forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TGC ?LE AA ARASINA 'HACKER' G?RD?

Aktif .

ET?KETLER:TGC

TGC-hackTürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin internet sitesine yap?lan sald?r?da “Anadolu Ajans?’ndan özür dileyeceksiniz” ba?l?kl? bir mesaj b?rak?ld?.

Bunun üzerine TGC yaz?l? bir bas?n aç?klamas? yaparak bu ifadeyi ön plana ç?kard?. Anadolu Ajans? ise kar?? bir aç?klama yaparak "ilgimiz yok" dedi... 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti internet sitesi bilgisayar korsanlar? taraf?ndan hacklendi.

Kendilerini Turkish Ajan Hacker olarak tan?mlayan bilgisayar korsanlar? TGC’nin internet sitesine “Anadolu Ajans?’ndan özür dileyeceksiniz” ba?l?kl? bir mesaj b?rakt?.

Bunun üzerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu konuyla ilgili ?u aç?klamay? yapt?:

“Bas?n özgürlü?ü, gazetecilere yönelik bask?lar ve etik sorunlarla ilgili 1946 y?l?ndan bu yana çal??an Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, meslekteki her görü?ten tüm gazetecileri kapsayan ve kucaklayan çal??malar?n? sürdürmeye kararl?d?r. Her türlü tehdit ve hedef gösterme, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni do?ru bildi?i yoldan döndürmeye yetmeyecektir.”

Bilgisayar korsanlar?n?n bu sald?r?da TGC internet sitesine b?rakt?klar? mesaj?n içeri?i ?öyle:

“Turkish Ajan Hacker Group

Anadolu Ajans?’ndan özür dileyeceksiniz. Sosyalist, komünist, ülkeyi hükümeti sevmeyenler var ya, onlar? s?vazlayanlar var ya, iste onlar bu ülkeden defolup gitsinler, kimseyi bu ülkede zorla tutmuyorlar. Be?enmeyen çeker gider. “Unutmay?n bir avuç insans?n?z” Bizler kim miyiz; ?mam?n ye?il ordular?ndan bir tanesi. Bizim gibi gecelerini gündüzüne katan o ye?il ordulara selam olsun. Dip Not: Bir kaç iti kral yapm??lar, onlar da kendilerini kral zannediyorlar. Bu alemde kral da biziz yasa da. ?mam?n Ye?il Ordular?”

ANADOLU AJANSI'NIN AÇIKLAMASI

Anadolu Ajans?, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin internet sitesine yap?lan korsan sald?r?ya AA'n?n isminin alet edilmesi nedeniyle aç?klama yapt?.

''Geçti?imiz günlerde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin resmi web sitesinde Anadolu Ajans?'n?n ?irket haberleri uygulamas?na yönelik, bir ele?tiri olmu?tur. Bu konuda, TGC'nin say?n yöneticileriyle görü?ülerek; bir bilgi eksikli?i oldu?u, ?irket haberleri uygulamas?n?n çok önceden kamuoyuyla payla??larak yürürlü?e kondu?u, iddialar?n mesnetsizli?i ve gerçek durumun ne oldu?u net bir ?ekilde anlat?lm??t?r. Ard?ndan da Anadolu Ajans?'n?n kamuoyundaki itibari ve kurumsal sayg?nl??? dikkate al?narak, yaz?l? aç?klamayla TGC'nin iddialar?n?n dayanaks?z oldu?u belirtilmi?tir. Bu durumun, art niyetli bir tak?m kimselere sanal korsanl?k yapma hakk? vermesi kesinlikle dü?ünülemez. 
Ayn? ?ekilde Anadolu Ajans?'n?n ismi ve misyonu da birilerinin menfi emellerine alet edilerek kirletilemez. Geçti?imiz haftalarda Anadolu Ajans?'na da sanal bir sald?r? olmu?, rutin haber ak???m?z?n kesintiye u?ramas?n?n yan?nda ar?iv ortam?ndaki binlerce haberimizde de sorunlar meydana gelmi?tir. 
Anadolu Ajans?, ifade ve bas?n hürriyetinin kutsiyetine inanarak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne yap?lan bu çirkin sald?r?y?, kendi kurumsal kimli?ine yap?lm?? bir sald?r? gibi ?iddetle reddeder ve sorumlular?n?n bir an önce bulunarak, yarg?ya hesap vermesini diler.''


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri