forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Gazete kategorisinde Güne? gazetesinin 'Metris Üniversitesi' men?eti birinci seçilirken, Aksiyon dergisinin 1 Haziran 2009 tarihli "Savunma Sanayii" ba?l?kl? kapa?? dergi kategorisinin birincisi oldu.
 
MediaCat dergisi son üç senedir oldu?u gibi bu y?l da y?l?n en iyi gazete man?etlerini belirledi. Reklam, medya ve i? dünyas?n?n önde gelen isimlerinden olu?turulan jüri, y?l boyunca derlenen gazete man?etlerini de?erlendirerek Güne? gazetesinin 18 Nisan 2009 tarihinde att??? “Metris Üniversitesi” man?etini birinci seçti.
 
Ayl?k pazarlama ileti?imi dergisi MediaCat, Ocak 2010 say?s? için özel bir içerik haz?rlad?. Pazarlama ileti?imi sektörlerinin ve reklam mecralar?n?n 2009 de?erlendirmesi ve 2010 beklentilerinin yer ald??? bu özel say?da, 2009 y?l?n?n en iyi dergi kapaklar? ve gazete man?etleri de seçildi.
 
Tirajlar?na ve gündem yaratma gücüne göre seçilen 17 gazetenin bir y?l boyunca derlenen man?etleri MediaCat ekibi taraf?ndan elenip bir km?sa liste olu?turuldu. 1 Aral?k 2008 ve 30 Kas?m 2009 tarihleri aras?nda yay?mlanan 6145 adet gazete man?eti eleme sonucu 150’ye dü?ürüldü. Yap?lan son jüri toplant?s?nda 150 man?et aras?ndan en iyi 10 tanesi belirlendi ve içlerinden biri de y?l?n birincisi seçildi. Birinci d???nda kalan di?er dokuz man?et de yay?n tarihlerine göre s?raland?.
 
Ak?am, Cumhuriyet, Güne?, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Posta, Radikal, Sabah, Sözcü, Star, Takvim, Taraf, Türkiye, Vatan, Yeni ?afak ve Zaman gazetelerinin bir y?ll?k man?etleri aras?ndan seçilen en iyi 10 man?et içinde Taraf 3, Ak?am , Cumhuriyet, Güne?, Habertürk, Radikal, Sabah ve Yeni ?afak birer man?etle yer ald?.
 
Olu?turulan jüride;

Habertürk TV Editörü Ahu Özyurt,
Zaman Gazetesi Yazar? Bülent Korucu,
Starcom MediaVest Group Türkiye Genel Müdürü Erdal Kale,
Bankalararas? Kart Merkezi Yönetim Kurulu Ba?kan? Hasan Ünal,
M.A.R.K.A Ajans Ba?kan? Hulusi Derici,
Reklamc? Kaan Sezyum,
Zarakol ?leti?im Ajans Ba?kan? Necla Zarakol,
Yap?mc? ve Sunucu Osmantan Erk?r,
Televizyoncu ve Sunucu Saba Tümer,
Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan? Prof. Dr. ?ahin Karasar,
FritoLay Türkiye Kurumsal ?leti?im Müdürü Tolga Yücel,
Hürriyet Gazetesi Ekonomi Editörü Vahap Munyar ve
Ipsos KMG CEO’su Vural Çak?r yer ald?.
 
Geçti?imiz sene oldu?u gibi MediaCat’i yine Genel Yay?n Yönetmeni Pelin Özkan temsil etti.
Jüri, en iyi man?etleri seçerken, bunlar? haber de?erine veya dosya gücüne göre de?il, ilk bak??ta yaratt?klar? etki üzerinden de?erlendirdi ve ?u kriterleri göz önüne ald?:
-Man?etin sözlü ifade gücü ve çarp?c?l???
-Merak uyand?rmas?
-Espri bar?nd?rmas?
-Genel görsel ve grafik estetik
 
 
2009'un En ?yi Dergi Kapa??
 
Reklam, medya ve i? dünyas?n?n önde gelen isimlerinden olu?turulan jüri, y?l boyunca derlenen dergi kapaklar?n? de?erlendirerek Aksiyon dergisinin 1 Haziran 2009 tarihli "Savunma Sanayii" ba?l?kl? kapa??n? birinci seçti. MediaCat dergisi, 2009 y?l?n?n en iyi dergi kapaklar?n? belirledi. Reklam, medya ve i? dünyas?n?n önde gelen isimlerinden olu?turulan jüri, y?l boyunca derlenen dergi kapaklar?n? de?erlendirerek Aksiyon dergisinin 1 Haziran 2009 tarihli "Savunma Sanayii" ba?l?kl? kapa??n? birinci seçti.
 
Ayl?k pazarlama ileti?imi dergisi MediaCat, Ocak 2010 say?s? için özel bir içerik haz?rlad?. Pazarlama ileti?imi sektörlerinin ve reklam mecralar?n?n 2009 de?erlendirmesi ve 2010 beklentilerinin yer ald??? bu özel say?da, 2009 y?l?n?n en iyi dergi kapaklar? ve gazete man?etleri de seçildi.
 
Haftal?k ve ayl?k dergilerin bir arada ele al?nd??? de?erlendirmede MediaCat ekibi, 400'e yak?n dergi kapa??n? eledi. 1 Aral?k 2008 ve 30 Kas?m 2009 tarihleri aras?nda yay?mlanan yüzlerce dergi kapa?? ön eleme sonucunda 50'ye dü?ürüldü. Yap?lan son jüri toplant?s?nda 50 kapak aras?ndan en iyi 10 tanesi belirlendi ve içlerinden biri de y?l?n birincisi seçildi. Birinci d???nda kalan di?er dokuz kapak da yay?n tarihlerine göre s?raland?. Jüri, y?l boyunca derlenen dergi kapaklar?n? de?erlendirerek Aksiyon dergisinin 1 Haziran 2009 tarihli "Savunma Sanayii" ba?l?kl? kapa??n? birinci seçti. Seçilen en iyi 10 kapak içinde Newsweek 6, Aksiyon 3 ve Roll 1 kapakla yer ald?.

Olu?turulan jüride ise Habertürk TV Editörü Ahu Özyurt, Zaman Gazetesi Yazar? Bülent Korucu, Starcom MediaVest Group Türkiye Genel Müdürü Erdal Kale, Bankalararas? Kart Merkezi Yönetim Kurulu Ba?kan? Hasan Ünal, M.A.R.K.A Ajans Ba?kan? Hulusi Derici, Reklamc? Kaan Sezyum, Zarakol ?leti?im Ajans Ba?kan? Necla Zarakol, Yap?mc? ve Sunucu Osmantan Erk?r, Televizyoncu ve Sunucu Saba Tümer, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan? Prof. Dr. ?ahin Karasar, FritoLay Türkiye Kurumsal ?leti?im Müdürü Tolga Yücel, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Editörü Vahap Munyar ve Ipsos KMG CEO'su Vural Çak?r yer ald?. Geçti?imiz sene oldu?u gibi MediaCat'i yine Genel Yay?n Yönetmeni Pelin Özkan temsil etti.
 
Jüri, en iyi kapaklar? seçerken, bunlar? haber de?erine veya dosya gücüne göre de?il, ilk bak??ta yaratt?klar? etki üzerinden de?erlendirdi ve ?u kriterleri göz önüne ald?: Kapa??n sözlü ifade gücü ve çarp?c?l???; merak uyand?rmas?; espri bar?nd?rmas?; genel görsel ve grafik estetik.
 
 
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri