forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yigit-bulut-24 24 TV Genel Yay?n Yönetmeni Yi?it Bulut, Türkiye Dijital-Sosyal Medya Derne?i” ad?yla bir dernek kuracaklar?n? duyurdu... 

 

Star Gazetesi'ndeki yaz?s?nda konuya de?inen Bulut ?unlar? kaleme ald?... 

Dijital medya ve ‘kaos’a son’ çabam?z

Dünya genelinde internet medyas? “prestijini” katlay?p “konvansiyonel medya” ürünlerine fark atarken, Türkiye de sürekli kan kaybediyor ve “olmas? gereken yere” bir türlü gelemiyor. Bunun birçok sebebi olmakla birlikte as?l sorun bu sektörü temsil etti?ini iddia edenlerin “sicilleri” ve sektörü kendi ç?karlar? do?rultusunda “tetik mekanizmas?” gibi kullanmalar?... Size sadece bir örnek: Bu ki?ilerden “ba?kan oldu?unu” iddia eden bir ki?iye benim açt???m davalar sonucu verilen ceza; “SANIK HAKKINDA VER?LEN MAHKUM?YET HÜKMÜNÜN aç?klanmas?n?n geri b?rak?lmas? ve 5 y?l DENET?M alt?nda tutulmas?”... Asl?nda bu adamlar?n “temsil ettikleri” veya “temsil etme” güçleri yok, yarat?lan tek gerçek var; ALGILAMA, ALGI OYUNU!

Sevgili dostlar, sektörde çok iyi yerlere gelmi?, kaliteden ödün vermeyen “ürünler” ve bunlar? yöneten çok de?erli insanlar var. Sorun da tam bu noktada ba?l?yor asl?nda; VAR ama “büyük medya ?emsiyesi” alt?nda tetikçilik yapanlar, “kaliteli insan” kayna??n? sektörden so?utmu?lar ve kaç?rmak için her ?eyi yapm??lar... Konu sadece ?stanbul ile de s?n?rl? de?il, Anadolu ve Trakya’ya yay?lm?? binlerce yerel mecra olmas?na ra?men “adlar?n? duyurmalar?” ve reklam verene ula?malar? zor hatta imkans?z!

“?nternet Medyas?” çok hakl? sebeplerle bu haliyle “Siyasi Otorite” taraf?ndan da ciddiye al?nm?yor ve tan?nm?yor. Baz?lar? yüzünden olu?an bu t?kan?kl?k “bütün sektörü” zora sokarken, “reklam kartelleri-tetikçiler ve çetele?me dinamikleri” aras?nda kurulan kirli ili?kiler “BÜTÜN’ü” ölüme zorluyor! Bu noktada bir tespit daha yapmam gerekli; ellerinde hiçbir dayanak olmadan yapt?klar? haberler ile “karalama” kampanyas? yapan internet sitelerine reklam vererek destek olanlar da “onlar?n suçuna” bilerek-bilmeyerek ortak oluyorlar, destek veriyorlar! Reklam verene ça?r? yap?yorum; nereye reklam verdi?iniz dikkat edin, kontrol edemedi?iniz hesapla?malara ortak olarak sonra üzülmeyin!

Sevgili dostlar, ?stanbul, Anadolu ve Trakya’dan yüzlerce “mecra” ve yöneticisi-sahibi ile yapt???m?z uzun süren çal??malar sonucu Türkiye’de sektörü ileriye ta??ma ad?na bir dernek kurmak için yola ç?kt?k. “Türkiye Dijital-Sosyal Medya Derne?i” ismi alt?nda örgütlenip, sektörün ileriye ta??nmas? için her türlü çabay? sarf edece?iz. Bu noktada Türkiye’de yerle?ik bütün mecra sahiplerine seslenmek ve bu sürece kat?lmak istiyorlarsa bize ula?malar? ça?r?s? yapmak istiyorum... Bize ula??n, sorunlar?n?z? çözmek-ileriye do?ru ad?m atman?za birlikte imkan yaratmak için her ?eyi yapal?m... 

Sonuç: Dijital medya gelece?i ve temsil etti?i de?erlerin ileri ta??nmas? aç?s?ndan çok önemli ve Türkiye’de mutlaka belli bir noktaya ta??nmal?. Bir televizyonun genel yay?n yönetmeni olmama ra?men beni de çok heyecanland?r?yor. 

Bu noktada Derne?in kurucu Ba?kan? olarak bugünden itibaren var olan www.yirmidort.tv ve kurdu?umuz www.yirmidorthaber.com, net, com.tr internet sitelerimizin Genel Yay?n Yönetmenli?ini de bizzat üstlenece?im. Türkiye’de gelece?in medyas?n? olu?turmak için att???m?z bu ad?m?n sektöre ve ülkemize hay?rl? olmas? dileklerimizle. ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN!

Yi?it BULUT / STAR GAZETES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri