forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Dnyadaki byk medya kurulu?lar?n?n yneticilerinin bir araya geldi?i Dnya Medya Zirvesi, in'in ba?kenti Pekin'de ba?lad?. Zirve'ye Trkiye'den Anadolu Ajans? kat?l?yor...

?inhua, AP, Reuters, News Corporation, BBC, Time Warner Turner Broadcasting, Kyodo, ITAR-TASS ve Google'?n sponsorlu?unda dzenlenen zirvede, 40 lkeden 170 medya kurulu?unun 300'den fazla temsilcisi, medyan?n ya?amas?, kalk?nmas?, i?birli?i yapmas? ve yeni teknolojileri kullanarak stratejik de?i?imi sa?lamas?n?n yollar?n? ele al?yor.

?ki gn srecek zirveye Anadolu Ajans? Genel Mdr Yard?mc?s? Ahmet Tek ve Ynetim Kurulu yesi Dr. Hadi Adanal? da kat?l?yor. Dr. Adanal?, ?leden sonraki oturumda, "Medya ve Zihin" ba?l?kl? bir sunum yapacak.

in Devlet Ba?kan? Hu Cintao, zirvenin a?l???nda yapt??? konu?mada, dnyadaki medya kurulu?lar?n?n a??n geli?mesine ayak uydurarak, kal?c? bar?? ve ortak refaha dayal? uyumlu dnyan?n in?as?na katk?da bulunmas? gerekti?ini belirtti.

Medya, geli?mekte olan lkeleri te?vik etmeli"

in lideri, btn medya kurulu?lar?n?n, medyan?n zgn avantajlar?n? iyi bir ?ekilde de?erlendirerek, bar??, geli?me i?birli?i, ortak kazan ve ho?gr anlay???n? yayg?nla?t?rmas?, ok tarafl?l???n, kreselle?en ekonominin ve kltrel e?itlili?in gereklerini nesnel ?ekilde yans?tmas? ve geli?mekte olan lkelerin geli?mesini te?vik etmesi gerekti?ini syledi.

Kresel finansal krizin etkilerinin srd? ko?ullarda ayn? gemide olan dnya medyas?n?n gerekli nlemleri almas? ve i?birli?ini glendirerek zorluklar?n a??lmas? iin ortak aba harcamas? gerekti?ini ifade eden Hu, bunun, medyan?n dnya ekonomisinin iyile?mesi ile sa?l?kl? ve istikrarl? ?ekilde geli?mesine katk? yapmas?n?n yolu oldu?unu savundu.

Dnyada geli?medeki dengesizli?in daha da dikkat ekici hale geldi?ini ve iklim de?i?ikli?i, g?da gvenli?i, enerji kaynaklar?n?n gvenli?i gibi kresel sorunlar?n ortaya ?kt???n? anlatan Hu, blgesel eli?ki ve kavgalar?n birbirini izledi?ini ve istikrars?zl?k ve belirsizlik faktrlerinin artt???n? ileri srd.

Hu, in'in halen geli?mekte olan bir lke oldu?unun ak?ldan ?kar?lmamas? gerekti?ini ifade ederek, temel modernli?e ve halk?n ortak refah?na ula?mak iin nlerinde halen uzun bir yol bulundu?una i?aret etti.

Murdoch'tan uyum ve benimseme a?r?s?

News Corporation'?n ba?kan? ve CEO'su Rupert Murdoch, dijital devrimle birlikte beklenmedik de?i?iklik ve sorunlarla kar?? kar??ya gelen medya kurulu?lar?n?n "uyum sa?lamas? ve benimsemesi" gerekti?ini belirterek, aksi takdirde geleceklerinin "gerekten sevimsiz" olaca?? uyar?s?nda bulundu.

Rus ITAR-TASS haber ajans?n?n Genel Mdr Vitali Nikitich Ignatenko da a??r?c?l?k, terrizm, yabanc? d?manl??? ve ?rk ayr?mc?l??? gibi gr?lerin yay?lmas?n?n nlenmesi iin kitle ileti?im aralar?n?n etik rehbere ihtiyac? oldu?u gr?n dile getirdi. (AA)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri