forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

L?STEDE ?SME OLAN GAZETEC?LER?N TEPK?LER?

Aktif .

rusencakirTaraf Gazetesi'nin yay?nlad??? 'Darbe plan?nda ad? olan gazeteclier listeye tepki gösterdi.  Bugün ekranlardaki medya programlar?na da muhtemel darbede tutuklanacak ve yard?m al?nacak gazeteciler listesi damga vurdu. O listede yer alan isimlerden biri de NTV yorumcusu Ru?en Çak?r'd?...

Çak?r, dünkü programda "yay?nlanacak liste büyük bir merakla bekleniyor" demi?ti...

Ru?en Çak?r, " Ben dün acaba ben bu listede olur muyum, olursam hangi tarafta olurum diye dü?ündüm. Ben öyle olmad???n? biliyorum, benim böyle bir yükümlülü?ümün olmamas? laz?m..." dedi...

YAYINLAYANIN Z?HN?YET? DE ÇARPIK

Ru?en Çak?r bu listeyi yapanlar kadar yay?nlayan Taraf gazetesine de tepkiliydi..
Tepkisini ?u sözlerle ortaya koydu;

"Bu listeleri yapmak ne kadar çarp?k bir zihniyetse bu listeleri böyle pald?r-küldür yay?nlamak ta bir ba?ka çarp?k zihniyet... Benzer bir olaya muhatap isimler söz konusu. Fi?lemenin ne kadar de?eri vard?r. Türkiye'de bir linç kültürü var. "

D??ER TEPK?LER

Son darbe plan?nda ismi geçen gazeteci Medya Mahallesine konu?tu. Listedeki Ay?enur Arslan'?n da isyan? vard?.

Taraf Gazetesi'nin iddias?na göre Genelkurmay bir 'Balyoz darbesi' planl?yor. Gazete Genelkurmay'?n haz?rlad???n? iddia etti?i bir liste de yay?nlad?. Liste ikiye ayr?lm?? durumda. Darbe yap?l?nca tutuklanacak gazeteciler ve faydalan?lacak gazeteciler...

Darbe esnas?nda faydalan?lacak gazeteciler listesinde ad? geçen Ay?enur Aslan Medya Mahallesi program?nda iddialara yan?t verdi. Program boyunca ekranda duran alt yaz? ise

AY?ENUR ARSLAN'DAN B?R ÇA?RI

Böyle listelerin yay?nlanmas? bu mesle?i bitirmektir. Bu mesle?in sayg?nl???n? güvenirli?ini yok etmektir. Benim bir ça?r?m olacak;

-Lütfen mesle?imize sahip ç?kal?m, medyan?n haysiyetini onurunu ayakta tutabilmek için aynada kendimize bakarak ne yap?yoruz sorusunu sormam?z laz?m...

Birileri ç?k?p bize bir dakika demeli, ne olup bitti?ini anlatmal?.

L?STEDE ADI OLAN F?KRET B?LA'NIN TEPK?S?

Darbeye destek verecek gazeteciler listesinde Fikret Bila'n?n da ad? vard?. Bila, CNN Türk'de haber bültenine ba?lan?p tepkisini dile getirdi;

"Gazetecilerin kendi bilgileri olmadan gazetecileri kategorilendirmek do?ru de?il. Bu tür listelerin yay?nlanmas? da do?ru de?il. Herkes oturup liste yapabilir. Daha önce de fi?lemeler gördük...

"Medyada Cad? Av?" idi...

Aslan'?n telefondaki konu?u daha önce "PKK'ya destek veren gazeteci" olarak ad? and?çlanan gazeteci Mehmet Ali Birand'd?.

O L?STEN?N YARISI YANLI?

Aslan Birand'a "Ben pek al???k de?ilim böyle listelerde yer almaya... Benim ad?m da var. Bu biraz doza??m? m? denir? Peki muhtemel destekçiler, darbe yanl?lar? gibi bir listenin yay?nlanmas? do?ru mu?" diye sordu.

Birand "Do?ru de?il" diye yan?tlad?. Ve konu?mas?na 'Ama" diye devam etti. "Taraf Gazetesi'nin haberine inanacak olursak bu listeyi Genelkurmay haz?rlam??. Demek ki onlar?n kafas?nda darbe yap?ld???nda destek verecek isimler onlar. Ama ben o isimlerin yar?s?n?n darbe kar??t? oldu?unu biliyorum. Ben bu tip kategorilere kar??y?m..." dedi.

BEN ANDIÇ'TA SEN?N ADINI VERMED?M

Ay?enur Aslan ad?n?n yay?nlanmas?ndan rahats?z olmu?tu. Birand'a eski and?ç olay?n? hat?rlatt?. "28 ?ubat'da sen And?ç listesinde yer ald???nda ben ATV Haber'deydim. Ben senin isminden de, di?er arkada?lar?m isminden de mesela Mehmet Barlas'tan tek kelime söz etmedik. Deli saçmas? bu dedik. ATV haber de yok olmad?. Do?rusu medyan?n çok farkl? davranmas? gerekti?i kanaatindeyim. Kimse bunlar? vermek zorunda de?il. Habercilik ayr? ama bu ayr?..." dedi.


RU?EN ÇAKIR'IN KONU?MALARI

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri