forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?nci Sözlük

?nternette yer alan ?nci Sözlük’teki yazar?n can? s?k?ld? ve devlet kurumlar?n?n ad?ndan k?saltmas? T.C.  olan Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kalkaca??n? belirten bir ba?l?k açt?.

Ondan sonra da olanlar oldu.

Sa?l?k Bakan? aç?klama yapt?, siyasette ve medyada tart??ma ba?lad?.

Olaylar nas?l ç???r?ndan ç?kt?, ?nci Sözlük editörlerinden Serkan ?nci A Haber’de ?irin Sever’in sundu?u Jurnal'de anlatt?.

"Bu standart bir ?nci giri?imiydi. Bu sefer ?ansa gündemi biraz daha me?gul etti. Yakla??k dokuz milyon insan?n bu etkinli?in pe?inden geldi?i söyleniyor. Gençlerin internetle neler ba?arabilece?ini göstermesi aç?s?ndan moral oldu. Sözlü?ün yazarlar? taraf?ndan standart bir ba?l?k aç?lm??t?. Ki?isel bir eylem. Toplan?p ?nci Sözlük editörleri taraf?ndan ortakla?a yap?lm?? bir giri?im de?il. Ba?l???n aç?lmas?ndan sonra da olaylar geli?ti. Sözlük üzerinden gelir elde etmiyoruz. Bizim yapmaya çal??t???m?z, baz? konular? kapsayan i?ler var. Daha önce de internet sansürü konusunda yürüyü? organize etmi?tik, binlerce ki?i pe?imizden geldi. Ayn? olay T.C. olay?nda da meydana geldi. Bir trolleme ile ba?lam?? olabilir ama do?ru yerlere gitti olay. Sa?l?k Bakanl???'n?n da aç?klama yapmas?, sosyal medyan?n gücünü ortaya koyuyor, gençlerin istedi?i zaman neler yapabilece?ini gösteriyor. Asl?nda biz siyasetle ilgilenmiyoruz, siyaset ve dinin sözlük ortam?nda olmas?n? istemiyoruz. Siyasetin bizim hayat?m?z? engellemesini de istemiyoruz. Siyaset taraf?ndan bizim hayat?m?za darbeler oldu?u zaman sesimizi ortaya koyuyoruz. Biz çok seviniyoruz, gençlerin sosyal medyay? nas?l kullanabildi?ini kan?tlayabildi?i için sevinçliyiz. Gerçekten T.C kalkacaksa, ?nci Sözlük’ün ba?latt??? bu olayla geri ad?m at?ld?ysa bürokrat?n istifas? do?ru, T.C ibaresi kald?r?lmayacaksa da yapacak bir ?ey yok istifa eden bürokrat için. Sosyal medyada provokatif hareketler da??l?yor. Manipülasyon amac?yla söylenti ç?k?yor, tüm sosyal medyaya ç?k?yor. Habercilerin her gördü?ü habere inanmamas? gerekti?ini gösterdi. Ara?t?rmadan, ?nci Sözlük birkaç eylem daha yapm??t?, sonucu ayn? olmu?tu, haberciler ara?t?rmadan haber yap?p sonra bize suç at?yorlar, “ ?nci Sözlük ba?latt?, inci sözlük yüzünden oldu” diyorlar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri