?er yap?lm??sa, Hürriyet'e yak??m?yor...

Dolduru?a gelince insan hangi siteye bakt???n? ?a??rabilir; bunu özellikle fot?raflar?n ilk önce ihh sitesinde yay?mland???n? ileri sürenler için kayda geçiriyorum.

Önceki günkü 'Foto?raflar?n öyküsünü merak ediyorum' yaz?m üzerine sorulara muhatap olan Hürriyet yönetimi, ihh internet sitesi ile ihh ile irtibatl? birini 'kaynak' olarak göstermi?; "Foto?raflar? Adem Özköse'den sat?n ald?k" diyerek...

?yi ki öyle yapm??, çünkü bu sayede ku?kular? tazeleyecek yeni bilgilere ula?abildik...

Olay?n do?rusu ?u: Türkiye'ye gönüllülerle ula?m?? baz? kareleri Adem Özköse Tv-NET kanal?na ve ihh sitesine iletmi? gerçekten; site de onlardan yararlanm??... Ancak, Hürriyet "Bize o satt?" dedi?i halde, Özköse, "Ne satmas?, ben foto?raflar?m? kimseye satmad?m" diyor.

Bir ?eyi daha söylüyor: Çekti?i ve Türkiye'ye ula?t?rabildi?i foto?raflar aras?nda ?srailli askerlerle ilgili sadece bir tek kare varm??, o da yaral? bir askere t?bbi müdahaleyi gösteriyormu?; "O kareyi de üzerine logosunu basan 'Gerçek Hayat' gazetesine teslim ettim..." diyor...

Ya Reuters?

Hürriyet kökenli bir iddia da foto?raflar? çekti?i iddia edilen ihh görevlisinin ?ngiliz haber ajans?na para mukabili satt???... Adem Özköse'yi k?zd?ran da bu iddia; Haber-7 sitesine, "Bu da Hürriyet'in foto?raflarla ilgili ikinci çakma haberi" demi? ve eklemi?: "O foto?raflar? ben çekmedim, çekti?im foto?raflar? da hiç kimseye para mukabili vermedim..."

??te bu sebeple, Hürriyet'in yeni yay?n yönetmeni benim de aralar?nda bulundu?um okurlar?na foto?raflar?n kayna?? ile ilgili doyurucu bir 'aç?klama' borçlu.

Aç?klamas?nda, tabii e?er ?srail taraf?ndan servis edilen foto?raflar? kulland?larsa, karelerdeki görüntülerin 's?hhati'nden nas?l emin olduklar?n? da mutlaka belirtmeli... Mavi Marmara'da çekilmi? süsü verilen dandik görüntüler de olabilir onlar çünkü...

AXEL SPR?NGER ANAYASASI

Fehmi Koru, Do?an Grubu'nun Yahudi sermeyeli Alman orta?? Axel Springer'a dikkat çekmi?... Koru, Axel'in yay?n ilkeleri aras?nda yer alan, "?srail Devleti'nin hayati haklar?n? desteklemek" ?eklindeki ifadenin alt?n? çizmi?...

...

?kinci Dünya Sava??'ndan ma?lup ç?kan Almanya'da sava? sonuna kadar yay?n hayat?nda bulunan bütün gazeteler kapat?ld?; gazete ç?karmak i?gal güçlerinin iznine b?rak?ld?. Henry Kissinger gibilerin yer ald??? bir komisyon karar verdi kimin Almanya'da gazete ve dergi ç?karaca??na; izin alanlara bir taahhütname imzalat?ld?.

O dönem izin alanlardan biriydi Axel Springer. O gün bugündür imzalad??? taahhütnameye sad?k kalmaya devam ediyor. ?lk zamanlar yay?n ilkelerini gizli tutuyordu, 1967 y?l?nda bütün çal??anlara tebli? etmeye ba?lad?; ?imdilerde ise internet sitesinde herkese duyurmakta... Duvar?n y?k?ld??? y?l (1990), 2001, 2003 ve 2004 tarihlerinde ilkelere ufak tefek ekler yap?ld?, ama ana esaslar hep geçerli kald?.

Be? temel ilkesi var Axel Springer grubunun: 1. Bat?l? uluslar ailesine mensup Almanya'da özgürlük ve hukuku üstün tutmak; 2. Yahudiler ile Almanlar?n uzla?malar?n? te?vik etmek, ?srail Devleti'nin hayati haklar?n? desteklemek; 3. Atlantik ?ttifak?'n? desteklemek, özgür uluslar?n ortak de?erleri konusunda ABD ile dayan??ma içerisinde bulunmak; 4. Siyasî a??r?l?klar?n her çe?idini reddetmek; sosyal pazar ekonomisi ilkelerini üstün tutmak...

Herhalde ikinci madde sizin de dikkatinizi çekmi?tir.

Ortakl?klar?nda da ?art ko?uyorsa Axel Springer bu ilkelere uymay?, Do?an Grubu ne yaps?n?

'S???nt?' olmak, kap?ya yak?n oturmak zor bir konumdur; 's???nt? çocuk' bu yüzden yanl??ta. Cevab? yetkili birinden bekliyorum. (http://yenisafak.com.tr/)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri