forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

nevzat_cicekGazeteci Nevzat Çiçek`in, "Da?l?ca-Kod Ad?: Dü?ün" ad?yla yeni bir kitap ç?kard?. Çiçek'in yeni kurdu?u Lagin Yay?nlar'ndan ç?kan kitap hiçbir yerde yay?nlanmam?? bilgiler yer al?yor... ??te o bilgilerden baz?lar?...


"DA?LICA-KOD ADI DÜ?ÜN" kitab?nda Da?l?ca Bask?n? s?ras?nda Amerikal?lar?n Türkiye'ye üç saat geç bilgi verdi?i istihbarat raporlar?na dayand?r?larak ortaya koyuyor...


Kitapta so?uk sava? döneminde kurulan GES Komutanl???'n?n nas?l Türkiye'ye devir edildi?ide ayr?nt?lar?yla anlat?l?yor. GES Komutanl??? kitapta ?öyle yer al?yor:

"Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanl???, hem ana karargâh hem de kuvvet komutanl?klar?ndaki Elektronik Harp birliklerinden olu?uyor. Bu komutanl?k istihbarat ve kar?? istihbarat görevlerini yerine getirerek bar?? ve sava?ta destek i?levi yap?yor. GES 'en hassas' dinleme operasyonlar?ndan da sorumlu komutanl?kt?r. Uydu takibi ve ileti?im izleme sistemleri de GES karargâh?ndan yap?l?yor...1958 YILINDA ABD TARAFINDAN, SO?UK SAVA? DÖNEM?NDE SSCB'YE YÖNEL?K D?NLEME VE ?ST?HBARAT AMAÇLI KURULAN GES KOMUTANLI?I SO?UK SAVA?IN SONA ERMES? ?LE TÜRK?YE CUMHUR?YET?NE DEVRED?LM??, TÜM TECH?ZAT, ARAÇLAR HATTA ?UANDA KULLANILAN KOLTUKLAR B?LE H?BE ED?LEREK G?D?LM??T?R. KAR?ILIKLI ??B?RL??? VE B?LG? PAYLA?IMI ?EKL?NDE PROTOKOL ?LE GÖREV TANIMI BEL?RLENEN TLO PROTOKOL GERE?? TÜRK?YE'DEN ALDI?I ?ST?HBAR? B?LG?LERE KAR?ILIK PKK ?LE MÜCADELEDE TÜRK?YE'YE ?ST?HBARAT B?LG?S? VERECEKT?R. ANCAK YAPILAN ?? PROTOKOLÜN DI?INA ÇIKMI?TIR. TÜRK?YE TLO'DAN SINIRLI SAYIDA B?LG? ALAB?LMEKTED?R… GES KOMUTANLI?I BÜNYES?NDE KURULAN THURYA(UYDU TELEFONU D?NLEME) S?STEM? TLO VASITASIYLA B?ZE AKTARILMAKTA VE PKK'YA YÖNEL?K YER TESP?T?, TERÖR?ST KONU?MALARI TESP?T ED?LMEKTED?R. ANCAK TLO BU B?LG?LER? HEM 3 SAAT GEC?KMEL? HEMDE KISINTI YAPARAK VERMEKTED?R. GES KOMUTANLI?I  PKK LILARIN UYDU TELEFONUYLA OLAN GÖRÜ?MELER?N? S?STEM ÜZER?NDEN GÖREB?L?YORLAR AMA BUNLARIN KONU?MALARI TLO DAN ORTALAMA 2 SAAT SONRA GEL?YOR VE HEPS? GELM?YOR. ORTALAMA GÜNDE 500 KONU?MA OLUYORSA TLO BUNUN 200 C?VARINDA ANCAK GÖRÜ?MEY? GÖNDER?YOR. BUNUN EN BAR?Z ÖRNE?? HAKKÂR?-DA?LICA BASKININDA YA?ANDI. BASKININ OLDU?U AK?AM 00.20 DA OLAN TEL GÖRÜ?MELER? SAAT 03.00 C?VARINDA GÖNDERD?." deniliyor...

"RAPOR BA?BAKANLI?A ULA?TIRILDI"

"DA?LICA-KOD ADI DÜ?ÜN" kitab?nda Ba?bakana sunulan raporda Da?l?ca Bask?n?'n?n bir plan oldu?u ve pan?n bir parças?n?n da Türkiye'deki derin yap?larla ili?kide olan Amerika'daki baz? ?ahinler oldu?u ifade ediliyor. Söz konusu bölüm kitapta ?öyle anlat?ld?: "Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, bask?n?n yap?ld??? ilk günlerde medya ve sokaktaki hareketlerden etkilenmi?, Kuzey Irak'a girme fikrine s?cak bakmaya ba?lam??t?. Tezkerenin hayata geçirilebilece?i fikrini kurmaylar?yla tart???yordu. Ba?bakan ayn? günlerde M?T Ba?kan? Emre Taner'le de görü?tü. Taner, Ba?bakan ile yapaca?? görü?meye elinde bir dosyayla geldi. Dosyada Kuzey Irak'a girilmesi halinde nelerle kar??la??laca??n? içeren istihbari bilgiler vard?. M?T'in raporuna göre Kuzey Irak'a yap?lacak bir kara harekât? Irak ve Türkiye'yi kar?? kar??ya getirebilirdi. K. Irak'a girmek sava? ç?kmas?n? göze almak demekti. M?T'in Erdo?an'a sundu?u rapora göre, PKK'yla mücadelede farkl? bir yol izlenmesi mümkündü. Bölgedeki yetkililerle yap?lan temaslar yo?unla?t?r?labilir, PKK demokratik aç?l?mlarla tasfiye edilebilirdi. Bunun için yol haritas? da belirlenmi?ti. Bu belirlenen yol haritas? da Ba?bakan Erdo?an'a sunuldu. Ba?bakan Erdo?an'a ayn? günlerde farkl? kanallardan istihbarat bilgileri de geliyordu. Gelen en ilginç bilgilerden biri Da?l?ca Bask?'n?n önceden bilindi?i ama hiçbir önlemin al?nmad??? yönündeydi. ?ddiaya göre Da?l?ca sald?r?s? bir plan?n parças?yd? ve bask?ndan sonra iki ülke sava?a sokulmak isteniyordu. Türkiye'nin Irak'a girmesi intihar anlam?na gelecekti ve Amerika'daki baz? ?ahinlerle Türkiye'de ili?kide olduklar? baz? "derin yap?lar" bu plan? haz?rlam??lard?. Ba?bakana gelen istihbarat bilgileri aras?nda önemli bir ayr?nt? daha vard?. Ergenekon olarak adland?r?lan yap? içerisinde bulunan baz? ki?ilerin Kuzey Irak'a girilmesi halinde gelecek her ?ehit cenazesinin ard?ndan yapacaklar? gösterilerle hükümeti zor durumda b?rakacak faaliyetler içerisinde olduklar?yd?. Bu ki?ilerin nihai hedefinin, hükümeti iktidardan uzakla?t?rmak oldu?u da iddia ediliyordu. Ba?bakanl??a gelen bir di?er bilgi de, Genelkurmay Ba?kanl???'yla istihbarat payla??m? yapan ABD'nin Ankara'daki ofisinin, Da?l?ca bask?n?yla ilgili baz? bilgileri bask?ndan saatler sonra Genelkurmay Ba?kanl??? GES Komutanl???'na iletti?i iddias?yd?. ?ddiaya göre, Genelkurmay Ba?kanl??? Karargâh?'na çok yak?n olan bu birim, istihbarat bilgilerini filtrelemi?, bask?ndan yakla??k dört saat sonra ilk bilgileri Genelkurmay Ba?kanl??? GES komutanl???na iletmi?ti. Konuyla ilgili raporlar da Ba?bakanl??a ula?t?r?lm??t?."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri