forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

karaelmazBe?inci Kltr Ara?t?rmalar? Sempozyumu; Karaelmas 2009: Medya ve Kltr 2-4 Temmuz 2009 tarihlerinde Kltr Ara?t?rmalar? Derne?i i?birli?iyle Zonguldak Karaelmas niversitesinde gerekle?iyor.

Sempozyum organizasyonunu stlenen Prof. Dr. Nuray Trko?lu, sempozyum a?r?s?, yer tespiti, grsel tasar?m?, kat?l?mc?lar?n de?erlendirilmesi vb. her a?amay? akademisyenlerin yan? s?ra, ileti?im ?rencileriyle birlikte gerekle?tirmi?. Byle olunca da ortaya akademik kayg?lar? yksek, grnenlerin ard?na bakma iddias?nda bir toplant? ?k?yor.

Prof. Trko?lu, medya ve kltr ili?kisini en geni? erevede ele ald?klar?n?; medyan?n kltr ortam? olu?turma, varolan kltr ortamlar?n? ta??ma, yans?tma i?levlerinin yan?s?ra, medya al??anlar?n?n sorunlar?n?n, yeni ve eski medya ve ileti?im aralar?n?n teknolojisinin de tart???laca??n? belirtiyor. Sempozyum afi? ve kapak al??malar?nda, Marshall Berman?n dilimize de evrilen Kat? Olan Her ?ey Buharla??yor saptamas?n? a?r??t?ran bir izim yer al?yor. izimde, grafiti tutkunu bir ileti?im ?rencisi, insanl???n ileti?im servenini resmetmi?.

Trkiye Gazeteciler Cemiyetinden ba?kan Orhan Erin, ba?kan yard?mc?s? Turgay Olcayto, Nail Greli, Zonguldaktaki bu toplant?y? destekleyen nemli isimler aras?nda. Trkiyede ileti?im e?itimi ve ileti?im ara?t?rmalar? denince akla gelen ilk isimlerden ?LAD (ileti?im ara?t?rmalar? derne?i) ba?kan?, yazar, ara?t?rmac? H?fz? Topuz ile yapt?klar? grsel i?lerde etik ve esteti?i ustal?kla bulu?turan belgeselci Ethem zgven ve Petra Holzerin genel oturumlarda yer alaca?? sempozyumda; Galatasaray ?leti?im Fakltesi Dekan? zden Cankaya, Kocaeli ?leti?im Fakltesi Dekan? Hlya Yengin, Maltepe ?leti?im Fakltesi Dekan? Peyami elikcan da sempozyuma kat?lan isimler aras?nda.

Bildiri sunanlar?n o?unlu?u, ileti?im fakltelerinde ya da ba?ka fakltelerde medya ve kltr zerine akademik al??malar srdren akademisyenler olan toplant?da bir de Yerel Medyan?n Gereklili?i ba?l?kl? zel bir oturum yer al?yor. TGC ve Karaelmas Gazeteciler Derne?i taraf?ndan dzenlenen bu oturumda yerel medyan?n, yayg?n medya kar??s?nda almas? gereken tutumlar tart???lacak.

Neden Zonguldak? sorusunun uyand?rd??? merak, medya ve kltr ili?kisinin derya-deniz geni?li?indeki ba?l?klar? ile bir araya gelmi? ve i?te 50ye yak?n niversiteden, 200e yak?n kat?l?mc?n?n 149 bildirisinden olu?an bu sempozyum ortaya ?km??. Bu sempozyumun ay?rt edici bir zelli?i de, TB?TAK-Bilim ?nsan? Destekleme program?ndan yararlan?lmas? olmu?, bylece ok say?da Yksek Lisans ve Doktora ?rencileri ile gen ara?t?rmac? sempozyuma kat?l?p al??malar?n? akademik ortamda payla?ma olana?? bulmu?lar.

Sempozyumda; Zonguldak ara?t?rmalar?, Toplumsal bellek, Kamusal alan, Sanat, Aile, ocuk, Genlik, Toplumsal Cinsiyet, E?itim, Etik, evre, Kent Kltr, ??i Sinemas?, Kad?n Sporcular, Tketim Kltr, Reklamlar, Belgesel, Globalle?me, G gibi ana ba?l?klar medya ile ili?kileri erevesinde ele al?nacak. Oturum ba?l?klar? ve bildirilerinde kad?n ve medya ili?kisi en ra?bet gren konu oldu?u dikkat ekiyor. Cinsiyet, toplumsal hareket, gndelik ya?am, tketim, politika, yurtta?l?k gibi e?itli oturumlarda kad?n ve medya ili?kisi var.

SEMPOZYUM PROGRAMI
2 Temmuz 2009-PER?EMBE
9.30-10.30: AILI?
Yer: ZK T?p Fakltesi Dekanl?k Binas? A Salonu
Bekta? A?kgz, Zonguldak Karaelmas niversitesi Rektr
Gnl Pultar, Kltr Ara?t?rmalar? Derne?i Ba?kan?
Orhan Erin, Trkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan?
Erman Yerdelen, NTV
10.30-10.45: Kahve-ay molas?
10.45-11.30: GENEL OTURUM-1
Yer: ZK-TF-A
Oturum Ba?kan?: zden Cankaya (Galatasaray .)
Medya ve Siyaset Kltr
H?fz? Topuz, ?leti?im Ara?t?rmalar? Derne?i Ba?kan?
11.30-11.45: Kahve-ay molas?
11.45-12.30: GENEL OTURUM-2
Yer: ZK-TF-A
Oturum Ba?kan?: Petra Holzer zgven (Viyana .)
Grnmeyenler/Kontralar
Ethem zgven (Bilgi .)
12.30-13.30: ?LE YEME?? / SERG?LER / POSTERLER
13.30-14.45: OTURUMLAR: 1-2-3
1. ZONGULDAK ARA?TIRMALARI
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Mustafa Yce (ZK)
Zonguldakta Macar Uzmanlar (1923-1950)
Ycel Namal (ZK)
Zonguldak Bas?n Hayat?
Dil?ad Yirsutimur (ZK)
Medyan?n Zonguldak Maden ??ilerinin
?? Ya?am?na Bak?? A?s?
Mustafa Yce (ZK)
?lk?retim II. Kademe ?rencilerinin Popler Kltr
Grnmlerine Estetik Ynden Ele?tirileri
Tamer zsoy, Hakan Pehlivan (ZK, Erciyes .)
2. AVRUPA-AVRUPA
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Cem Pekman (Marmara .)
PROGRAM
Odal?k: Avrupan?n Grsel ?mgeleminde Do?ulu Kad?n
Tu?ba Kanl? (Ankara .)
Avrupada Kamusal Alana ?li?kin Yap?lan Ara?t?rmalara
Bak??: ?erik Analizi Yntemi Yerine ?ddia Analizi Yntemi
Huriye Toker (Ya?ar .)
AB Kltr Politikalar?n?n Medyaya Yans?malar?na rnek
Olarak Avusturya Ulusal Televizyonunda Az?nl?klar?n
Temsilindeki De?i?im
?afak Suppan (Kadir Has .)
ABde Medya Okuryazarl???n?n Sonu: rn Yerle?tirme
Cem Pekman (Marmara .)
3. YEREL MEDYA
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Ece Algan (California State U.)
Yerel Haber ve Kltr; Yerel TV Habercili?i
Vildan Mahmuto?lu (Galatasaray .)
Yerel Seimlerde Yerel Medyan?n Rol; 1999 Samsun
Seimlerinde Samsun Halk Gazetesi rne?inde
?lksen Dintrk (Ankara .)
Toplumsal Stat A?s?ndan
KKTCde Yaz?l? Bas?nda Ki?isel ?lanlar
Nejla Polat (Arel .)
Kanunlar, cezalar ve a?alar: ?anl?urfada Yerel Medya
Ece Algan (California State U.)
14.45-15.00: Kahve-ay molas?
15.00-16.30: OTURUMLAR: 4-5-6
4. COMMUNITY VOICES: GENDER-
IMMIGRANTS-MEDIA LITERACY
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Thomas Solomon
(Bergen U.)
(Im)Migrant identities, homeland and communication-
The Romanian case
Valentina Marinescu (Bucharest U.)
The Girls Voice in Turkish Rap: Gender and Subjectivity in
the Music of Ayben
Thomas Solomon (Bergen U.)
Sexism in Media
Eduard Alan Bulut (Humboldt U. / ODTU)
Audiovisual skills and school
community in the Basque Country
Estefania Jimenez (Basque Country U.)
5. ??? S?NEMASI-I
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: Mehmet ztrk (Marmara .)
Ken Loach Sinemas?nda ??i S?n?f?n?n Temsili
Ne?e Kaplan (Marmara .)
Dardenne Karde?lerin Filmlerinde Alt S?n?flar?n Temsili
Elif Demo?lu (Marmara .)
M?s?r Sinemas?nda Grlen ??i Manzaralar?
Mehmet ztrk (Marmara .)
6. C?NS?YET-K?ML?K
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: ?ncilay Cangz (Anadolu .)
Telegrsel Forumlarda Kad?n: Kentli Yoksul Kad?n,
Kamusal Forumlar? Nas?l Alg?l?yor?
?ncilay Cangz, Emre Gkalp, Hakan Ergl (Anadolu .)
Cinsiyet Kimliklerinin ve ?ktidar ?li?kilerinin Gemi?ten
Gnmze Dn?m ve
a?da? Kltr rnlerine Yans?mas?
Berna Kaya Okan, (ank?r? Karatekin .)
Namus Bahaneli Cinayetlerin Gazetelerde Sunumu
iek Ta?l?ukur (Anadolu . )
Medya ?eri?i Arac?l???yla ?kili ?li?ki Kal?plar?n?n
Yeniden retimi; Rumuz: Yaral? Kalp
Berrin Yan?kkaya ve Feryade Tokan (Yeditepe .)
Cinsiyet Rollerinin Olu?umunda Medya
Serdar Kaypako?lu (Marmara .)
16.30-16.45: Kahve-ay molas?
16.45-18.00 OTURUMLAR: 7-8-9
7. IMAGES OF DEMOCRACY IN
EVERYDAY LIFE
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Gnl Pultar (Kltr Ara?t?rmalar? Derne?i)
Shock experience in everyday life: how new information
and communication technologies challenge communicable
experiences in contemporary societies
Lili Hernandez (Nottingham U.)
Headscarf Ban as Media Event: Visual Culture, Religious
Practice and the Politics of Turkish Secularism
Jens Kreinath (Wichita State U.)
Democracy and the Press in the Middle East
Badreya Al-Jenaibi (UAE U.)
Mentoring and P.R practitioners Case study in Different
P.R Companies in the UAE
Badreya Al Jenaibi & Mai Al Khajah (UAE U.)
8. ??? S?NEMASI-II
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: Ay?e Koncavar (Marmara .)
Trkiyenin Kltrel retiminde ??i S?n?f?n?n Temsili
Gksel Aymaz (Marmara .)
Trk Sinemas?n?n Grnmeyen znesi: ??iler
Zeliha Hepkon ve Oya ?ak? Ayd?n (?stanbul Ticaret .)
Trk Sinemas?nda S?n?fsal at??ma: Karanl?kta Uyananlar
Adl? Film zelinde 1960 Dnemi ve Toplumsal Gerekilik
Ay?e Koncavar (Marmara .)
9. S?YASAL ?LET???M
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Glcan I??k (Gazi .)
Siyasal ?leti?im Arac? Olarak Medya Kullan?m?:
AKP rne?i zerine Bir Analiz
Aysun Akkaya (Hacettepe .)
Medya ve Siyaset ?li?kisi:
Ayd?n Do?an-R. Tayyip Erdo?an Polemi?i
lk Ay?e O?uzhan Breki ve Glcan I??k (Gazi .)
?nternet Yoluyla Kat?l?m: Trkiyedeki Siyasal Partilerin
Web Sayfalar? zerine Bir ?nceleme
Ahu Sumbas ve Kadir Dede (Hacettepe .)
Trkiyedeki Siyasal Partilerin 2002 Seimleri Dnemi
Siyasal ?leti?imden Sorumlu Birimlerinin Web Siteleri
zerine Ara?t?rma
Hatice Hale Bozkurt (Adnan Menderes .)
MilNETvekilleri; Trkiyedeki Milletvekillerinin Web Siteleri
zerine Bir ?nceleme
Ahu Sumba?, Kadir Dede, Mete Y?ld?z (Hacettepe .)
18.00-19.00: SERG?LER / POSTER SUNU?LARI
19.30-21.00: KOKTEYL ( Zonguldak Karaelmas niversitesi
taraf?ndan)
3 Temmuz 2009-CUMA
9.00-10.30: OTURUMLAR: 10-11-12
10. D?J?TAL OYUN KLTR
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Mutlu Binark (Ba?kent .)
Kltr Endstrisi Olarak Dijital Oyun
Mutlu Binark (Ba?kent .)
Dijital Oyun Ara?t?rmalar?nda Yntem
Gnseli Bayraktutan Stc (Ba?kent .)
Yeni Bir Trn ?n?as?: Gerek Ya?am Simlasyonlar?
Burak Do?u (?zmir Ekonomi .)
Internette Dolay?ml? Ki?ileraras? ?leti?imin Sahici Olma
?mkn? zerine: Nic Balthazar?n Ben X Filmi
Serpil Aygn Cengiz (Ba?kent .)
Ana Ak?m Bas?nda Dijital Oyun ve Oyuncular?n Sunumu
Fatma Buakc? (Ankara .)
11. KADIN ve MEDYA
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: Turhan Korkmaz (ZK)
Kad?n Vcudunda Geleneksel De?erlerle
Kapitalist ?lkelerin apra??m?
Caner Tekin (?zmir Ekonomi .)
Daya?a Hay?r Kampanyas?n?n Bas?ndaki Yans?malar?
I??l Ruacan Silahtaro?lu (Marmara .)
Kad?n Bedenine Ynelik Sa?l?k Politikalar?n?n
Belirlenmesinde Muhafazakr E?ilimler
Burcu ?imsek ve ?engl ?nce (Hacettepe .)
Bedenin Temsil Sorunu
Meral Glkaya Timurturkan (Akdeniz .)
Reklamlarda Kad?n?n Temsil Biimleri
Turhan Korkmaz, Halime Temel (ZK)
12. KAMUSAL ALAN VE MEDYA-I
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Zuhal Gler (Abant ?zzet Baysal .)
Medyan?n Seyirlik Sunaklar?: Yar??ma Programlar?
Sevgi Kesim, Altan Kar (Bo?azii ., Yeditepe .)
Az?nl?k Tart??malar? Srecinde
Alevi Kimli?i ve Kamusal Alan
Nalan Ova (Ankara .)
Alevilerin, Trkiye Radyo ve Televizyon Kurumundaki
Temsil Sorunu
Ertan Y?lmaz (Gazi .)
Kamu Politikalar?n?n Olu?umunda Medyan?n Rol
zlem Kaplan (Mehmet Akif Ersoy .)
Medya ve ?ntihar: Bir ?ntihar Alg?lay?? Biimi
Zuhal Gler, Neslihan ?en (Abant ?zzet Baysal .)
10.30-10.45: Kahve-ay molas?
10.45-12.30: GENEL OTURUM-3
Yer: ZK-TF-A
Yerel Medyan?n Gereklili?i
Oturum ba?kan?: Nail Greli
Erman Yerdelen, Turgay Olcayto, Atilla ksz ve salondakiler
12.30-13.30: ?LE YEME?? / SERG?LER / POSTERLER
13.30-14.45: OTURUMLAR: 13-14-15
13. D?J?TAL KLTR PAYLA?MAK
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Meltem E. Kno?lu (Yeditepe .)
Kltr Ak??? Arac? Olarak Animeler ve ocuk Seyirciler
Meltem Erinmen Kno?lu (Yeditepe .)
Popler Kltr, Alt Kltr Ba?lam?nda Online Sinema
Bora Mustafa Altun (Marmara .)
Oyun Dnyalar?n?n Gerek ??ileri: Alt?n iftileri
Kerem Yavuz Demirba? (Marmara .)
Dijital Hayaller Sari K?r?kl?klar
Lalehan cal (Yeditepe . / Marmara .)
14. POL?T?KA-MEDYA
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: Brkan Serbest (KAD)
Neo-Liberal Politikalar?n Trkiye Medyas?n?n Yap?sal
Dn?m zerindeki Etkileri
Orhan Baytar (Marmara .)
Ticarile?me A??nda Bir Kamu Hizmeti Yay?nc?s? TRT
Filiz Erdemir (Gazi .)
Bir Haber Eklentisi Olarak Politik Karikatr ve tekinin
Temsili: Trk Bas?n?ndan rnekler
Yurdagl Bezirgan Ara (Ege .)
Cinsellik zerinden T?k Ticareti: ?nternet Habercili?i
zerine Bir ?nceleme
Umur I??k, Konur Alp Koz (Gazi .)
80 Sonras? Trkiyesinde Tekno-Politik: ?leti?im Teknolojileri
ve Liberal Demokrasi
Bure elik (Bahe?ehir .)
15. YURTTA?LIK-K?ML?K-I
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Orhan Kemal Koak
(Beykent . / Marmara .)
Me?rutiyet Dnemi Dergilerinden Mehtap ve Toplumsal
De?i?im; Do?ulu ve Bat?l? Hayat Tarzlar?n?n Sunumu
Ayfer zelik (Pamukkale .)
Milli Mcadele Dneminde Mustafa Kemalin Bas?nla ?li?kisi
Emine K?s?kl? (Ba?kent .)
Cumhuriyet Dneminde Okuryazarl?k ve Yurtta?l?k
Orhan Kemal Koak (Beykent . / Marmara .)
?slmc? Kad?n Syleminde Alternatif Yurtta?l?k Tasar?m?
a?la Kubilay (Ankara .)
14.45-15.00: Kahve ay molas?
15.00-16.30: OTURUMLAR: 16-17-18
16. KRESEL-YEREL
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Necla Mora (Atatrk .)
Medya zerinden Kreyerelle?me ve Kimliksizle?me
Necla Mora (Atatrk .)
Facebooku Nazar Boncu?uyla Korumak:
Kresel-Yerel Diyalekti?i ve Kimlik Politikalar?
Ece Algan (California State U.)
Alternatif medya ynelimlerinde Misyon Televizyonculu?u
Sevilen Toprak Alayo?lu (Marmara .)
Global Medya Ak???nda K?r?lmalar
Nuray Trko?lu (Marmara . / KAD / ?LAD)
17. SANAT VE MEDYA
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: Mukadder ak?r Ayd?n (Marmara .)
Sanat Edebiyat ?iir Ba?lam?nda
Medya ve Popler Kltr Olgusu
Hseyin Avni Cinozo?lu (Safranbolu)
Sanat Arac? Olarak Yeni ??itsel Medya
Alper Maral (Y?ld?z Teknik .)
1998-2008 Y?llar? Aras?nda Trk Musikisinde Yozla?man?n
TRT ve zel Televizyonlardaki Seyri
Tuba Karahisar (Arel .)
a?da? Sanat?n Sunum Alanlar?nda G Gsterileri
Mukadder ak?r Ayd?n (Marmara .)
18. ?LET???M-MEDYA E??T?M?
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Peyami elikcan (Maltepe .)
Kltrel al??malar, Ele?tirel Yakla??mlar ve
Trkiyede Medya E?itimi
Nazan Haydari (Maltepe .)
Akademi ile medyan?n etkile?imi: Bilgi mi malumat m??
Hediyetullah Aydeniz (?stanbul .)
?leti?im Eti?i ve Seluk niversitesi ?leti?im Fakltesi
?rencilerinin Mesleki Etik Kurallar?na Bak???
Makbule Evrim Glsnler (Seluk .)
Trkiyede Kentli ekirdek Ailelerin Medya Okuryazar?
Olabilirli?i zerine Bir Alan Ara?t?rmas?
Aydan zsoy (Gazi .)
Medyay? Paralel Kullanmak (Multitasking)
Peyami elikcan (Maltepe .)
16.30-16.45: Kahve-ay molas?
16.45-18.00 OTURUMLAR: 19-20-21
19. ELE?T?REL TEOR?N?N
TRK?YE SERVEN?
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: D. Beybin Kejanl?o?lu (Ankara .)
Trkiyede Frankfurt Okulu ve Ele?tirel Teori
D. Beybin Kejanl?o?lu (Ankara .)
Ele?tirel Teorinin Trkiyedeki ?zleri
O?uzhan Ta? (Ankara .)
Frankfurt Okulunun Sosyal Psikoloji Alan?na Katk?lar? ve
Trkiyede Al?mlanmas?
Nalan Ova, Bercis Mani ?ipal (Ankara .)
Modernlik-Postmodernlik Tart??malar? Ba?lam?nda Jrgen
Habermas?n Trkiyede Al?mlanmas?
a?la Kubilay (Ankara .)
20. GENL?K-?NTERNET
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: A.Atilla Do?an (Anadolu .)
Yeni Bir Toplumsalla?ma Mekn? Olarak ?nternet: niversite
?rencilerinin Sanal Ortam? Kullanma Biimleri ve
Sosyalle?me Aray??lar?
Gnl Demez (Akdeniz .)
Yeni ?leti?im Teknolojileri ve Dildeki Dn?mn
Trkiyedeki ?lk?retim ?rencileri Ba?lam?nda ?ncelenmesi
Mustafa Kara (Maltepe .)
Kreselle?menin Gerekli?i: Y-M-D Ku?aklar?
Mehmet Sucu (?stanbul . / Marmara .)
Almanyada Yerle?ik Gmen Kkenli Trk Lise
?rencilerinin Medya Kullan?m E?ilimi
Ahmet Atilla Do?an (Anadolu .)
21. SPOR VE MEDYA
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Altu? Ak?n (Autonomous U. Barcelona)
Taraftar Odakl? Sanal Cemaat Alisamiyen.net
?lksen S. Dintrk, Bar?? Ba?aran (Ankara .)
Trkiyede Spor Kltr ve Medyadaki Alg?s?
Gkhan Gktrk, I??lay Gktrk (?stanbul .)
Trkiye Modernle?me Tarihine Sporcu Kad?nlar?n
Gznden Bakmak
Betl Yarar, Funda Cantek, Petra Holzer zgven
(Gazi . + Viyana .)
Medya Ele?tirisi Stadyuma Girdi?inde:
Say?n Bas?n, Bunu da Yaz?n!
Altu? Ak?n (Autonomous U. Barcelona)
4 Temmuz 2009-CUMARTES?
9.00-10.30: OTURUMLAR: 22-23-24
22. ZAMAN-MEKN ??NDE S?NEMA
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Tl Akbal Salp (Bahe?ehir .)
Unutmak ?stemenin Bo?lu?unu Dolduranlar;
Arabesk-Noir ya da Hilik Kutsamalar?
Tl Akbal Salp (Bahe?ehir .)
Gndemde Belgesel Sinema Var:
Ak?nt?ya Kar?? Sinema Yapmak
Seray Gen (Marmara .)
Pembe Gereklikte Ya?ayan Bir Kahraman:
Kk Han?mefendi Neriman
zlem Polat Atan (Bo?azii .)
Islak Aral?k Dudaklardan Mavi Mavi Gzlere
Nilay Ulusoy (Bahe?ehir .)
Nuri Bilge Ceylan Sinemas?n?n zmlenmesi ve Yeni Trk
Sinemas?ndaki zgn Yeri
Zahit Atam (Marmara .)
23. TKET?M-REKLAM
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: zgl Birsen (Anadolu .)
21.Y.Y. Giri?inde Geleneksel Reklam Mecralar?na Te?et
Geen Yeni Tketici Kltr
Hande Bilsel Engin (Bahe?ehir .)
Kltrn Reklam zerindeki Etkisi
I??l Karpat, Beng Emine olako?lu (Ege .)
Reklamc?l?kta Yeni Trend:
S?f?r Medya Bteli Reklam Kampanyalar?
P?nar zdemir (Ankara .)
Tketim Kltr erevesinden Sa?l?k Haberleri
zgl Birsen, ?ule Yksel ztrk (Anadolu .)
Reklamlarda Haz ?lkesinin Kullan?m?
Nazan Dede (?stanbul Kltr .)
24. KAMUSAL ALAN VE MEDYA-II
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: zlem O?uzhan (Maltepe .)
Toplumsal Dn?mler ve Televizyon: Gnmz Dizi
Uyarlamalar? zerine Ele?tirel Bir Bak??
Zeynep Gltekin Akay (Gazi .)
Trk TV Dizilerinde Polis Modeli
Esra Huri Bulduk (?stanbul .)
Avrupa Yakas? Dizisi rne?inden Hareketle
Trkiyede ?zleyici Kitle Tespiti ve Popler Yay?nc?l???n
?zleyiciye Yak?n Durma abalar?
Kenan K?l? (Kastamonu .)
Kamusal Alan Olarak Televizyon ve
Alternatif Televizyon Yay?nc?l???
Hale Yaylal? (Arel .)
Duvar?n tesi ve Berisi:
Kamusal Alan?n Neredeli?ine ?li?kin Bir Ara?t?rma
zlem O?uzhan (Maltepe .)
10.30-10.45: Kahve-ay molas?
10.45-12.30: GENEL OTURUM-4
Medya Gzlem Platformu:
Oturum ba?kan?: Nurcay Trko?lu
?LAD (?leti?im Ara?t?rmalar? Derne?i) ve salondakiler
12.30-13.30: ?LE YEME?? / SERG?LER / POSTERLER
13.30-14.45: OTURUMLAR: 25-26-27
25. YURTTA?LIK-K?ML?K-II
Yer: ZK-TF-A
Oturum ba?kan?: Engin Sar? (Ankara .)
De?i?mekte Olan Mslman Kimli?inin Bir Yans?mas?
Olarak Zaman Gazetesi
Alexander E. Balistreri (Princeton U.)
Vatan Sa?olsun: Trk Bas?n?nda ?ehitlik Sylemine
Ele?tirel Bir Bak??
Tezcan Durna (Ankara .)
Muhafazakr Milliyeti Sylemin Yeni S?n?rlar?
Mustafa C. Sadako?lu (Marmara .)
Gereklerin Pe?inde Yeni Bir Tr: Siyasi Ara?t?rma ve
?nceleme Kitaplar?
P?nar Sayan (Okan .)
Kltr ve Politika: Trkiye Medyas?nda Kimlik Politikalar?
ve zc Kltr Kavray???n?n Amazlar?
Engin Sar? (Ankara .)
26. GRSELL?K
Yer: ZKU-TF-B
Oturum ba?kan?: Nesrin Kula (Afyon Kocatepe .)
Sosyal Bilimciler Grsel ?mgelerde Neyi Arar?
?skender Y?ld?r?m (Ankara .)
Medyada Grsel ?letilerde
Kad?n ?mgesi ve Gstergesel Aktar?m?
Rengin Kkerdo?an, I??l Zeybek (Kltr .)
Seim Afi?iniz Hay?rl? Olsun
Betl Minnet (Ege .)
AKPnin ?kinci Ykseli?inde Siyasal Afi?in Rol
Semra evik (Gazi .)
Grsel Metinlerde Analiz Yntemleri
Nesrin Kula (Afyon Kocatepe .)
27. OCUK VE MEDYA
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Kaz?m zkan Ertrk (Gazi .)
Rejim De?i?imi ve TV: Macar Kamu Hizmeti Yay?n
Kurumunda (MTV) ocuk Programc?l???n?n Dn?m
Sevgi Can Ya?c? (Gazi .)
Grbz Trk ocu?u ve Musavver Hukuk-i Etfal Dergileri
Ba?lam?nda Eski Harfli ocuk Dergilerinin Belge zellikleri
Elif Konar (Fatih .)
Trkiyede ?slmi Bas?n ve ocu?un Temsil Tarzlar?
Osman Nuri Yce (Ankara .)
Kltrn Ku?aktan Ku?a?a Aktar?lma Unsuru Olarak Sunay
Ak?n Kitaplar?nda Oyuncak (Simgesi)
Kaz?m zkan Ertrk, zge U?urlu (Gazi .)
14.45-15.00: Kahve-ay molas?
15.00-16.30: OTURUMLAR: 28-29-30
28. KENT VE MEDYA
Yer: ZKU-TF-A
Oturum ba?kan?: Bilge Grsoy (Marmara .)
Medyada Kent ?mgeleri: Kentlerin Kltr Yoluyla
Pazarlanmas?-?stanbul rne?i
Kaan Ta?ba?? (Yeditepe .)
Uluslararas? Gmenlerin Meknsal ?leti?im ve Haberle?me
rntleri, ?stanbul Kumkap? rne?i
Yasemin ak?rer (?stanbul Teknik .)
Kentsel Dn?mde Kltrel Direni? Olarak Mzik
Bilge Grsoy (Marmara .)
Folklar?n Dn?en Yn: Kresel ?ehir Efsaneleri
Glin Terek nal (Marmara .)
29. STAR ?MGES?
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: Hlya Yengin (Kocaeli .)
Star Sistemi Lideri Obama
Hlya Yengin (Kocaeli .)
Bilginden ?ovmene: Infotainment medyas?nda bir
entelektel figr olarak Komplo Kuramc?s?
Bar?? Ba?aran (Mimar Sinan GS.)
Toplumsal De?i?me ve Star: Av?ar K?z?
?eyma Balc? (Gazi .)
Medyan?n Tketim Kltrne Hediyesi: Televizyon Dizileri
Ezgi Metin Basat (Kastamonu .)
30. TOPLUMSAL HAREKETLER ve BELLEK
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Asl? Kayhan (Kocaeli .)
Kltrel Haf?za ve Medya
Asl? Kayhan (Kocaeli .)
Toplumsal Bellek, ?leti?im ve ?iddet
Bar?? oban (Okan .)
M?MARLIK Dergisi Yay?nlar?nda Toplumsal Gerekli?i
Grmek yada Grememek: 1990-2000 Mimarlar Odas?n?n
Trkiye Mimarl??? Gerekli?i
H. Tahsin Seluk (Abant ?zzet Baysal n.)
Toplumsal ileti?im a?s?ndan Toplumsal hareketler: Kamer
Esengl Ayy?ld?z (Marmara .)
Toplumsal Hareketlerde ?nternet Kullan?m?
Perrin ?n Emre (Kadir Has .)
16.30-16.45: Kahve-ay molas?
16.45-18.00 OTURUMLAR: 31-32-33
31. FRANKFURT OKULU, MEDYA
ALI?MALARI VE TRK?YE
Yer: ZK-TF-A
Oturum Ba?kan?: D. Beybin Kejanl?o?lu (Ankara .)
Trkiyede ?leti?im al??malar?nda Frankfurt Okulunun
Al?mlanmas?
?nan zdemir, Vahit ?lhan (Ankara .)
Sanat ve Modernizm Ba?lam?nda Frankfurt Okulu
S. Evren Yksel (Ankara .)
Trkiyede Frankfurt Okulunun Sinema Anlay??lar?n?n ?zleri
?rfan H?d?ro?lu (Ankara .)
Trkiyede Walter Benjamin ve Foto?raf?
Bir Arada Okumak
Tolga Hepdinler, Tuba Ayten (Ankara .)
Trkiyede Adorno ve Mzik
An?l Karao?lu, Moldiyar Yergebekov Ankara .
32. GNDEL?K YA?AM
Yer: ZK-TF-B
Oturum ba?kan?: Soner Ya?l? (Ege .)
evre Sorunlar?n?n zmnde Medyan?n Katk?s?(zl???)
?ule Yksel ztrk (Anadolu .)
Gndelik Ya?amda ?ktidar m?? Gndelik Ya?am?n ?ktidar?
m??: Medya ve Kltr(n)n Gndelik Ya?am ve ?ktidar
Ba?lam?nda Sorgusu
Funda Ya?l? (Ege .)
ret(il)en ve Tuket(il)en at??mas?nda Gndelik Hayat?m?z
Soner Ya?l? (Ege .)
Mutfak ve Kad?nlar; Mutfak Kad?nlara Ne ?fade Eder?
?ahinde Yavuz (Karadeniz Teknik .)
33. ?NTERNET (HL) YEN? M??
Yer: ZK-TF-C
Oturum ba?kan?: Alper Maral (Y?ld?z Teknik .)
Szl Kltrden Elektronik Kltre Trke Web
Sayfalar?nda Nasrettin Hoca ile ?lgili Tespitler
Ay?e Duvarc? (Ba?kent .)
Bilgi Toplumu Sylemi: Trkiye 2006-2010 Bilgi Toplumu
Stratejisi Metninin Ele?tirel De?erlendirilmesi
Babacan Ta?demir (Orta Do?u Teknik .)
Yeni Bir Toplumsal Mekn Olarak ?nternet
Hatice ?ule O?uz (Ankara .)
Yeni ?leti?im Teknolojilerinde Bilgi H?rs?zl???
Mert Denizci (Marmara .)
Milenyum Genli?inin D??avurum Medyas? Olarak K?sa Film
Alper Maral (Y?ld?z Teknik .)
18.00-18.30: KAPANI?
Eksal Karg? (Zonguldak Karaelmas niversitesi T?p Fakltesi)
Atilla ksz (Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti)
Nuray Trko?lu (Marmara . , KAD, ?LAD)
18.30-19.30: KOKTEYL (Trkiye Ta?kmr Kurumu
taraf?ndan)
POSTERLER: 2-4 Temmuz 2009 (ZK-TF-G?R?? KATI)
?zleme lm Sistemi Modern Bir Mit Midir?
Artun Avc? (Marmara niv.)
Sanal ve Gerek: Kba-Peru-Trkiye
Ayten vr (Marmara .)
Alternatif A? Toplumu: Yeni Toplumsal Hareketler
Behet Gleryz (Marmara .)
Hani Dnya Kocamand? ve Biz Sava? ocuklar?yd?k
Elif Konar (Fatih . )
Sreli Yay?nlarda Yenilenle Olu?turulan Erkeklik Tan?mlar?
?lkay Kan?k (Marmara .)
Medyada Kentsel Dn?m Sylemi ve Yeni Kent Kltr
Murat ?entrk (?stanbul . )
Community Radio and ultra-localism:
the case study of Forest FM
Salvatore Scifo (Westminster U. / Marmara .)
Kamusal Alan Kavram?na Getirilen Ele?tiriler Ekseninde
Kar??t Kamusal Alanlara Ynelik Bir ?nceleme: Trkiye
Sosyal Forumu rne?i
Serhat oban, (Ankara .)
*TM OTURUMLAR, ZONGULDAK KARAELMAS
N?VERS?TES? (ZK) TIP FAKLTES? (TF) DEKANLIK
B?NASINDA E? ZAMANLI KULLANILAB?LEN: A, B VE C
KONFERANS SALONLARINDA YAPILACAKTIR.
*OTURUM BA?KANLARININ, SALONLARIN ORTAK
SREY? AD?L KULLANMAKTA ZEN GSTERMELER?
BEKLENMEKTED?R

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri