forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

CEZAEV?NDEN MEDYA STARLI?INA....

Aktif .

ET?KETLER:Mehmet Ali A?ca
 Papa 2. John Paul’a suikast giri?iminde bulunan Mehmet Ali A?ca’n?n, cezaevinden tahliye edilmesi, dünya medyas?nda büyük yank? buldu.

Mehmet Ali A?ca’n?n tahliye edilmesini ?ngiliz yay?n kurulu?u BBC "Papa’n?n suikastç?s? serbest b?rak?ld?" diye duyururken, ?ngiliz gazeteleri de internet sayfalar? arac?l???yla habere geni? yer verdi.

1981 y?l?nda Papa 2. Jean Paul’e suikast giri?iminde bulunan A?ca’n?n 1983 y?l?nda Papa taraf?ndan affedildi?ini an?msatan BBC, A?ca’n?n ak?l sa?l???yla ilgili tart??malar oldu?unu belirtti.

BBC, 52 ya??ndaki A?ca’n?n gazeteci Abdi ?pekçi cinayetinden hüküm giydi?ini ve ?talya’da Papa’ya suikast giri?iminden 19 y?l hapis yatt?ktan sonra 2000 y?l?nda Türkiye’ye gönderildi?ini hat?rlatt?.

Sky televizyonu da, tahliyeyi "Papa’ya suikast giri?iminde bulunan A?ca, kendisini bu sald?r?ya iten nedenleri aç?klamaya haz?r" yorumuyla verdi. Sky, A?ca’n?n kitap ve belgesel teklifleri ald???n? ve bunlar? de?erlendirdi?ini de kaydetti.

Gazete ayr?ca, ?talya ve Türkiye’de toplam 30 y?la yak?n hapis yatan A?ca’n?n hapisten ç?kt?ktan sonra askerlik i?lemlerinin yap?ld???n? ve sa?l?k kontrolünden geçirildi?ini belirterek, A?ca’n?n avukatlar? arac?l???yla yapt??? "Tanr? de?il, ebedi mesihim" aç?klamas?n? aktard?.

Ankara’daki cezaevinden tahliye edilen Mehmet Ali A?ca’n?n, 1981 y?l?nda Roma’da vurdu?u Papa ?kinci John Paul’u öldürmeye yönelik "KGB komplosu"nu aç?klayabilece?i" öne sürüldü.

Geçti?imiz günlerde Mehmet Ali A?ca’n?n ilginç bir mektubunu al?p yay?mlanan ?ngiliz The Times gazetesi, A?ca’n?n tahliyesinin, suikast giri?iminin Sovyet istihbarat örgütü KGB’nin bir komplosu olup olmad??? konusunu ayd?nlatabilece?i umudunu yaratt???n? kaydetti.

Mehmet Ali A?ca’n?n, k?sa bir süre önce tahliyesinden sonra suikast giri?imine ili?kin "tüm sorular? yan?tlayaca??"n? söyledi?ini an?msatan gazete, olay döneminde Vatikan’?n D??i?leri Bakan? olan Kardinal Achille Silvestrini’nin da, Pazar günü John Paul’un, "komplonun köklerinin Sovyet blokunda oldu?una ikna oldu?unu" söyledi?ine dikkat çekti.

Papa’ya yönelik sald?r?y? soru?turan ?talyan yarg?çlar?n?n da, bir Sovyet komplosunun oldu?una inanmay? sürdürdüklerini kaydeden gazete, Moskova’n?n, Papa’n?n memleketi Polonya’da komünist kar??t? bir ayaklanman?n, Sovyet sisteminin tümünün çökmesine neden olaca??na inand??? görü?lerini de yans?tt?.

"A?CA, 50’Y? A?KIN K?TAP, F?LM VE BELGESEL ÖNER?S?N? ALDI"

The Times, ayr?ca, A?ca’n?n avukat? Hac? Ali Özhan’?n, müvekkilinin Roma’ya giderek Papa’n?n mezar?n?n önünde dua etme arzusunu dile getirdi?ini belirtirken de Özhan’?n, A?ca’n?n dünya çap?nda 50’yi a?k?n kitap, film ve belgesel önerisini ald???n? ve bu konudaki karar?n serbest kald?ktan sonra bir iki ay içerisinde verece?ini söyledi?ini de aktard?.

Belçika’n?n yüksek tirajl? gazetelerinden "Le Soir", gazeteci-yazar Abdi ?pekçi cinayeti ve iki ayr? gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali A?ca’n?n tahliyesine ili?kin haber ve yorumlara geni? yer verdi.

"Le Soir" gazetesi, konuya birinci sayfas?nda yer verirken, Papa II. Jean Paul’e suikast giri?iminde bulunan A?ca’n?n "esrarengiz mesih" görüntüsünü sürdürdü?ünü yazd?.

Gazete, ?talya ve Türkiye’de toplam 29 y?l hapis yatt?ktan sonra tahliye edilen A?ca’n?n, "cazip öneriler sunan baz? cömert bas?n organlar?na" aç?klamalarda bulunmas?n?n beklendi?ini yazarak, "ömrü yalan söylemekle geçen bir ki?inin anlatt?klar?na inanman?n zor oldu?u" görü?ünü yans?tt?.

A?ca’n?n, kendi ya?am öyküsünü kaleme almak, Amerikal? yazar Dan Brown ile birlikte roman yazmak, Afganistan;a giderek Usame Bin Ladin’i yakalamak gibi projeleri oldu?una da dikkat çekildi.

Dünya çap?ndaki di?er ajans ve gazetelerin konuyla ilgili haberleri ?öyle:

-DEUTSCHE WELLE (Almanya) Gazeteci yazar Abdi ?pekçi cinayeti ve iki gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali A?ca, hapis cezas?n? tamamlanmas?n?n ard?ndan bugün Ankara’da tahliye edildi."
-LE F?GARO (Fransa) "2. John Paul’u öldürmeye te?ebbüs eden Türk serbest" -LE MONDE (Fransa) "2. John Paul’u vuran Mehmet Ali Agca cezaevinden ç?kt?" -NOVOST? (Rusya) "1981 y?l?nda Papa John Paul’u vurup yaralayan Türk katili, ?talyan ve Türk cezaevlerinde 30 y?l? yak?n bir süre geçtikten sonra Pazartesi günü tahliye edildi."
-EL PA?S (?spanya) "1981 y?l?nda Papa 2. John Paul’a suikast giri?iminde bulunan a??r? sa?c? terörist Mehmet Ali a?ca, bugün serbest b?rak?ld?."
-EL MUNDO (?spanya) "Papa 2. John Paul’u öldürmeye te?ebbüs eden Türk Ali Agca, 28 y?l tutuklu kald?ktan sonra cezaevinden ç?kt?."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri