Yazdır

GAZETEC? MURAT ED?N'DEN 'S?LAHSIZ KUVVETLER MEDYA' K?TABI

Aktif .

murat_edinGazeteci Murat Erdin’in piyasaya ç?kan yeni kitab? “Silahs?z Kuvvetler Medya”; “Darbelerde Bas?n?n Ayak Sesleri” alt ba?l???n? ta??yor. Kitap, cumhuriyetin ilan?ndan bu yana Türk bas?n?n?n, darbeler ve darbecilerle yapt??? i?birli?ini, at?lan man?etler ve yap?lan haberlerle gözler önüne seriyor.

silahsiz_kuvvetler Murat Erdin’in Destek Yay?nlar?’ndan ç?kan yeni kitab?, büyük bir titizlikle haz?rland?. Gazete ar?ivlerinde bir y?l boyunca çal??an Erdin; foto?raf çekimleri için kütüphanelerden özel izin ald?.

Murat Erdin’in “Darbelerde Bas?n?n Ayak Sesleri” alt ba?l???yla sundu?u “Silahs?z Kuvvetler Medya” adl? kitab?; “?kinci Cumhuriyet sözü ilk kez ne zaman kullan?ld??”, “Darbeciler 27 May?s’? hangi man?etlerle aklamaya çal??t??”, “ ‘Tam Bir ?rtica Devri Ya??yoruz’ sözünü ?nönü neden ve ne zaman söyledi?”, “Celal Bayar’?n 103 milyonu var m?yd??”, “Halit K?vanç Bayar için ne yazd??”, “Malatya Belediye Ba?kan? Hamido nas?l öldürüldü?”, “12 Eylül darbesinden sonra “Huzura Giden Yol” ba?yaz?s? hangi gazetede yay?mland??”, “Genelkurmay hangi olay için “gerekirse silah bile kullan?r?z” dedi?” gibi ilginç ve çarp?c? sat?rba?lar?na sahip.


 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri