forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEDYA E??T?M? AVRUPA'DA ZORUNLU HALE GET?R?L?YOR

Aktif .

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birli?i vatanda?lar?n?n yeni medyada daha faal olabilmeleri, gizli reklamlar, mahremiyet ihlali gibi potansiyel risk te?kil eden konularda medya e?itiminin zorunlu hale getirilmesine al???yor.

Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medyadan sorumlu yesi Viviane Reding konuyla ilgili a?klamas?nda "Art?k medya ile kar??l?kl? etkile?im bir gazeteye yaz? yazmaktan ok daha fazla anlam ierecek. Bugnn tketicileri kendi ieriklerini olu?turabilirler ve nc parti ieri?ini dn?trerek yeni ?eyler retebilirler. Ancak sosyal ileti?im a?lar? ve dijital TV gibi yeni medya aralar?n? kullanamayanlar kendilerini ku?atan bu dnyan?n paras? olman?n ve onunla ileti?im kurman?n s?k?nt?lar?n? ya?ayacaklard?r" dedi.


Nitekim yeni medya yay?nlar? ve ekonomik getirileri Avrupa'da giderek artarken birtak?m gzle grlmeyen engeller de ileti?im daha modern biimlerine eri?imi s?n?rlamaya devam ediyor.


2008'de yap?lan AB ?statistik Kurumu (Eurostat) taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya gre, neredeyse her drt Avrupal?dan biri internet ba?lant?s? olmad???n? nk Web'i nas?l kullanmalar? gerekti?ini bilmediklerini itiraf ediyor.


Komisyon medya okuryazarl???n?n sosyal d??laman?n yeni bir ?ekli oldu?unu d?nyor ve dolay?s?yla ye devletleri geli?mekte olan teknolojilerin nesiller aras?nda, farkl? gelir ve sosyal konumdaki insanlar aras?nda yarataca?? bo?lu?u gidermesi iin aba sarf ediyor.
Avrupa anla?malar? Brksel'in e?itim politikalar?n? do?rudan dzenlemesine izin vermiyor. Ancak Komisyon ye devletleri ikna yoluyla farkl? alanlarda bir tak?m yasal tedbirler al?nmas?nda ikna gcn kullan?yor.


AP'?n deste?iyle Komisyon 20 A?ustos'ta bir tavsiye yay?mlad? ve ye lkeleri yeti?kinler iin yeni medya e?itimine tabi tutabilecek kurslar dzenlenmesini ve okul e?itim mfredatlar?nda bu e?itim trnn zorunlu hale getirilmesini istedi.


Avrupal? genlerin yzde 85'inden fazlas? interneti ve sohbet odalar?, bloglar, sosyal ileti?im a?lar? gibi yeni medya aralar?n? dzenli olarak kullan?yor. Komisyon'un hedef kitlesinin genler olmas?n?n sebebi ise biro?unun Web'in ve yeni teknolojilerin tehditlerini gz ard? etmeleri.


Gen kullan?c?lar gerekten de internette en kt deneyimleri ya?ayan kullan?c? gurubunu temsil ediyor. Bunun sebebi ise ki?isel bilgilerin korunmas? noktas?nda son derece rahat davranmalar? ve bu bilgilerin payla??m?ndan kaynaklanabilecek tehlikelerin fark?nda olmamalar?.
Komisyon tavsiyesinde vatanda?lar?n ve zellikle genlerin ki?isel bilgilerine geli?tirilmi? reklam gibi sipari? programlardan nas?l koruyabileceklerine dair bilgi sunulmas?na yer veriliyor.


Bu hedefe ula??labilmesi iin Brksel e?itim mfredat?nda medya e?itiminin zorunlu hale getirilmesi konusunda tart??malar?n ba?lat?lmas? a??r?s?nda bulunuyor.


Komisyon ayr?ca Avrupal?lar?n bloglar, sosyal ileti?im siteleri ve di?er yeni tr ileti?im aralar? sayesinde medya kullan?c?lar? olmak yerine medya ierik reticileri olarak grmek istediklerini belirtiyor.


Ancak medya ierik retiminde vatanda?lar?n daha fazla sz sahibi olmalar? kimi evreleri endi?elendiriyor. Avrupa Yay?nc?lar Birli?i Ba?kan? Angela Mills kitle internet medyas?nda bir e?it "fast food" retimine gidilmesi riskine kar?? uyar?yor.


Bloglar?n h?zla o?almas? ve ieri?in kontrol edilmemesi gibi nedenlerle gazetecili?in toplum iindeki rol tehdit alt?nda bulunuyor. Mills "Birok a internet kullan?c?s? gerekten de bilgilendirilmek istiyor olabilirler ama bilgi sa?lay?c?lar?n veya kaynaklar?n amalar?n? sorgulamaks?z?n Web'de gezinen baz?lar? kitle halinde yanl?? bilgilenmeye yol aabilirler" ?eklinde uyar?yor.

Arka plan:


Avrupa Parlamentosu'nun (AP) geen y?l bu konuda a?r?da bulunmas?ndan sonra Komisyon taslak haz?rlad?. AP yeleri okullarda hem ?retmenlere hem de ?rencilere medya e?itimi verilmesi talebinde bulundular. AP'?n Slovenyal? yesi Ljudmila Novak taraf?ndan haz?rlanan ve herhangi bir yasal ba?lay?c?l??? bulunmayan karar tasar?s?n? meclis 2008'de onaylad?. Medya e?itiminin te?vik edilmesi a?r?s?n?n yer verildi?i karar btn okullarda ve ?retim dzeylerinde medya e?itiminin mfredat?n asli paras? olmas?, ?retmen ve ya?l? vatanda?lara medya e?itimi verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.(Referans)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri