forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

28 ?UBAT SORU?TURMASI GEN??L?YOR

Aktif .

Genelkurmay Eski Ba?kan? ?smail Hakk? Karaday? 28 ?ubat soru?turmas? kapsam?nda gözalt?na al?nd?. 

 Soru?turmay? yürüten TMK'n?n 10. maddesi ile görevli Cumhuriyet Savc?s? Mustafa Bilgili'nin talimat? do?rultusunda Karaday?'n?n ?stanbul Fenerbahçe Orduevi'nin yan?ndaki lojman?na polis gönderildi.

ÇEV?K B?R SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMU?TU

28 ?ubat soru?turmas? kapsam?nda tutuklu bulunan dönemin Genelkurmay 2. Ba?kan? emekli Orgeneral Çevik Bir, dönemin Genelkurmay Ba?kan? ?smail Hakk? Karaday? hakk?nda suç duyurusunda bulunmu?tu. Suç duyurusunda, Karaday?’n?n Meclis Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu’nda söyledi?i “Bat? Çal??ma Grubu’ndan (BÇG) haberim yok” sözlerinin gerçe?i yans?tmad???n? iddia eden Çevik Bir dilekçesinde ?u ifadelere yer vermi?ti:

'28 ?ubat 1997 tarihli MGK toplant?s? sonras?nda da Genelkurmay 2. Ba?kan? Çevik Bir, Genelkurmay Ba?kan? Karaday?’dan ald??? emir ve direktiflere göre mutad çal??may? ba?latm??, yönergeler, usul ve prensipler çerçevesinde haz?rl?klar?na ba?lam??t?r” 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri