forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Dijital Karasal Yay?nlar eski televizyonlarla da izlenebilecek

Aktif .

tv adamRTÜK, Digital Karasal yay?nc?l??a geçtikten sonra eski tvlerin çöp olaca??na ili?kin iddialar? yalanlad? ve ?u aç?klamay? yapt?... 

RTÜK'ten yap?lan aç?klama ?öyle... 

Bas?n ve yay?n organlar?nda, “Eski televizyon sahipleri yand?”, “Televizyonu olan herkes 50 TL ödeyecek” ba?l?klar?yla yer alan haberler üzerine baz? hususlar?n aç?klanmas? zorunlulu?u do?mu?tur. 

 Bilindi?i  üzere, Uluslararas?  Telekomünikasyon  Birli?i  (ITU)  taraf?ndan  2006  y?l?nda Cenevre’de say?sal yay?nc?l??a geçmeleri ve 2015 y?l? itibar?yla analog yay?nlar? sonland?rmalar?na karar verilmi?tir. 

Bu karar çerçevesinde Türkiye’de de karasal say?sal yay?nc?l??a geçi? için çal??malar yürütülmektedir. 

 Bu kapsamda Türkiye’nin karasal say?sal yay?n standard? DVB-T2, s?k??t?rma tekni?i MPEG4 olarak  belirlenmi?tir.  Karasal  say?sal  yay?n  frekans  plan?  ve  uygulama  takvimi  haz?rlanm??t?r.  Buna göre,  s?ralama  ihalesi  2013  y?l?nda  tamamlanacak  ve  bir  süreç  dâhilinde  karasal  say?sal  yay?nlara geçilecektir.  Karasal  say?sal  televizyon  yay?nlar?  ilk  olarak  2013  y?l?n?n  Kas?m  ay?nda  Ankara’da ba?layacakt?r.  2013  y?l?nda  Bursa,  ?stanbul,  Adana  ve  Yalova’da  da  karasal  say?sal  TV  yay?nlar?na geçilecektir.  2015  y?l?n?n  Mart  ay?na  kadar  analog  ve  karasal  say?sal  televizyon  yay?nlar?  e?  zamanl? olarak  sürdürülecek  olup,  Mart  2015  itibar?yla  analog  yay?nlar  ITU  karar?  do?rultusunda  tamamen sonland?r?lacak

Karasal  say?sal  yay?nlar?  izlemek  için  bu  teknolojiye  uygun  televizyon  al?c?lar?  gerekmektedir. 

?zleyiciler  evlerindeki  mevcut  televizyon  al?c?lar?yla  karasal  say?sal  yay?nlar?  izleyebilmek  için  de  “Set 

Top  Box”  ad?  verilen  set  üstü  cihazlar  kullan?labilecektir.  Karasal  say?sal  televizyon  al?c?lar?yla  ilgili 

piyasada bir karma?a ya?anmamas? ve tüketicilerin ma?dur olmamalar? için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu cihazlar?n özellikleri belirlenmi?tir.

Set  üstü  cihaz  kullanmak,  izleyiciler  aç?s?ndan  bir  zorunluluk  de?il,  bir  tercihtir.  Daha  kaliteli, SD  ve  HD  televizyon  yay?nlar?n?,  herhangi  bir  yay?n  bedeli  ödemeksizin,  ücretsiz  olarak  izlemek isteyenler,  yeni  bir  televizyon  cihaz?na  para  harcamak  yerine,  evlerinde  mevcut  televizyonlara  çok daha  dü?ük  maliyetle  bir  set  üstü  cihaz  takarak  bu  yay?nlar?  izleyebilecektir.  Hem  SD  hem  de  HD televizyon daha  ucuza  temin  edilmesi  ve  yayg?nla?t?r?lmas?  için  gerekli  çal??malar  da  yine  RTÜK  taraf?ndan yürütülmektedir.  Dolay?s?yla  karasal  say?sal  yay?nc?l??a  geçi?te  eski  televizyonlar?n  kullan?m  d??? kalmas?,  eski  televizyonu  olan  izleyicilerin  herhangi  bir  ?ekilde  ma?dur  olmas?  söz  konusu  de?ildir. 

Tüketicilerin  ülkemiz  için  standart  hale  gelecek  olan  DVB-T2  Al?c?  Gereksinimleri  Doküman?nda belirlenen üstü cihazlar? tercih etmeleri önem ta??maktad?r. 

Öte  yandan  söz  konusu  haberlerde  iddia  edilenin  aksine,  uydudan  iletilen  yay?nlar?  izlemeye yarayan  çanak  antenlerin  toplat?lmas?  söz  konusu  de?ildir.  Çevre  ve  ?ehircilik  Bakanl???  taraf?ndan çevre  kirli?inin  önlenmesi  için  ortak  anten  kullan?m?n?  öngören  bir  yasal  düzenleme  üzerinde çal???lmakta  olup,  bu  çal??maya  çanak  antenler  konusunda  Radyo  ve  Televizyon  Üst  Kurulu  da müdahildir. 

?lgililerin dikkatine sunulur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri