forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Bizim Medya Gazetesi yay?n hayat?na ba?lad?...

Aktif .

bizimmedyagazetesiMedya ?htisas Gazetecileri Federasyonu (M?GFED) taraf?ndan 'Medyaya Özel Gazete' slogan?yla tan?t?m? yap?lan 'Bizim Medya Gazetesi'nin ilk say?s? yay?nland?. 

Medya sektörüne yönelik mevcut tek gazete olma özelli?ini ta??yan “Bizim Medya Gazetesi”nin her ay 10 bin tirajl? olarak okuyucuya ula?aca??n? söyleyen M?GFED Genel Ba?kan? Kenan Macit “Türk bas?n?n?n sivil toplum örgütlerini tek bir çat? alt?nda toplamay? hedefleyen Türkiye’nin en büyük bas?n meslek kurulu?u Gazeteciler Konfederasyonu üyesi Ankara merkezli Medya ?htisas Gazetecileri Federasyonu, medya alan?nda ihtisasla?m?? ülke genelindeki cemiyet, dernek ve birlikleri federasyon çat?s? alt?nda bir araya getirdi. Böylesine güçlü bir örgütlü yap?n?n, sesini tüm Türkiye’ye duyuracak bir yay?n organ?na ihtiyac? oldu?unu hemen gördük ve harekete geçtik” dedi.

"BÜYÜK ÇABA GÖSTERD?K"

Medyan?n mevcut durumda ve bu çapta kendi sesini dile getirecek bir yay?n organ?n?n bulunmamas?n?n büyük eksiklik oldu?unu, bunun için de Türkiye’deki tüm medya kurulu?lar?n?, tüzel kimliklerini sahiplenecek böyle bir gazeteyi hayata geçirmek için yo?un çaba gösterdiklerini de söyleyen Medya ?htisas Gazetecileri Federasyonu Genel Ba?kan? Kenan Macit konu?mas?n? ?öyle sürdürdü: “??e öncelikle gazetenin ismini koyarak ba?lad?k. Yönetim Kurulumuzun karar?yla “Bizim Medya” ismi do?du. Türkiye’nin dört bir yan?nda medyaya emek veren federasyonlar?m?z , cemiyetlerimiz ve gazeteci arkada?lar?m?z, daha i?in ba??nda gazetemizi sahiplendi ve destek verdi. Mutfakta süren yo?un çal??ma süreci sonunda gazetemizin ilk say?s?n? ç?kard?k. Eme?i geçen herkese te?ekkür ederim.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri