forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Korsanlar?n "Best-Seller" kitaplar?

Aktif .

iskender-pala-efsaneDKM- Bugüne kadar en çok satan 50 kitab? basarak yaz aylar?nda satt?ktan sonra kenara çekilen korsanlar, strateji de?i?tirdi.

Long-seller (her zaman satan) kitaplara da el atan korsanlar?n matbaalar? art?k 12 ay aral?ks?z çal???yor. Korsan kitaplar, seyyar sat?c?lar?n yan? s?ra da??t?m ?irketlerinin a??n? da kullanarak yay?nevlerinin raflar?na kadar ula??yor!

Türkiye genelindeki korsan kitap operasyonlar?n? yürüten Türkiye Bas?m Yay?n Meslek Birli?i (BASYAYB?R) verilerine göre, 2012 y?l?nda 29 ilde gerçekle?tirilen bask?nlarda piyasa de?eri 5 milyon liray? bulan 220 bin korsan kitap ele geçirildi.

?stanbul, Trabzon, Ordu, Samsun, Sivas, Ad?yaman, Urfa, Mersin, Konya , Bal?kesir, ?zmir Manisa, Kütahya, Ankara, Sakarya, Erzincan,  Hakkari, Bursa, Düzce, Antalya, Adana, Hatay, ?skenderun, Çorlu, Amasya, Erzincan, Kocaeli, Ayval?k ve Tarsus’ta yo?unla?an bask?nlarda, kitaplar?n yan? s?ra bask?ya haz?rl?k a?amas?nda onbinlerce sayfa ve kitap kapa??na da el konuldu.

Emniyet müdürlüklerinin güvenlik ?ube müdürlü?ü ekiplerinin özverili çal??malar?yla yürütülen operasyonlarda kitaplar? basmak için kullan?lan matbaalarla kapak takma, kaplama, k?rma, kesme makineleri ile korsan kitap kal?plar?na el konuldu.

EN ÇOK ‘BASILANLAR’

Türkiye Bas?m Yay?n Meslek Birli?i avukatlar?n?n ele geçirdi?i kitaplardan, ülkemizdeki korsan kitap okuma kültürü haritas?n? ç?kartmak mümkün. Tima? Yay?nlar?’ndan ç?kan Nazan Bekiro?lu’nun Trabzon-Tebriz-Tiflis-Batum-Bakü-?stanbul hatt?nda geçen muhte?em roman? Nar A?ac?, korsanda ele geçirilen kitaplar aras?nda ilk s?rada. 

Korsan matbaalar?nda ?skender Pala’n?n Kap? Yay?nlar?’ndan ç?kan Efsane (Bir Barbaros Roman?) ikinci, Yap? Kredi Yay?nlar?’ndan Do?udan Uzakta (Amin Maalouf) ile Ç?plak Deniz Ç?plak Ada (Ya?ar Kemal) üçüncü ve dördüncü, Pegasus Yay?nlar?’ndan Grinin Elli Tonu serisi (E.L. James) be?inci s?rada yer al?yor.

LONG-SELLER ESERLER DE KORSANA DÜ?TÜ

Türkiye genelindeki operasyonlar? ve korsan yay?n piyasas?n? de?erlendiren BASYAYB?R Korsanla Mücadele Komisyonu Ba?kan? Muharrem  Ka??to?lu, ?unlar? söyledi:

“Kitap dünyas?nda iki önemli kavram vard?r: best-seller (çok satan) ve long-seller (her zaman satan). Korsanlar eskiden tüketimi kolay ve hedef kitlesi belli olan best-seller kitaplar? basard?. Genellikle yaz mevsiminde sadece 4 ay sat?lan kitaplar?n say?s? 50 ile s?n?rl?yd?. Korsanlar art?k long-seller kitaplara da el att?. Üstelik 12 ay boyunca sürekli bask? yap?yorlar.  100 temel eser bile en çok ele geçirdi?imiz kitaplar aras?nda yer al?yor. Korsanlar 500 adetlik kitap listesiyle dola?arak sipari? topluyor.

Sadece BASYAYB?R’in 2012’de ele geçirdi?i 220 binden fazla kitab?n piyasa de?eri 5 milyon liray? buluyor. Devletin vergi kayb? yakla??k 1,5 milyon, yazarlar?n telif kayb? ise 500 bin lira.

Korsan?n merdiven alt?ndan, seyyar tezgahlardan ç?k?p kitap da??t?m kanallar? arac?l???yla kitapç?lar?n raflar?na kadar ula??yor olmas? bizi çok ?a??rtt?. Bunun ad? korsana lojistik destek vermektir. Yasad??? kazançtan pay almakt?r.”

BASYAYB?R olarak çat?s? alt?ndaki yay?nevlerinin hakk?n? korumak için çal??malar?n? aral?ks?z sürdüreceklerini vurgulayan Ka??to?lu, en büyük temennilerinin korsanla mücadelede toplumsal bilinci sa?lamak ve fikri mülkiyet yasalar?n?n bir an önce Avrupa Birli?i’ne uyumlu hale getirilmesi oldu?unu sözlerine ekledi.

KORSANDA EN ÇOK ELE GEÇ?R?LEN K?TAPLAR

Nar A?ac? - Nazan Bekiro?lu - Tima?

Efsane (Bir Barbaros Roman?) - ?skender Pala – Kap?

Do?udan Uzakta - Amin Maalouf – Yap? Kredi

Ç?plak Deniz Ç?plak Ada - Ya?ar Kemal – Yap? Kredi

Grinin Elli Tonu serisi - E.L. James - Pegasus

?eytan? Uyand?rma - John Verdon – Koridor

Akl?ndan Bir Say? Tut - John Verdon - Koridor

Küçük Mucizeler Dükkan? - Debbie Maccomber – Mart?

Karatay Diyeti - Canan Karatay- Hayy Yay?nlar?

Havaya Uçan At – Damla

Kerbela - Sinan Ya?mur – Profil

A?k?n Gözya?lar? serisi - Sinan Ya?mur Profil

Peyami Safa kitaplar? - Ötüken

Uzun Hikaye - Mustafa Kutlu - Dergah

Ahmet Hamdi Tanp?nar kitaplar? - Dergah

Tar?k Bu?ra kitaplar? - ?leti?im

Od - ?skender Pala - Kap?

?eker Portakal? - Vasconselo - Can Yay?nlar?

?stanbul hat?ras? - Ahmet Ümit - Everest

Cumhuriyet’in ?lk Yüzy?l? - ?lber Ortayl? - Tima?

A?ktan Dinle - Cemalnur Sargut - Nefes

?emspare - A?k- ?skender – Elif ?afak – Do?an Kitap

Atatürk’ün ?htilal Hukuku - Taha Akyol – Do?an Kitap

Açl?k Oyunlar? Serisi - Susanne Collins - Pegasus

Öteki Tarih 1-2 - Ay?e Hür - Profil

Bora’n?n Kitab? - Ay?e Kulin - Everest

Su - Buket Uzuner - Everest

Tek ?i?man beyniniz - Yasemin Soysal - Pozitif

Bamba?ka - Kahraman Tazeo?lu - Destek Yay?nlar?

Yedinci Gün - ?hsan Oktay Anar - ?leti?im

Mesnevi Terapi - Nevzat Tarhan – Tima?

100 Temel Eser

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri