forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

 Karaelmas Üniversitesi Kültür Ara?t?rmalara Derne?i taraf?ndan organize edilen medya konulu sempozyum kitap haline getirildi. "Karaelmas 2009: Medya ve Kültür" ad?n?ta??yan ve geçti?imiz y?l hayata veda eden ?leti?im Bilimci Ünsal Oskay'a adanan kitap Nurçay Türko?lu ve Sevilen Toprak Alayo?lu'nun çal??mas?yla UrbanKitap taraf?ndan yay?nland?.

Kas?m ay?nda UrbanKitap taraf?ndan bas?lan Karaelmas 2009: Medya ve Kültür, Ekim 2009’da yitirdi?imiz ünlü ileti?im bilimci Ünsal Oskay’a adanm??. Toplam 13 bölüm, 39 makale ve genel oturum çözümlemelerinden olu?an kitapta 50 yazar?n katk?lar? bulunmakta.... 

Karaelmas 2009: Medya ve Kültür, 2-4 Temmuz 2009 tarihlerinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde gerçekle?tirilen, Kültür Ara?t?rmalar? Derne?i’nin ba?latt??? Be?inci Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumunda sunulan ve sonradan makale haline getirilmi? bildiriler aras?ndan, hakem de?erlendirmesiyle seçilen yaz?lardan olu?an bir derlemedir.

Kitab?n giri? bölümünü Be?inci Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu kapsam?nda gerçekle?tirilen genel oturumlarda sunulan konu?malar olu?turuyor. Bu bölümde, ara?t?rmac? yazar, gazeteci H?fz? Topuz’un “Medya ve Siyaset Kültürü” ba?l?kl? konu?ma metninden sonra, yönetmen ve ö?retim üyesi Ethem Özgüven’in “Kontralar” metni yer al?yor. Konu?ma kay?tlar?n?n düzenlenmesinden olu?an “Yerel Medyan?n Gereklili?i” adl? alt bölümde, genel oturumun ev sahipli?ini yapan Karaelmas Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Atilla Öksüz ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç, Do?u? Yay?n Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Erman Yerdelen ve gazeteci Fikret Bila’n?n yerel medya ile ilgili görü?leri yer al?yor.

Medya ve kültür ara?t?rmac?lar?n? bir araya getiren kitaptaki akademik makaleler; Küresel Medya-Yerel Medya, Zonguldak Ara?t?rmalar?nda Medya ve Kültür, Toplumsal Hareketler, Kamusal Alan, Sinema, Televizyon, Siyaset ve Medya, Sanat ve Medya, Dijital Kültürü Payla?mak, Gündelik Ya?am, Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Gençlik ve Medya, Avrupa ve Medya bölümleri alt?nda düzenlenmi?.

Küresel Medya-Yerel Medya ba?l???nda yer alan makaleler, küresel ve yerel medyan?n farkl? kullan?mlar?n? incelemektedirler. “Küresel Medya Ak???nda Görünmeyenler ve K?r?lmalar” ba?l?kl? ilk makalede Nurçay Türko?lu, küresel medyan?n k?r?lma aral?klar?ndan yurtta? dayan??mas?na bakarken, yeni medya olanaklar?n?n ancak fiziksel gerçeklikteki hilesiz toplumsal ileti?im ko?ullar?nda yard?mc? olabilece?ini ileri sürmektedir. ?kinci makalede Ece Algan, “Kanunlar, Cezalar ve A?alar: ?anl?urfa’da Yerel Medya” ile medya küreselle?mesinin ve ulusal ölçekli Türk medyas?n?n ticarile?mesinin yerel medya üzerindeki etkilerini, ?anl?urfa yerel medyas? örne?inden yola ç?karak ara?t?rmaktad?r. Sevilen Toprak Alayo?lu, “Alternatif Medya Yörüngesinde Misyon Televizyonculu?u” makalesinde, bizi a?a??dan küreselle?menin medya örneklerinin ya?and??? Güney Amerika’ya götürüyor. Vildan Mahmuto?lu, yine alan ara?t?rmas?na dayanan “Yerel Haber ve Kültür: Yerel TV Habercili?i” makalesinde bu kez Karadeniz’e uzanmakta, yerel televizyonun habere yakla??m?n? incelemektedir.

Zonguldak Ara?t?rmalar?nda Medya ve Kültür, sempozyumun gerçekle?ti?i kente adanm?? özel bir bölüm. Bu bölümde, Yücel Namal, “Zonguldak’ta Macar Uzmanlar (1923-1950)” yak?n tarihimizde hakk?nda pek az bilgi sahibi oldu?umuz bir kültürel kar??la?ma alan?na bakmaktad?r. Dil?ad Yirsutimur, Cumhuriyetin ilan?n?n hemen öncesinde ba?lay?p, Cumhuriyetle birlikte geli?en “Zonguldak Bas?n Hayat?”n? incelemektedir. Mustafa Yüce ise, “Medyan?n Zonguldak Maden ??çilerinin ?? Ya?am?na Bak?? Aç?s?” makalesinin ba?l???na uygun olarak, bölgenin temel geçim kayna?? olan madencili?in ve maden i?çilerinin zorlu ya?amlar?n?n bas?na yans?ma biçimlerine bakmaktad?r.

Toplumsal Hareketler bölümünün ilk makalesi olan“Toplumsal ileti?im aç?s?ndan Toplumsal hareketler: Kamer”de Esengül Ayy?ld?z, Do?u ve Güneydo?u Anadolu bölgelerinde aktif halde bulunan Kamer (Kad?n Merkezi)’in toplumsal ileti?imi kullanma biçimleri üzerinde durmaktad?r. Perrin Ö?ün Emre, günümüzde yeni medya olanaklar?n?n toplumsal hareketlerdeki kullan?m?na bakmaktad?r. “Toplumsal Hareketlerde ?nternet Kullan?m?” makalesinde, merkezi yap?lardan farkl? olarak hiyerar?ik düzeni reddeden, kampanyalar çerçevesinde örgütlenen, ileti?imde a??rl?kl? olarak ?nterneti kullanan baz? toplumsal hareketleri incelenmektedir. Yine bir toplumsal hareket, bu kez, kad?n haklar?na yönelik olarak, 1980’li y?llar?n en etkili kad?n hareketlerinden “Daya?a Hay?r Kampanyas?”n?n medyadaki yans?malar?, I??l Ruacan Silahtaro?lu’nun makalesinde ele al?nmaktad?r.

Kamusal Alan, bölümünde Özlem O?uzhan, “Duvar?n Ötesi ve Berisi: Kamusal Alan?n Neredeli?ine ?li?kin Bir Ara?t?rma” ba?l?kl? makalesinde, internet ortam?nda kullan?c?lara kendilerini ifade etme olana?? vadeden uygulamalara bakarak, duvar metaforu ile kamusal alan?n s?n?rlar?n? sorgulamaktad?r. Serhat Çoban ise, “Kamusal Alan Kavram?na Getirilen Ele?tiriler Ekseninde Kar??t Kamusal Alanlara Yönelik Bir ?nceleme: Türkiye Sosyal Forumu Örne?i” makalesinde, kar??t kamusal alanlara, alternatif yap?lanma olanaklar? ile bakmaktad?r. 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti olma sürecinde ?stanbul imgesinin yeniden olu?umuna bakan Kaan Ta?ba??, “Medyada Kent ?mgeleri: Kentlerin Kültür Yoluyla Pazarlanmas?-?stanbul Örne?i”nde ele?tirel bir inceleme sunmaktad?r.

Sinema, kitapta iki makale ile yer almaktad?r. Z.Tül Akbal Süalp, “Unutmak ?stemenin Bo?lu?unu Dolduranlar; Arabesk-Noir ya da Hiçlik Kutsamalar?” makalesinde, 1990’lar?n ikinci yar?s?ndan günümüze Türkiye sinemas?n? sorgulamakta; bu dönemdeki karanl?k erkek melodramlar?n?n, nihilizminin Türkiye’nin toplumsal ve siyasi haf?za kayb? e?ilimiyle ili?kisini irdelemektedir. Ay?e Koncavar ise, “Türk Sinemas?nda S?n?fsal Çat??ma: ‘Karanl?kta Uyananlar’ Filminde Toplumsal Gerçekçilik” çal??mas?nda, 1960’l? y?llarda öne ç?kan siyasal dönü?üm ortam?n?n, sinemada i?çi temsillerine nas?l yans?d???n? incelemektedir. 

Televizyon’a bakan ?ncilay Cangöz, Emre Gökalp ve Hakan Ergül, stüdyoda izleyici kat?l?ml? televizyon programlar?n?n alg?lanmas?na bakarak “Telegörsel Forumlarda Kad?n: Kentli Yoksul Kad?n, Kamusal Forumlar? Nas?l Alg?l?yor?” sorusuna yan?t aramaktalar. Yine popüler televizyon programlar?ndan, dizi filmlere bakan Zeynep Gültekin Akçay, “Toplumsal Dönü?ümler ve Televizyon: Günümüz Dizi Uyarlamalar? Üzerine Ele?tirel Bir Bak??” makalesinde edebiyat uyarlamalar?n? çözümlemeye çal??maktad?r.

Siyaset ve Medya ili?kisi konusunda; Burçe Çelik, “80 Sonras? Türkiye’sinde Tekno-Politik: ?leti?im Teknolojileri ve Liberal Demokrasi” makalesinde, 1980 sonras? Türkiye’sinin ekonomik, politik ve kültürel alanlarda liberal politikalarla tan??mas?yla beraber, ileti?im teknolojilerinin s?n?flar, cinsler ve bölgeler aras? yayg?nla?mas?na bak?yor. Babacan Ta?demir, “Bilgi Toplumu Söylemi: Türkiye 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Metninin Ele?tirel De?erlendirmesi” yapmaktad?r. Aysun Akkaya ise, “Siyasal ?leti?im Arac? Olarak Medya Kullan?m?: AKP Örne?i Üzerine Bir Analiz” çal??mas?nda, AKP’nin geçirdi?i 2002 genel, 2004 yerel, 2007 genel seçimlerinde uygulam?? oldu?u seçim çal??malar?n?, bu seçimlerde kullan?lan yaz?l? ve görsel materyalleri incelemektedir.

Sanat ve Medya ili?kisi kitapta üç makale ile ele al?nm??; Asl? Kayhan, “Kültürel Haf?za ve Medya: Klasik Bat? Müzi?i’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür ?n?as?ndaki Anlam?” toplumsal bellek ve kültür politikalar?nda Klasik Bat? müzi?inin yerini aramaktad?r. Tuba Karahisar ise, “1998-2008 Y?llar? Aras?nda Türk Musikisinde Yozla?man?n TRT ve Özel Televizyonlardaki Seyri”ne bakmaktad?r. Bu bölümün son çal??mas?nda Mukadder Çak?r Ayd?n, “Ça?da? Sanat?n Sunum Alanlar?nda Güç Gösterileri Sermaye, Politika ve Erk’in Kullan?m?” ba?l?kl? makalesinde, sanat ve sermaye ili?kisindeki iktidar çeki?melerine dikkat çekmektedir.

Dijital Kültürü Payla?mak, sanal ortamlarda kurulan arkada?l?klara, grupla?malara ve kimlik aray??lar?na, bu ortamdaki hayal k?r?kl?klar?na bakan bir bölüm. Bora Mustafa Altun, “Popüler Kültür, Alt Kültür Ba?lam?nda Online Sinema” birçok medyan?n (film, program, oyun, müzik v.b.) ba?lant?lar?n? yay?nlayan internet payla??m sitelerine bakarken, kullan?c? profillerini gözlemleyerek, bu tip ba??ms?z sitelerin, kültür endüstrisi kavram? çerçevesinde nereye konulmas? gerekti?ini sorgulamakta. Kerem Yavuz Demirba?, adeta yeni ve ac?mas?z bir i? koluna “Oyun Dünyalar?n?n Gerçek ??çileri: ‘Alt?n Çiftçileri’”nde bak?yor ve “sanal” olarak de?erlendirilen oyun dünyalar?n?n gerçeklikle olan ili?kileri, kültürleri ve de?erleri nas?l dönü?türdü?ünü irdeliyor. Meltem Erinçmen Kâno?lu, “Kültür Ak??? Arac? Olarak “Animeler” ve Çocuk Seyirciler”de, çocuk ve yeni medya ortamlar? ili?kisini küreselle?me ba?lam?nda ele al?yor. Lalehan Öcal ise makalesinde, zengin bir ele?tirel literatür yard?m?yla, sanal oyun dünyalar?nda “Dijital Hayaller Sâri K?r?kl?klar” ya?and???n? ileri sürmekte.

Gündelik Ya?am, Soner Ya?l?’n?n, “Üret(il)en ve Tüket(il)en Çat??mas?nda Gündelik Hayat?m?z” ve ?ahinde Yavuz’un, “Mutfak ve Kad?nlar: Mutfak Kad?nlara Ne ?fade Eder?” makaleleriyle ele al?nmakta.

Toplumsal Cinsiyet ve Medya bölümünde; Berrin Yan?kkaya, “Medya ?çeri?i Arac?l???yla ?kili ?li?ki Kal?plar?n?n Yeniden Üretimi Rumuz: Yaral? Kalp” makalesinde, okuyucu mektuplar?ndan internet yay?nlar?na, dertle?menin dinamiklerini ele al?yor. Betül Yarar, Petra Holzer Özgüven ve Funda Cantek, uzun süren bir ortak çal??man?n bulgular?n? “Türkiye Modernle?me Tarihine Sporcu Kad?nlar?n Gözünden Bakmak” ile payla??yorlar. Hem uzak, hem yak?n sesleri Thomas Solomon, “Türkçe Rap’in K?z Sesi: Ayben'in Müzi?inde Toplumsal Cinsiyet ve Vokal Nitelik” ile bulu?turuyor. Turhan Korkmaz ve Halime Temel ise, “Reklamlarda Kad?n?n Temsil Biçimleri”ne ele?tirel bak?yorlar.

Gençlik ve Medya, bölümünde Alper Maral, “Milenyum Gençli?inin D??avurum Medyas? Olarak K?sa Film”in öznel bir ifade alan? olmakla birlikte, etik ve estetik de?erlerde nas?l bir kimlik dönü?ümünün ya?and???n? tart???yor. Gönül Demez, “Yeni Bir Toplumsalla?ma Mekân? Olarak ?nternet: Üniversite Ö?rencilerinin Sanal  Ortam? Kullanma Biçimleri ve Sosyalle?me Aray??lar?” makalesinde, gündelik ya?am?n yeni ve s?radan ayr?nt?lar?ndan hareketle, dönü?en sistemlere ili?kin bulgulara ula?man?n olanaklar?n? ar?yor.

Avrupa ve Medya ba?l?kl? bölümde ise, Tu?ba Kanl?, “Odal?k: Avrupa’n?n Görsel ?mgeleminde Do?ulu Kad?n” yaz?s?nda, resim sanat?nda do?ulu kad?na oryantalist bak??? inceliyor. Cem Pekman, güncel bir tart??ma konusu olmay? sürdüren medya okuryazarl??? kavram?na “AB’de Medya Okuryazarl???n?n Sonu: Ürün Yerle?tirme” makalesiyle bak?yor. Son makalede ?afak Suppan, “AB Kültür Politikalar?n?n Medyaya Yans?malar?na Örnek Olarak Avusturya Ulusal Televizyonunda Az?nl?klar?n Temsilindeki De?i?im” ile merkez medyada kültürel çe?itlili?in yer alma biçimlerini örneklerle ele al?yor.

Kitapta, Zonguldak do?umlu ve Ekim ay?nda yitirdi?imiz gazeteci Mehmet Sucu da bu sempozyum için haz?rlad??? bir yaz? ile an?l?yor.

K?TABIN KÜNYES?

    KARAELMAS 2009: MEDYA VE KÜLTÜR

Derleyenler: Nurçay Türko?lu, Sevilen Toprak Alayo?lu

Yay?na Haz?rlayan: Bora M. Altun

UrbanKitap, 2009, ?stanbul

613 sayfa

ISBN: 978-605-89134-1-7

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri