Yazdır

Aktif .

   Anadolu Üniversitesi ?leti?im Fakütlesi Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Erkan Yüksel'in Dördüncü Kuvvet Medya'daki yaz?lar? kitap oldu. Yüksel'in Medya ve Habercilik ad?yla kitapla?t?rd??? çal??ma Çizgi Kitapevi'nin ?leti?im serisinden ç?kt?.

310 sayfadan olu?an ve 75 makalenin yer ald??? kitap ileti?im ö?rencileri ve medya profesyonellerine kaynak niteli?i ta??yor...

Kitab?n arka kapak metni ?öyle:

Bu kitap, Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi ö?retim üyesi Doç. Dr. Erkan Yüksel'in ulusal ve uluslararas? akademik toplant?larda sundu?u ve çe?itli ortamlarda yazd??? ileti?im, medya ve habercilik üzerine yaz?lar? bir araya getiriyor.

Kitapta, medya ve habercilik alan?ndan yan?t? aranan pek çok soruya aç?k yan?tlar sunuluyor; uygulamaya dönük pratik bilgiler veriliyor.

Kimi yaz?larda alt?n niteli?inde tavsiyelerde bulunuluyor ve kimilerinde ise güncel konulara ili?kin yorumlar yap?l?yor. Yüksel'in en ilgi çeken, en çok okunan, özellikle de genç ileti?imcilere rehberlik etme niteli?i ta??yan yaz?lar?n? bu kitapta bulacaks?n?z...

K?TABA ONL?NE S?PAR?? VERMEK ?Ç?N TIKLAYIN...

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri