forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

GENELKURMAY TALU'NUN YAZILARINA ER???M YASA?I KOYDU!

Aktif .

umur-talu-315Genelkurmay'?n Umur Talu’nun yaz?lar?na eri?im yasa?? koydu?u belirtiliyor. 

Genelkurmay Ba?kanl???, TSK personelinin kullan?m?na aç?k olan alanlarda kö?esinde s?kl?kla astsubaylar?n ya?ad??? sorunlar? kaleme alan ve söz hakk? vererek seslerini duyuran Habertürk yazar? Umur Talu'ya eri?im engeli koydu.

Astsubaylar, Umur Talu’ya yaz?lar?na internetten art?k eri?emediklerini sosyal medyadan duyurdu. Genelkurmay’a tepkilerini Twitter'da #bukadarinadapesdiyenastsubaylar etiketiyle gösterdi.

Genelkurmay Ba?kanl??? dün sabah saatlerinde yapt??? aç?klamada emekli astsubaylar derne?i’nin son dönemde yapt??? aç?klamalara tepki göstermi? ve medyay? da bu konuda gerçek d??? haberler yapmakla suçlam??t?.

UMUR TALU KÖ?ES?NDE YAZDI

Talu eri?im yasa??n? Habertürk Gazetesi'ndeki kö?esinden duyurdu ve ?u sat?rlar? kaleme ald?... 

Sansürlerinize arz ederim!

Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü idi yine.

Dünyalar kadar bas?n özgürlü?üne sahip olmayan bir ülkede bulundu?umuz için…

Bugünleri de gördük gibi bir sevinçten ziyade;günümüzü gösterdiler tad?nda kutlan?yor.

Müsaadenizle…

Ben de kendimce anay?m.

Haz?r Genelkurmay da bizzat sansürlemi?, bu devirde yaz?lar?ma eri?imi engellemi?ken!

***

?unu daha iyi anlad?m:

Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü’nü; tutuklu gazeteci say?s?yla anman?n büyük bir manas? olmuyor!

Elbette, dü?ünce ifadesinden, yaz?dan, çiziden, konu?madan ötürü (ça?d??? biçimde) tutuklu, uzun tutuklu, hatta halihaz?r kanunlara göre mahkum kim varsa…

Tek bir ki?i bile olsa, ciddi bir sorun.

Ama, “vicdan, dü?ünce, ifade, bas?n özgürlükleri”ni sadece kendimizle, biz gazetecilerle tartmak, meselenin ?iddetli a??rl??? yan?nda kifayetsiz kal?yor.

***

Bas?n özgürlü?ü aç?s?ndan bile esas mesele; bu toplumda milyonlarca insan?n esas seslerinin, as?l dertlerinin, kimlik ve ki?iliklerini ifadesinin bast?r?lmas?, k?s?lmas?, susturulmas?.

Öyle telefonla, takma isimlerle, tribünde ba??rarak, bazen meydanlara ç?karak idrak edilen özgürlükler tabii iyi ho? ama…

Durum ?u:

Ailede, okulda, i?yerinde, kamuda, özel sektörde veya askeri hiyerar?ilerde; siyaset, örgüt, cemiyet, cemaat, a?iret, aidiyet ortamlar?nda;

Milli E?itim müfredat?ndan Diyanet inayetine;

?ç tüzüklerden kurum yönetmeliklerine;

??ten kovma, hayat?n? karartma, çoluk çocu?unu tehdit etme ?iddetine kadar…

Ki?inin ki?ili?ini, kimli?ini, inanc?n?, derdini, ba??na geleni, talebini, ele?tirisini; özgürce, korkmadan, biat etmeden, boyun e?meden ifade hakk? ve imkân? mevcut mu?

***

Bas?n özgürlü?ü meselesi…

Sadece (say?lar? yüzler veya binlerle olan) gazeteci, yazar?n ba??n?n derde girmesi de?il.

(Say?lar? milyonlar olan) insanlar?n; her ortamda ezilen, bast?r?lan, susturulanlar?n sesinin bas?nda ve kamusal alanda hakk?yla yer bulup bulmamas? meselesi.

Yani…

Hapisler mapuslar olmasa bile…

Gazetecilerin bu sesleri özgür ve ba??ms?z; adil, hakkaniyetli, vicdani ve hakiki biçimde duyup duymamas?, ta??y?p ta??mamas?, duyurup duyurmamas? meselesi.

Sadece, devletin, hükümetin, yarg?n?n içimizden birilerini koydu?u kafesler de?il…

Bizatihi bizim kendi içimize in?a edilmi?; kabullendi?imiz yahut mecbur, mahkum oldu?umuz nice kafesin de hakikate ve adalete ihanetine dair bir mesele!

Bilhassa, toplumun koca kafeslere s?k??t?r?lm?? ço?unlu?unun; güçlüler kar??s?nda kendini korkusuzca ifade edip edememesine dair büyük bir mesele.

***

Gazeteci o yüzden…

Kendi hak ve özgürlük sorunlar?n? da bu büyük kafesle birlikte ifade etmek…

Herkesin vicdan, inanç, dü?ünce, ifade özgürlükleri ile kimlik ve ki?ilik haklar?n?; haberine yaz?s?na, diline, kalemine temel almak, özgürlük ve gazetecilik s?n?rlar?n? zorlamak durumunda.

Kendi hanesinde, kendi kalbinde özgür olamayan…

Kendi içinde kafeslere s?k??an…

D??ar?da da özgür olamaz!

Kendi d???ndakilerin kafeslerini göremeyen…

Kendi içindeki kafesleri de k?ramaz!

Kendi içindeki kafesleri k?rmadan…

Seni içine alan kafesler de k?r?lamaz!

Devrim dedi?in…

Güncel misal:

(?imdi tutuklu) bir Genelkurmay Ba?kan? döneminde, tepeden üç, be? naylon hak vaadine, ordunun yüzde 70’i nam?na “Astsubay devrimi” diye isim verilmi?ti.

(Zaten uzmanlar?, sivil memurlar?; onlardan “Devrim masal?” bile esirgenmesini de say?nca; yüzde 70’lik ço?unluk yüzde 80’i de geçip gidiyor.)

Oysa ?imdi, k?sa sürede 150 bin muvazzaf ve emekli, internet üstünde birbirini buldu, kendini buldu, iç sesini buldu, ciddi ses verdi.

Esas devrim; öyle a?a??dan, içeriden, içten bir ?eydir. Önce kendi içindeki kafesi k?rabilmektir!

“Demokratik, laik, hukuk devleti Genelkurmay?”n?n dün tehditkâr aç?klamayla sayd??? ?eyler o“dandik devrim”in ham meyveleri (ve baz? önemli “vaatler”, ama sadece vaatler); tepeden tepki duydu?u ise, taban?n içinde k?r?lm?? kafesler!

K?zan? azarl?yor, yazan? azarl?yor, mütevaz? bir emekli derne?ini azarl?yor.

Ast isen alts?n; alt isen bir halt de?ilsin, deniyor. Fakat her (cesur) yürek bunu yemiyor.

Sansürlerinize arz ederim!

Yaz?n?n kaynak adresi: http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri