forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgclogoTürkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 212 Say?l? Yasa’n?n (5953 say?l?) yürürlü?e giri?inin 52’nci y?ldönümü nedeniyle yapt??? aç?klamada “Gazetecilerin çal??ma ko?ullar?n?n yan? s?ra, ifade özgürlü?ü düzeyinin de her y?l biraz daha geriye gitti?ini” belirterek TBMM’yi göreve ça??rd?.

TGC Yönetim Kurulu’nun aç?klamas? ?öyle:

“Gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklar?nda önemli iyile?tirmeler sa?layan 212 Say?l? Yasa 10 Ocak 1961’de yürürlü?e girmi? ve gazeteciler taraf?ndan “Çal??an Gazeteciler Bayram?” olarak kutlan?r olmu?tu. O günden bugüne çal??an gazetecilerin ko?ullar? her gün biraz daha güçle?mi?tir. ?öyle ki:

Sendikas?zla?t?rma giri?imleri: Uzunca bir süredir bu önemli y?ldönümünün “Çal??an Gazeteciler Günü” olarak an?lmas?yla s?n?rl? kal?nmas? gazetecilerin içinde bulunduklar? ko?ullar?n da düzeltilmek bir yana a??rla?arak sürdü?ünü simgelemektedir.  Uygulanmas?n? zorunlu k?lacak etkili yapt?r?mlar?n bulunmamas? ve sendikas?zla?t?rma giri?imleri nedeniyle yasa, genelde yok say?l?r bir düzeye indirgenmi?tir.

Y?pranma pay? kald?r?ld?: Bilimsel olmayan gerekçelerle y?pranma pay?n?n da kald?r?lm?? olmas? gazetecilik mesle?inin sürdürebilirli?ini daha da zorla?t?rm??t?r.

Gazetecilik faaliyetinin terör suçu kapsam?nda de?erlendirilmesi: Gazetecilik faaliyetlerinin özellikle Terörle Mücadele Yasas?’n?n son dönemdeki yorumlarla “Terör Suçu” kapsam?nda de?erlendirilmesi, demokratik ülkelerde benzerine rastlanmayan bir durumunda ya?anmas?na yol açm??t?r.

70 gazeteci hapiste: 2008 y?l?ndan bu yana tutukland??? belirlenen 190 gazeteciden 70’i gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bu y?l da 10 Ocak’? cezaevlerinde geçirmek zorunda kalm??lard?r.

Türkiye hapisteki gazeteciler aç?s?ndan dünya birincisi: ?fade özgürlü?ü konusundaki eksiklikler giderilmezken, Türkiye’nin hapisteki gazeteci say?s? yönünden dünyada ilk s?ray? almas? da bu y?lki anman?n en üzücü yan?n? olu?turmaktad?r. Tutukluluk sürelerinin ceza infaz?na dönü?mesi de Türkiye’nin bir ba?ka ay?b?n? olu?turmaktad?r.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu olarak yukar?da özetledi?imiz sorunlar?n çözümü için TBMM’yi bir kez daha göreve ça??rma zorunlulu?u duydu?umuzu belirtiriz.” 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri