forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP)’nun ça?r?s?yla Taksim Tünel Meydan?nda bir araya gelen gazeteciler yürüyü? yapt?. 
"Özgür bas?n varsa özgür toplum vard?r" pankart? arkas?nda Taksim Meydan?na yürüyen gazeteciler, s?k s?k "Özgür bas?n susturulamaz", "AKP elini medyadan çek" , "Ba?ka yerde arama örgütümüz burada" slogan? att?.

Meydanda gerçekle?en ortak aç?klamay? GÖP Dönem Sözcüsü ve Ça?da? Gazeteciler Derne?i Genel Ba?kan? Sol gazetesi yazar? Ahmet Abakay yapt?.

EN HAF?F ELE?T?R? B?LE ÖRGÜT PROPAGANDASI SAYILIYOR
Türkiye’de bas?n ve ifade özgürlü?ünün a??r bask? alt?nda oldu?una vurgu yapan Abakay, "OHAL dönemlerinde yürürlükte olan TMK yasas? ba?ta olmak üzere birçok yasayla iktidar? hedef alan en s?radan ele?tiriler ve uyar?lar bile örgüt propagandas? ya da terör örgütü üyesi kapsam?nda yorumlanmakta ve cezaevleri gazetecilerle doldurulmaktad?r" diye tepki gösterdi. 

SESS?Z OLMAZSANIZ CEZAEV?N? BOYLARSINIZ
Tutuklu gazetecilerin, d??ar?daki gazeteciler ve yay?nc?lar için tehdit unsuru olarak kullan?ld???na da dikkat çeken Abakay, "Biz de, ’sessiz olmazsan?z siz de onlar gibi olur, cezaevini boylars?n?z’ alg?s? yarat?lmaktad?r" dedi. GÖP olarak hem iktidara hem de yarg?ya bas?n, dü?ünce ve ifade özgürlü?üne sayg?l? olma ça?r?s? yapan Abakay, tutuklu gazetecilerin de derhal serbest b?rak?lmas?n? talep etti. Abakay, iktidar yanda?l??? yapan gazeteci ve yazarlara da, tutuklu gazetecilere ve mesleklerine sahip ç?kma ça?r?s? yapt?.

’ÖLÜM HABER? YAPMAYACA?IZ’
Açl?k grevlerine de de?inen Abakay, gazeteciler ve yay?nc?lar olarak art?k ölüm haberleri yapmak istemediklerini söyledi. Hükümete seslenen Abakay, "Cezaevlerinden yükselen soruna, sese kulak vermelerini bekliyoruz" diye konu?tu.

Eyleme, GÖP Dönem sözcüsü ve Ça?da? Gazeteciler Derne?i Genel Ba?kan? Ahmet Abakay, Türkiye Gazeteciler Sendikas? Genel Ba?kan? Ercan ?pekçi,  Evrensel’in Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Polat, gazeteci Ertu?rul Mavio?lu, Odatv davas?nda tutuksuz yarg?lanan gazeteciler Nedim ?ener, Ahmet ??k, Bar?? Terko?lu, Bar?? Pehlivan, hakk?nda 166 y?l istenen Azadiya Welat eski yaz? i?leri müdürü Vedat Kur?un, Musa A?ac?k, Celal Ba?lang?ç, Ay?enur Arslan, Lube Ayar’?n aralar?nda bulundu?u çok say?da gazeteci kat?l?rken, CHP ?stanbul Milletvekili Melda Onur, HDK ?stanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Emek Partisi ?stanbul ?l Ba?kan? Güven Gerçek, Türkiye Bar?? Meclisi Sözcüsü Hakan Tahmaz da destek verdi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri