Yazdır

GAZETEC?LER?N SORUNLARI K?TAPLA?TIRILDI...

Aktif .

tuba_karahisar_kitap?stanbul Geli?im Üniversitesi ö?retim üyesi Dr. Tuba Karahisar, gazetecilerin sorunlar?n? "Türkiye'de Medya Sektörü ve Gazeteciler" ad?yla kitapla?t?rd?. 

Dördüncü Kuvvet Medya'da da yaz?lar? yay?nlanan Karahisar'?n Ekin Yay?n Grubu'ndan ç?kan kitab?n?n tan?t?m yaz??? ?öyle... 

"Bas?n?n en önemli i?levleri haber vermek, kamuoyu olu?turmak, denetim ve ele?tiri yapmak.

Böylesine önemli görevler üstlenen bas?n çal??anlar? için 4857 Say?l? ?? Yasas?’ndan farkl? bir yasa olu?turulmas?na kar??n bas?n çal??anlar? yasal ve sosyal haklar?n? kullanamamakta ve i?sizlik sorunlar? ya?amakta.

Bu noktadan hareketle kitapta; Türk hukuk sistemine göre gazetecilerin haklar?, gazetecilerin sosyal haklar? ve örgütlenmesorunlar?, tekelle?me, yeni teknolojilerin gazetecilerin istihdam? üzerine etkileri, i?sizlik sorununun Türk bas?n?na yans?mas? konu ediliyor."

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri