forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ataturk-kitap?stanbul Üniversitesi, Atatürk’ün okudu?u kitaplar? sanal ortama ta??d?.

 

'Atatürk’le Okumak' ad? verilen proje kapsam?nda; ziyaretçiler, bilgisayarlar?na indirdikleri simülasyon arac?l???yla merak ettikleri kitaplar? okuyabilecek.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ?stanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nden yararlanarak okumu? oldu?u 175 eser internet ortam?na aktar?ld?. ‘Atatürk’le Okumak’ ad? verilen proje kapsam?nda; ziyaretçiler, bilgisayarlar?na indirdikleri simülasyon arac?l???yla ?Ü Yazma Eserler Kütüphanesi’nin içinde gezerek, 175 kitap içerisinden merak ettiklerini seçip okuyabilecekler.

Cumhuriyet’in ilan?ndan sonra Atatürk, Y?ld?z Saray?’ndaki kitaplar? bilimin hizmetine sunmak için Darül Fünûn’a göndermi? ve böylece birçok nadir kitab? bünyesinde bulunduran ?stanbul Üniversitesi Kütüphanesi olu?turulmu?tu.

Atatürk, daha sonra ?stanbul’da bulundu?u s?ralarda, ?stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden lüzumlu gördü?ü kitaplar? isteterek okumaya devam etmi?ti.

Tarihten edebiyata, sosyolojiden siyasete birçok tür ve konudaki kitap, ?stanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde korunarak, ara?t?rmac?lar?n hizmetine sunuluyordu. An?tkabir’deki kütüphanesinde sergilenen kitaplar gibi, Atatürk'ün okurken kenar?na notlar ald??? ya da kimi sat?rlar?n alt?n? çizdi?i ve dü?üncelerini yazd??? kitaplara art?k herkes ula?abilecek.

ÖZEL WEB S?TES? KURULDU
Amac?, 'Atatürk’ü bir Okur ve Yazar olarak tan?tmak' ?eklinde aç?klanan proje kapsam?nda, web sayfas? da olu?turuldu. ataturkleokumak.istanbul.edu.tr adresinden girilebilecek sitede, Atatürk’ün okudu?u 175 kitap yer al?yor.

HANG? K?TAPLAR VAR
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; ?stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Yunus Söylet’in “Atatürk’ün fikir dünyas?n? anlamak isteyenler için e?siz bir olanak yaratan bir proje” olarak nitelendirdi?i projede, ço?unlukla co?rafya, fikir, siyaset ve tarih kitaplar? yer al?yor.

Dikkat çeken kitaplar aras?nda ise; 17. yüzy?l Bat?l? tarihçilerin Türk ve Osmanl? tarihi kitaplar?, Frederick Davis Greene’in yazd??? ‘The Armenian crisis and the rule of the Turk’, Tarih-i Sultan Mehmed Han-? Sani (II. Mehmed’in Hayat?), Kanunnâme-i Âli Osman, Din Hayat?n?n ?ptidai ?ekilleri, Evliya Çelebi Seyehatnamesi (10 Cilt), Tevarih-i A’li Osman’dan Â??k Pa?azade Tarihi, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuas? ciltleri, Menak?b-? Hünerveran, Silahdar Tarihi, Tac’üt-tevarih ve Nâimâ Tarihi gibi klasik eserler yer al?yor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri