forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazetecilerGazetecileri hedef alan protestolara 'G-9 Gazeteci rgtleri Platformu'ndan tepki geldi. 

9 Gazetecilik rgtnden yap?lan a?klama ?yle...

"GAZETEC?LER? HEDEF YAPMAYIN!

Birka gndr ?stanbul Taksim meydan?nda Gezi Parkda ba?lay?p Trkiyenin di?er kentlerine da yay?lan toplumsal olay ve protestolar, olaylar?n yayg?nl??? ve polis ?iddeti a?s?ndan son y?llarda ya?ananlar?n en ciddisiydi.

Polisin orant?s?z ?iddeti, gaz bombalar? ve plastik mermiler, en zor ko?ullarda halk?n haber alma hakk? ad?na sahada grev yapan muhabirleri de hedef ald?. ?stanbulda ve di?er kentlerde yaralanan, gzalt?na al?nan meslekta?lar?m?z oldu.

Protestonun demokrasilerde vatanda?lara tan?nan bir hak oldu?u gibi, bu protestolarda ya?ananlar?n halka aktar?lmas?n?n da gazeteciler iin bir grev oldu?unu ba?ta iktidar olmak zere herkese an?msatmak isteriz.

Ne yaz?k ki, son y?llarda, medya sahiplik yap?s? ve yeni medya sahiplerinin iktidarlarla ili d??l? ili?kileri nedeniyle, sorunlar?n? ifade etmek iin sokaklara ?kan kitleler, kendilerine kar?? 3 maymunu oynayan medyan?n sorumlulu?unu da sahada grev yapan muhabirlere ykleyip, onlar? hedef haline getirebilmektedirler. 
Sahada grev yapan meslekta?lar?m?z?n, medyan?n olaylar? yans?tma/yans?tmama biiminin sorumlusu olmad?klar?n?, ne polisin orant?s?z ?iddetine ne de protestocular?n fkesine hedef olmay? hak etmediklerini belirtmek istiyoruz.

Son olaylarda hedef olup yaralanan meslekta?lar?m?za acil ?ifalar dilerken, iktidar? ve onun polisini sahada grev yapan gazetecileri hedef almaktan vazgemeye a??r?yoruz.

Protesto hakk?n? kullananlar da bilmeli ki, sahada al??an meslekta?lar?m?z? hedef alan yakla??mlar? bizleri polis ?iddetinden daha a??r yaralamaktad?r.
Sahada grev yapan muhabirler, al??t?klar? medya kurulu?lar?n?n cretli emekileri, halk?n haber alma hakk?n?n savunucular?d?r. Hedef haline getirilmeleri kabul edilemez. 

te yandan, bu trden olaylar sonras? medyay? sulamay? al??kanl?k haline getiren Say?n Ba?bakan'?n, medyaya ynelik sylemini bu kez sosyal medya ve twitter'? da dhil ederek geni?letmesini ifade zgrl? a?s?ndan kayg? verici bir geli?me olarak de?erlendiriyoruz.

?fade zgrl?n s?n?rlayan her ad?m?n yaln?zca ele?tirilen as?ls?z sylenti gazetesinin glenmesine hizmet edece?ini an?msatmak istiyoruz.

 G-9 GAZETEC? RGTLER? PLATFORMU 
Avrupa Gazeteciler Birli?i (AEJ)  Trkiye Temsilcili?i 
Bas?n Yay?n ve ?leti?im Emekileri Sendikas? (Haber-Sen) 
a?da? Gazeteciler Derne?i (GD) 
Diplomasi Muhabirleri Derne?i (DMD) 
Ekonomi Muhabirleri Derne?i (EMD)
Parlamento Muhabirleri Derne?i (PMD) 
Profesyonel Haber Kameramanlar? Derne?i (PHKD) 
Trkiye Foto Muhabirleri Derne?i (TFMD) 
Trkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilcili?i  
Trkiye Gazeteciler Sendikas?  (TGS) 
Turizm ve evre Gazetecileri Derne?i (TUREV)"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri