Yazdır

GAZETEC?N?N KALEM?NDEN ??KE OPERASYONU

Aktif .

kirli_kranponlarGazeteci Ecevit K?l?ç'?n futboldaki kirli ili?kileri ele ald??? "Kirli Kramponlar" kitab? son ?ike operasyonunun ard?ndan geni?letilmi? yeni bask?s?n? yapt?.


?lk bask?s? 2003 y?l?nda yay?mlanan Ecevit K?l?ç’?n “Kirli Kramponlar” kitab? son ?ike operasyonunun ard?ndan geni?letilmi? versiyonuyla yeniden piyasaya ç?kt?.

Tima? Yay?nlar? taraf?ndan dün yay?mlanan kitap özel ayraç ile piyasada. Özel olarak haz?rlanan ayraçta, “Oyunlar?n? oyunumdan uzak tut” yaz?yor.

Kitab?n ilk bölümlerinde bugünkü iddialardan daha önemli ve sars?c? olaylar yer al?yor. Mafyan?n, futbolu nas?l markaja ald???, te?vik primlerinin kimlere verildi?i ve çete liderlerinin nas?l kongre basarak istedikleri ismi federasyon ba?kan? seçtikleri belgeleriyle anlat?yor.

K?l?ç, “Temiz Kramponlar” operasyonunda gündeme gelen ve çete kurmak suçundan mahkûm olan Sedat Peker ve ona yak?n isimlerin futbolun derinliklerine nas?l yerle?tiklerini çok ak?c? bir dille aktar?yor.

Kitaptaki en önemli iddia ve bilgilerden biri de Aziz Y?ld?r?m’?n nas?l Fenerbahçe Ba?kan? seçildi?iyle ilgili. Hangi çete lideri Aziz Y?ld?r?m’a destek verdi? Seçim salonunda neler ya?and??

Kitapta Sedat Peker ile yap?lm?? futbol ve mafyaya dair hayli cesur bir röportaj da yer al?yor. Peker, röportajda Aziz Y?ld?r?m’la Romanya’daki görü?melerinin detaylar?n?n yan? s?ra, futbol dünyas?ndaki ili?kileriyle ilgili sorulara isim isim yan?t veriyor.

Kitapta devam eden ?ike soru?turmas?ndaki iddialar ve olaylar ise bir bütün olarak sade bir ?ekilde yer al?yor. Hem de medyada yer almam?? bilgi ve belgelerle…

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri