forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

alper_gormus_kitap_300Gazeteci Alper Görmü?, Etkile?im Yay?nlar?'ndan ç?kan “Büyük Medyada Ergenekon Habercili?i” adl? iki ciltlik kitab?n?n tan?t?m toplant?s?nda, eski Deniz Kuvvetleri Komutan? emekli Oramiral Özden Örnek’e ait darbe günlüklerinin Nokta Dergisi’nde yay?nlanma serüvenini anlatt?.

Baz? gazetecilerin en ba??ndan beri Ergenekon davas?n? suland?rmaya çal??t???n? söyleyen meslekta?lar?na sitem eden Görmü?, "Bu gazeteciler Ergenekon davas?yla ilgili bir iddia kar??s?nda “amal?” cümlelerle savunma yap?yor, sonra da dalga geçiyor." dedi.

Görmü?, eski mesai arkada?? olan Ergenekon tutuklusu Ahmet ??k’?n büyük tart??malar ç?karan ve yay?nlanmadan toplat?lan “?mam?n Ordusu” isimli kitap için ise, “Kitap kötü bir kitap. Ahmet'e de yak??mad?. Bu kitapta kim bilir neler var ki yasaklamay? göz önüne ald?lar.” yorumunu yapt?.

Alper Görmü?, gazetecilerin sorular?n? da cevaplad??? tan?t?m toplant?s?nda ?unlar? kaydetti:

HAYAL KIRIKLI?INA U?RADIM

alper_gormus_kitap_1"28 Mart 2007 benim için çok önemliydi, çünkü o gün Nokta Dergisi'nin yeni say?s? yay?nlanacakt?. O say?da Türkiye'nin darbeci tarihine ayna tutan bir haber yer alacakt?. 2003-2005 aras?nda zaman?n Deniz Kuvvetleri Komutan? Özden Örnek'e ait günlüklerinde bulunan darbe giri?imi ile ilgili bir metindi. Haberde “Örnek'e ait oldu?u iddia edilen günlükler”, diyebilirdik. Fakat böyle bir kaçama?a gerek duymad?k, günlüklerin onun oldu?unu biliyorduk. Darbe günlükleri ile ilgili haberlerin tüm bas?n taraf?ndan yay?nlanmas?n?n çok anlaml? olaca??n? dü?ünüyordum. Çünkü darbeciler ilk defa i? üstünde yakalanm??t?. O gün fiilen tüm medya gruplar?n? aramaya koyuldum. 29 Mart günü (yar?n) piyasaya ç?kacak Nokta Dergisi'nin haberini anlatt?m. Bunun önemine dair dil döktüm, gazeteci arkada?lar?m? ikna etme gayretine girdim. Metni word format?nda kendilerine iletebilece?imi belirttim. Görü?tü?üm tüm arkada?lar?m çok heyecanland?. Hemen tüm gazetelerde man?et olur diye dü?ündüm. Fakat ertesi gün gazeteleri elime al?p, tek tek aç?nca hayal k?r?kl???na u?rad?m. Haber yok gibiydi. Hayal k?r?kl???na u?rad?m. Bu haberin yay?nlanmamas? yetmiyor gibi 30 Mart günü Hürriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni bu günlüklerin özel imalat ve sahte oldu?unu yazd?. Biri Nokta Dergisi'ni kand?rm?? olabilirdi, ama haberin özel imalat ve sahte oldu?unu kim iddia edebilirdi? Tabii daha sonra belgelerin sahih oldu?u kamuoyu taraf?ndan kabul edildi?inde Özkök bir ?ey yazmad?. Hürriyet yazar? Mehmet Y?lmaz da günlüklerde geçen ad?n?n yanl?? yaz?ld???n? dolay?s?yla belgelerin sahte oldu?unu savundu. Ayn? medya grubundan ?smet Berkan da bu tür haberlerin neden bugünlerde haber yap?ld???n? diye sorgulamaya çal??t?. Hakikaten hayal k?r?kl???na u?rad?m. Ondan sonra kalemim biraz daha h?rç?nla?t?"

Büyük Medyada Ergenekon Habercili?i 1 ve 2 kitaplar?, Ergenekon'un ilk dalgas? ile yani Veli Küçük'ün gözalt?na al?nmas? ile ba?l?yor. Davan?n medya ba?lam?nda bugünlere geli?ini irdeliyor. Bak?n ben Ergenekon'u te?kilat ve zihniyet olarak ele al?yorum. Zihniyet konusunu te?kilattan ayr? tutmak gerekiyor. Te?kilat?n zay?flamas? zihniyetin zay?flamas? anlam?na gelmiyor. Te?kilat zay?flarken Ergenekoncu zihniyet toplumda güçlenebiliyor.

"28 ?UBAT B?TMED?, S?V?L B?R BEDENE BÜRÜNDÜ"

alper_gormus_kitap_2Kimi medya organlar? Ergenekon'un hala sahte oldu?unu beyan ediyorlar. Geriye gidip bir incelemede bulunaca??m. Ergenekon gazetecili?ini anlamak için büyük medyan?n devlet ile ba?lar?n? ele almak gerekiyor. Hep bas?n?n dördüncü kuvvet konumundan dem vuruyoruz. Dördüncü kuvvet, iki anlam ihtiva ediyor. Bunlardan biri medyan?n yürütme, yarg? ve yasama organlar?n? denetlemesidir, di?eri de toplumsal talepleri devlete, yukar?ya iletmektir. ?ktidarlar, idare ettikleri y???nlar?n taleplerini ancak böyle ö?renir, buna göre konum al?r. Esas?nda devletler toplumun taleplerinden çok kendi toplum modelleri ile ilgilenmektedir. Maalesef ülkemizde toplumsal talepleri yukar? ileten medya yok, aksine devletin topluma dair görü?lerini korkularla soslayarak a?a?? ileten bir bas?n var.  Türkiye'de bir k?s?m medya demokratik ülkelere uymayan bir görev icra ediyor.  Bunun en somut örne?i darbe günlüklerine kar?? verilen tepkidir.

3 Kas?m 2002'de iktidara devletin dü?man olarak kodlad??? AK Parti geldi. Tabii partinin dü?man bir anlay??, imha edilmesi gereken bir virüs oldu?unu ortaya koyan bir bak??a ihtiyaç vard?. Medya organlar? bu anlamda kullan?ld?. Benim için Ergenekon zihniyeti,  me?ru bir iktidar?n me?ruiyetini kabul etmeyen birtak?m güçlerin giri?ti?i yok etme faaliyeti. Bu yok etme faaliyetinde güçlerin toplumu korkutmay? ve etkilemeyi de temel ald?klar? muhakkak. Kitaplar?m, Ergenekon te?kilat?ndan çok Ergenekoncu zihniyete odakland?. Bu zihniyetin tabanda etkileri ve bunlar?n yarataca?? sonuçlara yo?unla?t?m. Temel uyar?m ?udur;  28 ?ubat bitmemi?tir, di?er darbelerin aksine devlet kadrosu yeni bir müdahale biçimi geli?tirmi? ve toplumun bir kesimini içine alm??t?r. Toplumda say?lar? 100 binleri, milyonlar? bulan orta s?n?flar AK Parti'nin dü?man oldu?una ikna edilmi?tir. Öyle ki ülkemizde 'Dü?man nas?l imha edilirse edilsin ben onu sorgulamam.' diyen, darbeleri evetleyen geni? bir kesim var. Yani 28 ?ubat reenkarne olarak sivil bir bedene bürünmü?tür. Bu zihniyet CHP içinde önemli bir yol kat etmi? durumda."

Tan?t?m toplant?s?nda gazetecilerin "Ergenekon habercili?inde 4 senede neler de?i?ti?" sorusuna Alper Görmü?, ?u kar??l??? verdi:  "Ergenekon o kadar a??r bir ?ekilde medyan?n üzerine çöktü ki, gereken tepki verilemedi. Gazeteci arkada?lar?m, “amal?” cümleler kurmaya ba?lad?. Bu arkada?lar?m e?er samimi ise “amas?z” bir cümle yazmalar? gerekiyordu.  Yaz?k ki “amal?” Ergenekon savunuculu?u yap?l?yor, sonra da dalga geçiliyor. Muhaliftiler, rahats?zd?lar; net cümlelerle kar?? ç?kamad?klar? için amalara s???nd?lar."

"?MAMIN ORDUSU KÖTÜ B?R K?TAP"

Ahmet ??k'?n yay?n? yasaklanan ?mam?n Ordusu adl? kitab? ile ilgili görü?leri de sorulan Görmü?, "Kitap kötü bir kitap. Ahmet'e de yak??mad?. Bu kitapta kim bilir neler var ki yasaklamay? göz önüne ald?lar. Gel gör ki geni? bir kamuoyu kitapta önemli bilgiler oldu?una inan?yor. Tabii savc?l???n uygulamas? büyük bir hatayd?, onun için Zekeriya Öz'e mektup yazd?m." ifadelerini kulland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri