forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Altan Ertürk

artibir-fatihsaracArt? Bir TV'de yeni bir dönem ba?l?yor. Kanal?, çal??anlar?na devreden Altan Ertürk canl? yay?nda yeni dönemi anlatt?.

Art? Bir TV'yi çal??anlar?na devren Altan Ertürk canl? yay?nda 1 DE MEDYA program?nda Art? Bir TV'deki yeni dönemidetaylar?yla anlatt?.

??TE ERTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARININ SATIR BA?LARI

1.5 ya??ndaki Art? Bir TV ekran?na ilk kez ç?k?yorum. Biz Art? Bir TV'yi kurarken, en karl? i? medya, bu i?e yat?r?m yapal?m diye girmedik. Bu Türkiye'ye dair bir sorumluluk projesiydi benim için. Türkiye'nin daha ça?da? bir ülke olmas? ad?na bir fark yaratabilece?ime inand???m için girdim bu i?e.

TÜRK?YE'DE MEDYA ?NANDIRICILI?INI KAYBETT?

Ba?lad???m?z günden bu yana bir ?eyler yapt???m?z? dü?ünüyorum. Maalesef Türkiye'de medya inand?r?c?l???n? kaybetmi? durumda. Biz burada bir fark yaratabilece?imizi dü?ündük. Medya erkler taraf?nda de?il hak ve özgürlükler taraf?ndad?r. Medyay? haklar özgürlükler taraf?ndan görmeyip bir güç olarak yat?r?m yap?yorsan?z burada bir çarp?kl?k yaratmaya ba?l?yorsunuz demektir. 

B?ZE ÇOK CESURSUNUZ D?YORLAR AMA..

Ba??ndan beri cesursunuz diyorlar ama evrensel ölçekte haber yap?yoruz. Biz asl?nda normal olmas? gerekeni yap?yoruz. Zor bir yol, kolay de?il. Do?ru haber verdi?imiz için biz kar??l???m?z? bulduk. ?nsanlar televizyondan kaç?yor. Art? Bir de internet ve TV yay?n? aras?nda geçi? sa?layan bir platform yaratmaya çal??t?k. Televizyonlar?n geleneksel anlamda bir ölçümle sisteminde, reklam verenler taraf?ndan Art? Bir TV'nin pek hak etti?ini alamad???n? dü?ünüyorum. 

B?R GRUP VARDI VE BA?ARISIZ OLMAMIZI ?ST?YORLARDI

?nand???m proje tek bir ki?inin omuzlar?n?n üzerine olan a??r bir yüktü. Bazen ?unu hissettim, bir grup var zaten bu proje ba?ar?l? olsun istemiyor. 

BU KANALIN SAH?B? ÇALI?ANLAR OLMALI

Belirli yerlerde insanlar?n kendi korkular? sebebiyle uzakla?t???n?, acaba buraya yak?n olursam zarar edebilir miyim alg?s? olu?maya ba?lad?lar. Onun d???nda bir bask? görmedim. Burada bir patron ve çal??an ili?kisi olmad?. ?lk defa benim omuzlar?mdan yük almak isteyen bir ekiple kar??la?t?m. Bu kanl?n ya?amas? gerkiyor. Burada kameraman?ndan ula?t?rmadaki ?oförüne kadar burada yap?lan i?lerden gurur duyuyorlar. Madem insanlar bu kanal? sahipleniyor ve emek veriyor bu kanal?n sahibi de onlar olmal?. Sahiplerinin gazeteciler olmal?. Bundan sonra bu yükü hep birlikte ta??yaca??z. Ben her türlü deste?i vermeye haz?r?m. Bu yüke el verdikleri için gazeteci arkada?lar?ma te?ekkür ediyorum. 

http://www.haberartibir.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri