forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

?NTERNET ALAN ADLARINDA DEVR?M...

Aktif .

internet_kucukBundan sonra web adresi son eki olarak neredeyse her kelimeyi almak mümkün olacak. Böylece '.com' ve '.org' gibi son eklere, '.pepsi', '.virgin', '.itv' gibi son ekler de kat?lacak.

Yeni üst seviyede alan ad? uzant?lar? hayat?m?zdaki yerini almaya haz?rlan?yor. Bu de?i?im, 20 y?l? a?k?n zamandan sonra alan ad? sistemindeki en büyük yenilik olacak. 

VAR OLAN UZANTILAR YETM?YOR

BBC News’un haberine göre alan adlar?n? düzenleyen ICANN, bu de?i?imin f?rsatlar? ve rekabeti art?raca??n? dü?ünüyor. Zira 1985 y?l?nda temeli at?lan ve sonradan geni?letilen alan ad? uzant?lar?n?n çe?itlili?inin art?k say?lar? birkaç milyara varan kullan?c?lar?n ihtiyaçlar?n? kar??lamaya yetmedi?i dü?ünülüyor.

Bununla birlikte ba?vuru için verilmesi gereken ücret 185 bin dolar. Bu da yeni uzant?lardan birine sahip olmak isteyenler için ciddi bir finansal yük anlam?na geliyor. Uzmanlara göre, bu i?in toplam maliyeti yar?m milyon dolar? bulabiliyor. Bu maliyet, baz? sivil toplum kurulu?lar? aras?nda da tart??ma sebebi. Çünkü STK’lar, siber i?galcilerden kendilerini korumak için çok yüklü paralar harcamak zorunda kalacaklar.

YO?UN BA?VURU VAR 

Reuters geçti?imiz günlerde; Birle?mi? Milletler, IMF ve benzeri di?er 26 uluslararas? kurulu?un ICANN’den '.imf' gibi son ekleri siber i?galcilerden korumas? için ba?vurdu?unu yazm??t?. Söz konusu maliyete ra?men, Nisan ay?nda ba?vurular sona ermeden önce bu üst seviyede alan adlar?na ba?vurulara önemli bir ilginin kendini göstermesi bekleniyor. Daha ?imdiden birçok ?irket ba?vurularla yo?un olarak ilgileniyor. Bu ba?vurular?n önemli bir bölümü Fortune 500 ?irketlerinden geliyor ve bu ?irketlerin büyük bir bölümü de perakende ve finansal hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri