forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

aytunc-objektifGeçti?imiz hafta hayat?n? kaybeden yazar Aytunç Alt?ndal'?n evi soyuldu. 


Alt?ndal vefat?ndan k?sa süre önce A Haber'e verdi?i son röportaj?nda Alp'lerin ete?indeki bir evde tedavi görüyordu. Alt?ndal, kanser oldu?unu ancak bu kanserin kendisine gizli örgütlerce enjekte edilmi? olabilece?ini söylemi? ve esrarengiz bir durumun söz konusu oldu?unu aç?klam??t?.

ÖLÜM DÖ?E??NDEYKEN EV?NE G?R?LD?

Aytunç Alt?ndal'?n ölümüyle ilgili otopsi isteyen k?z? babas?n?n vefat?ndan önce evinin soyuldu?unu savundu. 

Ev kap? zorlanmadan aç?lm?? ve içerdeki de?erli kitaplar, belgeler ve tablolar?n tamam? çal?nm??. K?z? bunun normal bir h?rs?zl?k olay? olmad???n? söyleyerek Objektif program?na evin durumunu gösterdi.

ÖZEL ARA?TIRMALAR YOK

Aytunç Alt?ndal hasta yata??nda son nefesini verirken eve giren ki?iler ünlü ara?t?rmac?n?n derledi?i özel bilgilerin oldu?u dosyalar? da alm??lar. K?z? Emine Alt?ndal, "Babam ölmeden önce evde bulunan çok önemli belgeler çal?nd?" dedi.

Eve girenlerin ald??? özel belgeler aras?nda 'çok özel' foto?raflarda yer al?yordu. Emine Alt?ndal,"Belge niteli?inde çok önemli foto?raflar? vard?. Hepsi al?nm??" bilgisini verdi.

ANAHTAR 2 K???DE VARDI

K?z? Emine Alt?ndal babas?n?n ölümünen ard?ndan evin halini görmü?. Evin anahtar?n?n sadece kendisi ile babas?nda oldu?unu söyleyen Emine Alt?ndal,  "Ni?anta??'nda oturdu?umuz apartman dairesinin anahtar? babamda ve bende vard?. Babam ölmeden önce evimizin anahtar?n? kaybetmi?tim. Kap?y? çilingire açt?rd?m. Eve girdi?imde çok k?ymetli tablolar, önemli belge ve kitaplar yerlerinde yoktu." dedi.

BAZI EVRAKLARI DA YAKMI?LAR

Polisin yapt??? incelemede kap?da herhangi bir zorlaman?n tespit edilmedi?ini de sözlerine ekleyen Emine Alt?ndal, "Bu s?radan bir h?rs?zl?k olay? olamaz. Çünkü evdeki baz? belgeler yak?lm?? ve babama yönelik gözda?? amaçl? izler b?rak?lm??" ifadesini kulland?. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri