Yazdır

Aktif .

zaferozcan_kitapGazeteci Zafer Özcan 28 ?ubat döneminin medyadaki hasar raporunu, "Arz Ederim: 28 ?ubat'tan Günümüze Bas?n Sendromu" ad?yla kitapla?t?rd?. Kaynak Yay?nlar?'ndan ç?kan kitap, a??rl?kl? olarak 28 ?ubat dönemi medya-?ktidar-Güç ili?kilerini ele?tirel bir bak??la yorumlayarak yak?n dönem bas?n tarihimizi inceleyenler için yeni bir kaynak olu?turmay? amaçlam??...

MEDYA ELE?T?R?S? TÜRK?YE ?Ç?N HALA ÇOK YEN?

Aksiyon Dergisi muhabiri Zafer Özcan'?n "Arz Ederim" isimli kitap çal??mas?, medya üzerine yaz?lar kaleme alan, inceleme ve ara?t?rmalar yapan, söyle?iler gerçekle?tiren ve Türkiye’deki medya kritiklerini yak?ndan izleyen bir muhabirin, 10 y?ll?k birikiminin meyvesi.

Son y?llarda özellikle internet ortam?nda medya üzerine sürekli yeni siteler aç?lsa da, medya üzerine yap?lan yay?nlar artsa da, ‘medya ele?tirisi’ kavram? ülkemiz için hala çok yeni.

MEDYA HALKTAN ALDI?I GÜCÜ ÇIKARINA KULLANIYOR


Normal demokrasilerde, yasama – yürütme ve yarg?dan sonra 4. kuvvet kabul edilen ve toplumsal bir denetim arac? i?levi gören medya, Türkiye prati?inde kendini s?k s?k 1. kuvvet konumunda görüyor ve buna göre tav?r al?yor.

Birinci kuvvet anlay???, medyay? sürekli hataya zorluyor. Kendini bütün kurumlar?n üstünde gören yöneticiler – yazarlar, hatta muhabirler, ellerindeki gücü toplum yarar?na de?il, kendi ç?karlar? için kullanabiliyor.

Peki, sonuçta ne oluyor? Siyaseti kendi anlay???na göre dizayn etmek, ba?bakanlar? ve hükümetleri belirlemek, devlet ihalelerinde söz sahibi olmak, seçimlerde vatanda?? yönlendirmek, toplum mühendisli?ine soyunmak, yalan haber yapmak, hatta yalan haberi rutinle?tirmek, be?enmedi?i ki?i ve kurumlar hakk?nda haks?z ve karalay?c? s?fatlar kullanmak, insanlar?n ?eref ve haysiyetlerini rencide edici yay?nlar yapmak gibi konu ba?l?klar?; Türkiye’deki ‘merkez medya’ anlay???n?n yerle?ik konu ba?l?klar? haline geliyor.

GAZETE T?RAJLARI NEDEN HEP YER?NDE SAYIYOR?


Ve medya, ülkenin en tart??mal? kurumlar?ndan birine dönü?üyor. En güvenilmez kurumlar listelerinin hep ilk s?ralar?nda kendine yer buluyor. 70 milyonluk bir ülkede gazete tirajlar? y?llard?r, 4 – 5 milyon aras?nda gidip geliyor.

Bu kitap elbette, bu kadim ve derin medyatik sorunlar için çözüm reçeteleri önermiyor. Sadece medyan?n Türkiye toplumuyla, siyasetiyle ve di?er kurumlar?yla ili?kisine ve bu ili?kinin ar?zal? hallerine dair tespitler içeriyor. Örnekleri de bizzat medyan?n kendisinden veriyor. Belki de ya?anan fark?na var?lmas? ve çözüm yoluna girilmesi anlam?nda ortaya net bir foto?raf koyuyor.

HER?EY DE????YOR TAB? K? MEDYA DA...


Günümüzde Türk Medyas?’nda ya?anan de?i?im ve dönü?üm ise bu foto?raf? daha anlaml? hale getiriyor. Bütün kurumlar gibi medyan?n da dönü?üm sürecine girdi?i bir dönemde, Arz Ederim'de Zafer Özcan medyaya içeriden bak?yor.

B?ZDEN UYARMASI...

Kitab? okurken zaman zaman hayretler içinde kalabilir, kendinizi,”bunuda m? yazm??lar” , “bunuda m? ciddi ciddi sormu?lar” gibi sorular sorarken bulabilirsiniz...

Kitab? online sipari? etmek için t?klay?n..

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri