Yazdır

Aktif .

mehmet_sagnak_kitapSinemaya farkl? bir bak??: Türk filmlerinde gazeteci figürü. Yönetmen ve senaristlerin gazetecileri nas?l alg?lad?klar? ve yans?tt?klar? üzerine bir ara?t?rma; Amca Size Gazeteci Diyebilir miyim? - Türk Sinemas?nda Gazeteci Figürü.
TB Yay?nc?l?k'?n ?leti?im ve Kültür Dizisi'nden ç?kan kitapta, ba?lang?c?ndan günümüze iyi ya da kötü örnekleriyle, zaman zaman kamuoyunun sesi olmu? Türk sinemas?n?n, muhabirinden foto muhabirine, kameraman?ndan televizyon sunucusuna, ?ef ve yöneticilerinden patronlara varan bir çerçevede, nas?l bakt???n?, nas?l bir gazeteci figürü çizdi?i, yüzlerce uzun metrajl? film taranarak ve seyredilerek ortaya konuluyor.

Gazeteci-akademisyen Mehmet Sa?nak’?n bu kitab?nda Türk sinemas?na oyuncu, yönetmen, senarist, yap?mc?, eser sahibi hatta besteci olarak emek vermi? gazetecilerin bu çal??malar?n?n yan?s?ra, filmlerde; daktilodan bilgisayara, not defterinden teybe, PTT kulübesinden cep telefonuna Bab?âli’nin geçirdi?i teknolojik evrenin yans?mas? da izleniyor.

Sinemaya kucak açm??, gazete ve televizyon kurulu?lar?, katk?da bulunan gazetecilerin de aktar?ld??? kitapta, gazeteci-sinema ili?kisi gazeteci ve yönetmenlerin a?z?ndan veriliyor. Filmlerden foto?raf karelerinin de yer ald??? 444 sayfal?k kitap, TB Yay?nc?l?k’tan ç?kt?. Bab?âli’yi bir de beyaz perdeden görmek isteyenler için önemli bir kaynak.

YAZAR HAKKINDA...

Kad?köy Maarif Koleji’nden mezun olan Sa?nak, 1978’de Bursa Üniversitesi ?ktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bölümü’nde yüksek ö?renimini tamamlad?. Ayn? y?l Türk Haberler Ajans?’nda gazetecili?e ba?lad?. Milliyet, Güne?, Sabah, Günayd?n ve Yeni Günayd?n, Barometre gazeteleri, Dünya Oto, Tempo, Nokta ve Yön dergileri, ATV (A Tak?m?), Kanal E, Kanal 6 ve CNN Türk televizyonlar?nda muhabir, istihbarat ?efi, editör, haber müdürü, yaz?i?leri müdürü, genel yay?n müdürü gibi s?fatlarla görev üstlendi. BBC, ?sveç ve Hollanda radyolar?n?n Türkçe bölümlerine muhabirlik yapt?. Milliyet’in düzenledi?i gazetecilik yar??mas?nda iki kez ödül kazand?. Bizim Gazete’de “Dinozor” ba?l??? alt?nda haftal?k yaz?lar yazmaktad?r. Sürekli bas?n kart? sahibi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümü’nde 1996 y?l?nda doktora derecesi ald?. ?.Ü. ?leti?im Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü dersler verdi. Bilgisayar (ortak eser) ve Medyapolitik adl? iki kitab? yay?nland?. 2007-2008 döneminde Bahçe?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak çal??maya ba?lad?. Amca Size Gazeteci Diyebilir miyim? adl? son kitab? ile ilgili geli?me ve tart??malar? sineteci.blogspot.com adresinde bulabileceksiniz.

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri