forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:RTÜK

geziparkiRTÜK'ün dünkü toplant?s?n?n ana gündemini, Taksim Gezi Park?'nda ba?layan ve Türkiye'ye yay?lan eylemlere ili?kin televizyonlar?n yapt??? yay?nlar olu?turdu.

Üst Kurul'da, ?zleme Dairesi'nin raporlar? do?rultusunda Halk Tv, Ulusal Tv, Cem Tv ve Em Tv'ye ceza verilmesi tart??maya aç?ld?.

Ak Partili üyeler gezi eylemlerini yay?nlayan kanallar?n halk? galeyana getirecek yay?n yapt?klar?n? öne sürerken, “k??k?rtma” tart??mas? ya?and?.

Ak Parti kontenjan?ndan gelen üyeler, bu kanallar? emniyetten polislerin topluca istifa etti?i, bir ki?inin panzer alt?nda kalarak ya?am?n? yitirdi?i ?eklinde gerçekd??? ve halk? k??k?rt?c? haberler yapt???n? savundular. Muhalefet kontenjan?ndan gelen üyeler, bakanlar?n, polis ve istihbarat?n bu televizyon yay?nlar?ndan yararland???n? savunarak, “Maalesef Türk medyas? s?n?fta kald?. Verilmesi gereken haberler verilmeyince halk sosyal medya ve yabanc? bas?na yöneldi. Bu televizyonlar?n öne ç?kmas? bu nedenledir. Dolay?s?yla yay?nlar?n içeri?inde yanl??lar olsa da böyle bir dönemde bu cezay? verilmesi kabul edilemez” diye konu?tular.

Ancak tart??malar?n ard?ndan Halk TV, Ulusal TV, Cem TV ve Em Tv'ye 3 kar?? 5 oyla ceza verilmesi karar? al?nd?. Para cezalar? kanallar?n bir önceki ayda elde ettikleri reklam gelirlerinin yüzde 2'si oran?nda verilecek.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri