forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Gazeteci meslek örgütleri, Ankara'da yapt?klar? ortak bas?n toplant?s?yla,  cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin serbest b?rak?lmas? ve Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nun bas?n ve ifade özgürlü?ünü k?s?tlayan hükümlerinin kald?r?lmas? talebiyle,  “GAZETEC?LERE ÖZGÜRLÜK” ad?yla ulusal düzeyde bir kampanya ba?latt?lar.

Kampanya kapam?nda yay?nlanan ortak bildiri  ?öyle:

GAZETEC?LERE ÖZGÜRLÜK

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi kararlar? çerçevesinde, insanl???n evrensel kabul görmü? de?erlerini, temel insan haklar?n?, demokratik hukuk devleti ilkelerini dikkate ald???m?zda, Türkiye’de gerçek anlamda bas?n ve ifade özgürlü?ü yoktur.

Gazeteci meslek örgütlerinin, 2005’teki Türk Ceza Kanunu de?i?iklikleri s?ras?nda yapt?klar? ele?tiriler kar??s?nda Hükümetin ileri sürdü?ü, “Uygulamaya bakal?m, yarg?n?n verece?i içtihatlar? görelim” savunmas? iflas etmi?tir.

Aradan geçen 5 y?l?n sonunda, bugün, Türk cezaevlerinde 46 gazeteci ve bas?n çal??an? bulunmakta, bunlar?n ço?u henüz hüküm giymeden tutuklu olarak yarg?lanmaktad?r. Buna ek olarak, 15 gazeteci ve bas?n çal??an? ise ortalama 6 ay cezaevinde tutuklu olarak kald?ktan sonra tahliye edilmi? ve haklar?nda hapis cezas? istemiyle aç?lm?? olan davalarda tutuksuz olarak yarg?lanmalar? sürmektedir.

Tutuklamalar, Türk ceza hukukunda kanayan bir yara haline gelmi?tir. Tutukluluk, cezaland?rma yerine geçirilmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde ayn? mekânda, ayn? ?artlarda bulundurulmalar? a??r bir insan hakk? ihlalidir. Tutuklamalar vas?tas?yla erken gelen yanl?? adalet, geç gelen adaletle telafi edilmesi mümkün olmayan a??r sonuçlar do?urmaktad?r. Uygulamadan kaynaklanan sorunlar?n sorumlusu olarak savc? ve yarg?çlar?n gösterilmesi yakla??m?, sistemin tümüyle yanl?? uygulamalar?n dayana??n? olu?turdu?u gerçe?ini ortadan kald?rmaz. Bu sistem, özgürlükler üzerine kurulmal?d?r.

Tutuklu yarg?lamalar?n d???nda, halen gazetecilerle ilgili olarak 700’den fazla ceza ve tazminat davas? dosyas? mahkemelerde görülmektedir. Gazeteciler hakk?nda aç?lm?? olan bu davalar?n ço?u, Türk Ceza Kanunu’nun “gizlili?in ihlali” ba?l?kl? 285’inci maddesi ile “adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs” ba?l?kl? 288’inci maddesine ve Terörle Mücadele Kanunu’nun “terör örgütü propagandas? yapmak” ba?l?kl? 7’nci maddesine dayand?r?lmaktad?r.

Kamuoyunun gözü kula?? olan gazetecilerin meslek ilkeleri çerçevesinde kullanaca?? özgür habercilik hakk?; halk?n gerçekleri ö?renme ve bilgi edinme hakk? ile ileti?im özgürlü?ü için korunmal?d?r. Ceza mevzuat?, içine may?n gibi yerle?tirilmi? diktatöryel e?ilimleri bar?nd?ran maddeleriyle, 21’inci yüzy?la uygun olmayan bir kanundur. Bas?n Kanunu’nun 3’üncü maddesindeki “Bas?n özgürdür” hükmü ile 12’nci maddesindeki “haber kayna??n?n gizlili?ine” yönelik düzenlemeler birlikte de?erlendirildi?inde, gazetecilere bilgiye ve belgeye ula?abilme hakk?n?n güvencesi olarak görülmektedir. Ancak gazetecilerin bu hakk? kullanarak elde etti?i bilgi ve belgelerin, kendisinin bizzat suç i?ledi?inin kan?t? olarak kabul edilmesi ve gazetecinin san?k ya da ?üpheli say?lmas? durumunda, haber kayna??n?n gizlili?inden söz edilemeyece?i gibi bas?n özgürlü?ünün de ortadan kalkt???na tan?k olunmaktad?r.

TCK’n?n 288’inci maddesi bak?m?ndan, bir gazetecinin, haber ya da yaz?lar?yla “adil yarg?lamay? etkilemek amac? ta??mad???n?” savunabilmesinde s?k?nt?lar ya?anmakta, bu konuda çok say?da soru?turmalar aç?lmaktad?r. Bu madde, hangi ifadelerin suç olu?turup olu?turmayaca?? konusunda belirsizli?e yol açt??? için “kanunilik ilkesini” ortadan kald?rmakta, bas?n ve ifade özgürlü?ünü i?lemez hale getirmektedir.

Bu ve di?er maddeler kanunlarda durdu?u müddetçe, Türkiye’de gerçek anlamda bas?n ve ifade özgürlü?ünün varl???ndan söz edilemez.

Bu ortamda, hükümetin “uygulamay? görelim” yakla??m?n?n sonucu sansür ve otosansürdür. Baz? davalarda, mahkemeler, gazeteciler hakk?nda hapis cezas? verdikten sonra, bu cezan?n uygulamas?n? 5 y?l süreyle ertelemektedir. Böylece gazeteci, halk?n haber alma ve bilgiye ula?ma hakk?n? kullanabilmesi için üstlendi?i kamusal görevi, meslek ilkelerine uygun olarak lay???yla yerine getirmekten al?konulmak istenmektedir.

Gazeteciye, “yazma, konu?ma, ele?tirme, yorum yapma” diyen ve Demokles’in k?l?c? gibi medyan?n tepesinde as?l? duran bu kanun hükümleriyle Türkiye, görevini iyi yapt??? için gazetecileri cezaland?ran bir ülke haline dönü?mü?tür.

Bu kanunlarda de?i?iklik yap?lmas?na yönelik herhangi bir giri?im olmad??? gibi yak?n zamanda bu tür de?i?iklikler yap?laca??na ili?kin bir i?aret de yoktur. Anayasa’da yap?lan son de?i?iklikler de bas?n ve ifade özgürlü?ü üzerindeki k?s?tlamalar? kald?racak hükümler içermemektedir.

?fade ve bas?n özgürlü?ü, gazeteciler için özel bir özgürlük de?ildir. Bu temel özgürlü?ün kullan?labilmesi, yurtta?lar?n do?ru bilgi edinebilmesi ve ele?tirel olabilmesi, bu sayede demokrasinin geli?ebilmesi için elzemdir. As?l olan halk?n gerçekleri ö?renme ve bilgi edinme hakk? ile ileti?im özgürlü?üdür.

Türkiye’nin ekonomik aç?dan ciddi dengesizlikler gösteren bölgesel farkl?l?klar? bas?n ve ifade özgürlü?ü ve gazetecilerin çal??ma ko?ullar? aç?s?ndan da kendisini göstermektedir. Güneydo?u Anadolu Bölgesi’nde çal??an gazeteciler bölgenin zorluklar?ndan kaynaklanan sorunlar ya?amaktad?r. Bu bölgede çal??an meslekta?lar?m?z?n zorluklar?n? payla?mak ve onlarla dayan??ma içinde olmak bütün gazeteciler için ayn? zamanda etik bir zorunluluktur.

Bölgede yay?mlanan birçok gazete ve dergi hakk?nda toplatma ve kapatma kararlar? verilmektedir. Toplatma ve kapatma kararlar?na dayanak olu?turan hükümler Bas?n Kanunu’nda de?il Anayasa’da yer almaktad?r. Bu nedenle, bas?n özgürlü?ünün önündeki engellerin ba??nda Anayasa gelmektedir. Yay?n yasa?? için kullan?lan Bas?n Kanunu 3’üncü maddesinin ikinci f?kras? da bas?n özgürlü?ünün s?n?rland?r?lmas?nda çok geni? bir alan vermektedir.

Ba?ta güvenlik olmak üzere çe?itli gerekçelerle dü?ünce ve ifade özgürlü?ünden vazgeçen toplumlar, asl?nda geleceklerinden vazgeçmi? say?l?rlar. Terörle Mücadele Kanunu, ifade özgürlü?ünün önündeki en büyük engellerden biri olarak, bas?n yay?n organlar?n? cezaland?ran bir kanuna dönü?türülmü?tür. Oysa, güvenlik bak?m?ndan bile as?l olan, bas?n ve yayg?n organlar?n?n yayd??? bilgi ve gerçeklerle ayd?nlanm?? bir toplum yaratabilmektir.

Bas?n özgürlü?ü, temelde dü?ünce özgürlü?üne dayan?r. Dü?ünce özgürlü?ünün dayanaklar? aras?nda ise do?al hukuk vard?r. Yani, ki?i do?arken s?n?rs?z dü?ünce özgürlü?üne sahiptir. Ki?iler, dü?üncelerini ifade ederken endi?e duyuyorlarsa, ifade özgürlü?ünden de söz edilemez. ?ki ki?i aras?ndaki konu?malar özgürce yap?lam?yorlarsa, telefon konu?malar? dinlenirken, bunlar?n bir gün kar??lar?na mahkûmiyet karar?na gerekçe olarak ç?kaca??ndan endi?e duyuyorlarsa, ifade özgürlü?ünden söz edilemez. Toplumun bir paranoya içine dü?ürüldü?ü günümüz Türkiye’sinde bu anlamda ifade özgürlü?ünden söz etmek de mümkün de?ildir.

Gazetecinin, toplum ad?na bilgi edinme ve onu bilgilendirme amac?yla bilgiyi yayma özgürlü?ünün kar??s?na ç?kar?lacak “gizlilik” ve “devlet s?rr?” gibi kavramlar?n tan?mlar? demokratik toplum düzeninde olmas? gereken ölçütler d???nda geni?letilmemelidir. Toplumu yak?ndan ilgilendiren olumsuz durumlarda halk?n gerçekleri ö?renme hakk? öncelikli olmal?d?r.

Ba?ta Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere ilgili mevzuattaki tüm k?s?tlamalar kald?r?lmal?, temel hak ve özgürlüklerin omurgas? olan ifade özgürlü?ü her ko?ulda, tüm yasal ve idari düzenlemelerde temel ilke olarak kabul edilerek korunmal?d?r. Türk mevzuat?nda esas hale gelmi? olan yasaklama ve engelleme anlay??? terk edilerek, temel hak ve özgürlükler mutlak ve kutsal kabul edilmelidir.

Türk Ceza Kanunu’nun 27 maddesinde, Terörle Mücadele Kanunu’nda, Anayasa’n?n ilgili maddelerinde ve do?rudan Bas?n Kanunu’nda ifade özgürlü?ünü zedeleyen hükümler vard?r. Bunlar yasalardan ç?kar?lmal?d?r.

Bilgi edinme hakk?n?n Anayasa’da yer almas? zorunluluktur. ?fade özgürlü?ünün sonucu olan bas?n özgürlü?üne özel önem atfedilerek Anayasa’n?n 28. maddesi “Bas?n özgürdür sansür edilemez. Bas?n özgürlü?ünü s?n?rland?ran kanun yap?lamaz” biçiminde de?i?tirilmelidir.

Bu çerçevede;

Gazetecilere yönelik bask?, fiziki sald?r? ve tehditlerin giderek artmas? ile 2009 y?l?nda bir gazetecinin öldürülmesi vakalar?; çok say?da yay?n organ?n?n toplat?lmas? ve kapat?lmas?, internet sitelerine eri?imin engellenmesi, radyo ve televizyon kurulu?lar? hakk?nda çe?itli yapt?r?mlar uygulanmas?yla birlikte de?erlendirildi?inde, gazetecili?in etraf?n? saran korku ortam?n?n gelecekte daha da kötüle?ece?ine dair endi?elerimiz ço?almaktad?r.

Bu tür bask?lar ile aç?lan dava ve soru?turmalar?n, özellikle ele?tirel ve ba??ms?z gazetecilik yapan medya kurulu?lar? ve mensuplar? üzerinde yo?unla?mas?, siyasi önyarg?larla hareket edildi?inin aç?k bir göstergesi olarak de?erlendirilmektedir.

Çok say?da gazetecinin gözalt?na al?nmas?ndan, tutuklanmas?ndan, hapis ve para cezalar?na mahkûm edilmesinden duydu?umuz kayg?yla birlikte gazeteciler hakk?nda aç?lm?? olan yüzlerce soru?turma ve dava say?s?n?n bu kanun hükümleri var oldu?u müddetçe daha da artabilece?i gerçe?i kar??s?nda, ÖNCEL?KLE CEZAEVLER?NDEK? TÜM TUTUKLU GAZETEC?LER?N DERHAL SALIVER?LMES?N? TALEP ED?YORUZ.

Türkiye’nin demokratik dünyadan kopmas?na yol açabilecek bu tehlikeli gidi?attan kurtulabilmek için hükümeti ve parlamentoyu ilgili YASALARDA KÖKLÜ DE????KL?KLER YAPMAK ÜZERE DERHAL HAREKETE GEÇMEYE ÇA?IRIYORUZ.

Özgür gazetecilik varsa, özgür toplum vard?r.

G-9 GAZETEC? ÖRGÜTLER? PLATFORMU

Türkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)

Ça?da? Gazeteciler Derne?i (ÇGD)

Parlamento Muhabirleri Derne?i (PMD)

Foto Muhabirleri Derne?i (FMD)

Ekonomi Muhabirleri Derne?i ( EMD)

Diplomasi Muhabirleri Derne?i (DMD)

Profesyonel Haber Kameramanlar? Derne?i (PHKD)

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne?i (TURÇEV)

Avrupa Gazeteciler Birli?i (AEJ)  Türkiye Temsilcili?i

Bas?n Yay?n ve ?leti?im Emekçileri Sendikas? (HABER-SEN)

 

TGS’nin çe?itli kaynaklardan elde etti?i bilgilere göre cezaevlerindeki gazeteciler ile cezaevinden tahliye olduktan sonra yarg?lanmalar? tutuksuz olan devam eden gazeteciler ve haklar?nda hapis cezas? uygulanmas? tehdidi alt?nda olan gazeteciler:

 

AD / YAYIN KURULU?U

DURUM

1.

Mustafa Balbay, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi

Ergenekon davas?ndan yarg?lan?yor.

1 Temmuz 2008’de gözalt?na al?nd?ktan sonra, mahkemece 5 Temmuz 2008’de serbest b?rak?ld?.

5 Mart 2009’da ikinci kez gözalt?na al?nd?.

6 Mart 2009’da tutukland?.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Yarg?lanmas? sürüyor.

2.

Tuncay Özkan, Kanal Biz televizyonunun sahibi, gazeteci 

Ergenekon davas?ndan yarg?lan?yor.

23 Eylül 2008’de gözalt?na al?nd?.

27 Eylül 2008’de tutukland?.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Yarg?lanmas? sürüyor.

3.

Hikmet Çiçek, Ayd?nl?k dergisi Ankara Temsilcisi

Ergenekon davas?ndan yarg?lan?yor.

25 Mart 2008’de gözalt?na al?nd?.

29 Mart 2008’de tutukland?.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Yarg?lanmas? sürüyor.

4.

Emcet Olcaytu, Ayd?nl?k dergisi yazar?

Ergenekon davas?ndan yarg?lan?yor.

23 Eylül 2008’de gözalt?na al?nd?.

26 Eylül 2008’de tutukland?.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Yarg?lanmas? sürüyor.

5.

Deniz Y?ld?r?m, Ayd?nl?k dergisi Genel Yay?n Yönetmeni

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat ile yapt??? telefon görü?melerinin Ayd?nl?k dergisinde yay?mlanmas?n?n ard?ndan, 19 Ekim 2009 tarihinde Ayd?nl?k dergisi ve Ulusal Kanal ?stanbul merkezi ile evinde polis taraf?ndan arama yap?lmas?ndan 20 gün sonra, 8 Kas?m 2009’da gözalt?na al?nd?.

9 Kas?m 2009’da tutukland?.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Yarg?lanmas? sürüyor.

6.

Ufuk Akaya, Ulusal Kanal ?stihbarat ?efi

7.

Vedat Kur?un, Azadiya Welat gazetesi eski Yaz? ??leri Müdürü

Diyarbak?r 4. A??r Ceza Mahkemesi’nde 30 Mart 2010 tarihinde görülen duru?mada, Azadiya Welat gazetesinin 11-12 A?ustos 2007 tarihli say?lar?nda yay?mlanan iki haberde, “terör örgütü PKK’n?n propagandas?n?n yap?ld???” gerekçesiyle 3 y?l hapis cezas? verildi. Diyarbak?r 5. A??r Ceza Mahkemesi’nde 13 May?s 2010’da görülen duru?mada, Azadiya Welat gazetesinin A?ustos 2006 ile Haziran 2008 tarihleri aras?ndaki yay?mlar?nda 103 kez terör örgütünün propagandas?n?n yap?ld??? gerekçesiyle 1’er y?l 6’?ar ay hapis cezas? verildi. Ayr?ca, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt ad?na suç i?ledi?i” iddias?yla 12 y?l hapis cezas? ald?. Böylece hakk?nda 525 y?l hapis cezas? istemiyle yarg?land??? davada,  toplam 166 y?l 6 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?.

4. A??r Ceza Mahkemesi’ndeki di?er davadan ald??? cezayla birlikte hakk?nda verilen hapis cezas? toplam? 169 y?l 6 aya ula?t?.

Diyarbak?r D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

8.

Füsun Erdo?an, Özgür Radyo Genel Yay?n Yönetmeni

 

MLKP davas?ndan yarg?lan?yor.

8 Eylül 2006’da düzenlenen Gaye adl? operasyonda gözalt?na al?nd?.

12 Eylül 2006’da tutukland?.

Gebze M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

9.

?brahim Çiçek, At?l?m gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

 

MLKP davas?ndan yarg?lan?yor.

8 Eylül 2006’da düzenlenen Gaye adl? operasyonda gözalt?na al?nd?.

12 Eylül 2006’da tutukland?.

Gebze M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

10.

Sedat ?eno?lu, At?l?m gazetesi Genel Yay?n Koordinatörü

 

MLKP davas?ndan yarg?lan?yor.

8 Eylül 2006’da düzenlenen Gaye adl? operasyonda gözalt?na al?nd?.

12 Eylül 2006’da tutukland?.

Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

11.

Bayram Namaz , At?l?m gazetesi yazar?

MLKP davas?ndan yarg?lan?yor.

8 Eylül 2006’da düzenlenen Gaye adl? operasyonda gözalt?na al?nd?.

12 Eylül 2006’da tutukland?.

Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

12.

Ziya Ulusoy, At?l?m gazetesi yazar?

MLKP davas?ndan yarg?lan?yor.

8 Eylül 2006’da düzenlenen Gaye adl? operasyonda gözalt?na al?nd?.

12 Eylül 2006’da tutukland?.

Tekirda? 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

13.

Hasan Co?ar, At?l?m gazetesi yazar?

28 Mart 2009’da ?zmir’de gözalt?na al?nd?.

29 Mart 2009’da tutukland?.

Sincan F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

14.

Erdal Güler, Devrimci Demokrasi gazetesi sahibi ve eski Yaz? ??leri Müdürü

 

26 Aral?k 2007’de gözalt?na al?nd?ktan sonra tutukland?.

?stanbul 11. A??r Ceza Mahkemesi’nce 21 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?.

Ayr?ca hakk?nda 60 bin TL para cezas? var.

Amasya E Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunuyor.

11 Aral?k 2009’da tahliye edilmesi bekleniyordu ancak hakk?ndaki kesinle?en di?er davalar nedeniyle hükümlülük süresi uzad?.

15.

Ahmet Birsin, Diyarbak?r Gün TV Genel Yay?n Koordinatörü

 

PKK örgütüne yönelik olarak birçok kentte düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 14 Nisan 2009 tarihinde gözalt?na al?narak tutukland?.

Diyarbak?r Ba?savc?l???, operasyonun “PKK üyesi sekiz ki?ilik ‘Türkiye koordinasyon Birimi’ne yönelik olarak, bir y?ld?r teknik takip, telefonlar?n dinlenmesi ve banka hesap hareketlili?i”nden hareketle yap?ld???n? duyurdu.

Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi'nin arama-el koyma karar? vermesinden sonra polis, Gün TV bürosuna gelerek arama yapt?.

Diyarbak?r D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

16.

Ali Bulu?, D?HA Mersin muhabiri

 

PKK ile ba?lant?l? olmaktan yarg?land?.

Hakk?nda verilen 6 y?l 3 ay hapis cezas? Yarg?tay taraf?ndan onand?.

Karaman-Ermenek M Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunuyor.

17.

Mehmet Karaaslan, D?HA Mersin muhabiri

18.

Faysal Tunç, D?HA ??rnak muhabiri

Diyarbak?r D Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunuyor.

19.

Behdin Tunç, D?HA ??rnak muhabiri

20.

Bar?? Aç?kel, ??çi-Köylü gazetesi sahibi ve Yaz? ??leri Müdürü

Kand?ra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

 

21.

Erol Zavar, Odak dergisi sahibi ve Yaz? ??leri Müdürü 

Sincan F Tipi Cezaevi

22.

Hatice Duman, At?l?m gazetesi sahibi ve Yaz? ??leri Müdürü 

Gebze M Tipi Cezaevi

23.

Mahmut Tutal, Gündem gazetesi ?anl?urfa çal??an? 

?anl?urfa E Tipi Cezaevi

24.

Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet dergisi Ankara Temsilcisi 

Sincan F Tipi Cezaevi

25.

Metin Bulut, Yürüyü? dergisi sahibi ve Yaz? ??leri Müdürü 

Kand?ra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

26.

Bayram Parlak, Gündem gazetesi Mersin Temsilcisi 

Karaman-Ermenek M Tipi Cezaevi

27.

Eda Ünalan, K?z?l Bayrak dergisi Ankara muhabiri 

Sincan Kad?n Kapal? Cezaevi

28.

Müge Molval?, At?l?m gazetesi Yaz? ??leri Müdürü 

Bak?rköy Kad?n ve Çocuk Tutukevi

29.

Suzan Zengin, ??çi-Köylü gazetesi Kartal bürosu çal??an?

Bak?rköy Kad?n ve Çocuk Tutukevi’nde 9 ayd?r tutuklu bulunuyor.

Hakk?ndaki iddianame May?s 2010’da aç?kland?.

Henüz mahkemeye ç?kar?lmad?.

?lk duru?ma tarihi 26 A?ustos 2010.

30.

?afak Gümü?soy, Mücadele Birli?i dergisi eski Yaz? ??leri Müdürü 

Bolu Mengen Cezaevi

31.

Ça?da? Küçükbattal, At?l?m Gazetesi muhabiri

Tekirda? 2 Nolu F Tipi Cezaevi

32.

Tuncay Mat, At?l?m gazetesi muhabiri 

Tekirda? 2 Nolu F Tipi Cezaevi

33.

Gül?en Bozan, Özgür Kad?n dergisi çal??an?

 

Bursa Kapal? Cezaevi

34.

Murad Ak?nc?lar, Demokratik Dönü?üm dergisi editörü

4 Ekim 2009’da tutukland?.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

35.

?smail Eskin, Dicle Haber Ajans? (D?HA) Kocaeli muhabiri

4 Aral?k 2009’da tutukland?.

Tutuklanmas?na gerekçe olarak, 29 Kas?m’da, Abdullah Öcalan’?n tutukluluk ?artlar?n? protesto etmek amac?yla Kocaeli’nin Topçular Mahallesi’nde yap?lan eylemleri görüntülerken, olaylara bilerek kar??t???, terör örgütünün propagandas?n? yapacak tarzda faaliyetlere kat?ld??? iddias? gösterildi.

Kand?ra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

36.

Kenan Karavil, Radyo Dünya (Adana) Yay?n Yönetmeni

7 Aral?k 2009’da Adana’da Radyo Dünya’ya düzenlenen bask?nda gözalt?na al?nd?.

11 Aral?k 2009’da “yasa d??? örgüt üyesi” oldu?u iddias?yla tutukland?.

Adana Kürkçüler Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

37.

?eyhmus Bilgin, Günlük ve Azadiya Welat gazetesi çal??an?

 

7 Aral?k 2009’da gözalt?na al?nd?.

11 Aral?k 2009’da “yasa d??? örgüt üyesi” oldu?u iddias?yla tutukland?.

Adana Kürkçüler Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

38.

Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Adana temsilcisi 

 

7 Aral?k 2009’da gözalt?na al?nd?.

11 Aral?k 2009’da tutukland?.

“Yasa d??? örgüt propagandas? yapt???” iddias?yla aç?lan davada TMK’n?n 7/2’nci maddesi uyar?nca 2 y?l hapis cezas? verildi.

Adana Kürkçüler Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

39.

Gença?a Karafazl?, Show TV, Birgün ve Evrensel gazetelerinin Rize temsilcisi, gazeteci

17 Haziran 2009’da tutukland?.

Rize Kalkandere L Tipi Kapal? Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

40.

Sabri Adan?r, Gündem gazetesi Cizre temsilcisi

 

 

41.

Dilek Keskin, At?l?m gazetesi ?stanbul muhabiri

Aile ziyareti için geldi?i Antakya’da, hakk?nda kesinle?mi? bir davada 4 y?l 2 ay hapis cezas? verildi?i gerekçesiyle 15 Ocak 2010’da gözalt?na al?nd?ktan sonra tutukland?.

Antakya E Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.

42.

Hatice Özhan, D?HA Diyarbak?r muhabiri

17 ?ubat 2010’da, A?r? Cumhuriyet Savc?l???’n?n hakk?nda ba?latt??? soru?turma kapsam?nda Diyarbak?r’da gözalt?na al?narak A?r?’ya götürüldü.

19 ?ubat 2010’da, BDP Genel Merkez çal??anlar?yla yapt??? telefon görü?meleri ve Roj TV'ye kat?ld??? gerekçesiyle “örgüt propagandas?” yapmaktan tutukland?.

A?r? Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

43.

Bedri Adan?r, Aram Yay?nlar? sahibi ve Kürtçe yay?mlanan Hawar gazetesi Yaz? ??leri Müdürü 

5 Ocak 2010’da Irak’tan Türkiye’ye giri? yaparken Habur S?n?r Kap?s?’nda gözalt?na al?nd.

12 Ocak 2010’da tutukland?.

Hakk?nda kesinle?mi? 4 y?l 5 ay hapis cezas? bulunuyor. Ayr?ca 67 y?l hapis cezas? istemiyle yarg?lan?yor.

Diyarbak?r D Tipi Cezaevi’nde.

44.

?ahin Bayda??, Azadiya Welat gazete da??t?mc?s? 

12 Ocak 2010’da Mardin’deki evinde yap?lan araman?n ard?ndan gözalt?na al?nd? ve “yasa d??? örgüt propagandas?” yapmak iddias?yla tutukland?.

Mardin E Tipi Kapal? Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

45.

Abdulbesir Yap?c?, Azadiya Welat gazetesi ?anl?urfa çal??an? 

24 Ocak 2010’da, ?zmir'de hakk?nda aç?lan bir davada 6 ay kesinle?mi? hapis cezas? oldu?u gerekçesiyle tutukland?.

?anl?urfa E Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.

46.

Erdal Süsem, Eylül Hapishane Kültür Sanat dergisi editörü 

31 Ocak 2010’da, Devrim Karargah soru?turmas? kapsam?nda gözalt?na al?nd?.

7 ?ubat 2010’da, Maoist Komünist Partisi ile ili?kisi oldu?u iddias?yla tutukland?.

Tutuklanmas?na gerekçe gösterilen suçun delilleri olarak, ikametgah?nda el konulan Eylül dergisinin ar?ivleri, bu dergiye hapishaneden yaz?lan mektuplar, toplat?lma karar? oldu?u iddia edilen kitaplar kullan?ld?.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.

47.

?lhan Selçuk, Cumhuriyet gazetesi ?mtiyaz Sahibi, Gazeteci-Yazar

Ergenekon davas?nda tutuksuz olarak yarg?lanmas? sürüyor.

48.

Vedat Yenerer, gazeteci 

Ergenekon davas?nda tutuksuz olarak yarg?lanmas? sürüyor.

49.

Güler Kömürcü, gazeteci 

Ergenekon davas?nda tutuksuz olarak yarg?lanmas? sürüyor.

50.

Ferit ?lsever, Ulusal Kanal Genel Yay?n Yönetmeni, gazeteci-yazar

21 Mart 2008’de gözalt?na al?nd?.

24 Mart 2008’de tutukland?.

29 A?ustos 2008’de sa?l?k gerekçesiyle tahliye edildi.

Ergenekon davas?nda tutuksuz olarak yarg?lanmas? sürüyor.

51.

Serhan Bolluk, Ayd?nl?k dergisi Genel Yay?n Yönetmeni

21 Mart 2008’de gözalt?na al?nd?.

24 Mart 2008’de tutukland?.

13 ?ubat 2009’da tahliye edildi.

Ergenekon davas?nda tutuksuz olarak yarg?lanmas? sürüyor.

52.

Adnan Akf?rat, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar

21 Mart 2008’de gözalt?na al?nd?.

24 Mart 2008’de tutukland?.

13 Haziran 2009’da tahliye oldu.

Ergenekon davas?nda tutuksuz olarak yarg?lanmas? sürüyor.

53.

Hayati Özcan, Ulusal Kanal ?zmir Temsilcisi

25 Mart 2008’de gözalt?na al?nd?.

29 Mart 2008’de tutukland?.

28 A?ustos 2009’de sa?l?k gerekçesiyle tahliye edildi.

Ergenekon davas?nda tutuksuz olarak yarg?lanmas? sürüyor.

54.

Nadiye Gürbüz, Demokrat Radyo Genel Yay?n Koordinatörü

7 ?ubat 2009’da tutukland?lar.

17 Eylül 2009’da tutuksuz yarg?lanmak üzere tahliye edildiler.

Yasa d??? Marksist Leninist Komünist Partisi’ne (MLKP) üye olmakla suçlan?yorlar.

55.

Sonnur Sa?lamer, At?l?m gazetesi çal??an?

56.

Abdurrahman Gök, Dicle Haber Ajans? (D?HA) muhabiri

23 Mart 2009’da Siirt’te Nevruz kutlamalar?n? izlerken gözalt?na al?nd? ve “yasa d??? örgüt propagandas?” yapt??? iddias?yla tutukland?.

24 Kas?m 2009’da tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?ld?.

Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2’nci maddesi uyar?nca 10 ay hapis cezas?na ald?.

57.

?hsan Silmi?, Azadiya Welat çal??an?

15 Ekim 2009’da gözalt?na al?nd? ve hakk?nda kesinle?mi? hapis cezas? oldu?u gerekçesiyle tutukland?.

58.

Aylin Duruo?lu, Vatan gazetesinin internet sitesi gazetevatan.com’un Yay?n Yönetmeni

“Devrimci Karargah” örgütü üyesi olmakla suçlan?yor.

27 Nisan 2009’da gözalt?na al?nd?.

?stanbul Nöbetçi 12. A??r Ceza Mahkemesi’nin karar?yla 30 Nisan 2009’da tutukland?.

23 ?ubat 2010’da mahkemeye ç?kar?ld?, ilk savunmas?n? yapt?ktan sonra tahliye edildi.

Tutuksuz yarg?lanmas? sürüyor.

59.

Mehmet Ye?iltepe, Devrimci Hareket dergisi çal??an?

“Devrimci Karargah” örgütü üyesi olmakla suçlan?yor.

23 ?ubat 2010’da mahkemeye ç?kar?ld?, ilk savunmas?n? yapt?ktan sonra tahliye edildi.

Tutuksuz yarg?lanmas? sürüyor.

60.

Hac? Orman, Sanat ve Hayat dergisi Genel Yay?n Yönetmeni

29 Ocak 2010 tarihinde tahliye edildi.

Tutuksuz yarg?lanmas? sürüyor.

61.

?sminaz Ergün, Demokrat Radyo çal??an? 

Sincan Kad?n Kapal? Cezaevi’nde tutukluyken, 29 Ocak 2010 tarihinde tahliye edildi.

Tutuksuz yarg?lanmas? sürüyor.

62.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Ba?kent Üniversitesi Rektörü ve Kanal B Yönetim Kurulu Ba?kan?

 

Ergenekon davas?nda tutuklu olarak yarg?lan?yor.

63.

Neriman Ayd?n, Toplumsal Haber adl? haber sitesinin sahibi, yazar 

Ergenekon davas?nda tutuklu olarak yarg?lan?yor.

64.

Hac? Bo?atekin, Gerger F?rat gazetesi sahibi

“Yerel yetkililerin, sahibi oldu?u gazeteyi etkisizle?tirmeye çal??t?klar?n?” iddia etmek suretiyle “kamu görevlisine hakaret etti?i” gerekçesiyle 2 y?l 2 ay 7 gün hapis cezas? verildi.

Cezada indirim yap?lmad? ve ertelenmedi.

65.

?amil Tayyar, Star gazetesi yazar?

“Haberle?menin ve özel hayat?n gizlili?ini ihlal etmek” suçlar?ndan 1 y?l 3 ay hapis cezas? verildi.

Ceza ertelendi, 5 y?l süreyle adli denetime tabi tutulma karar? al?nd?.

 

Ayr?ca, “Operasyon Ergenekon” adl? kitab?nda yer alan ifadelerle “soru?turman?n gizlili?ini ihlal etti?i” ve “adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs etti?i” gerekçesiyle 1 y?l 8 ay hapis cezas? verildi.

Ceza ertelendi, 5 y?l süreyle adli denetime tabi tutulma karar? al?nd?.

66.

Cevheri Güven, Star gazetesi Ankara Haber Müdürü

Zirve Yay?nevi katliam?yla ilgili iddianamedeki bir telefon görü?mesini haberle?tirmesinden dolay? 1 y?l 3 ay hapis cezas? verildi.

67.

Sevda Turaçlar, Ekspres gazetesi bilgisayar operatörü

Cumhurba?kan? Abdullah Gül’e “bas?n yoluyla hakaret” etti?i gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezas? verildi

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri