forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Oktay Ek?i

oktay eksi_

CHP ?stanbul Milletvekili ve Hürriyet Gazetesi eski ba?yazar? Oktay Ek?i, AK Parti Grup Ba?kanvekili Mustafa Elita?’?n açt??? davada 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Mustafa Elita?’?n vekili avukat Mehmet Savruk, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, Ek?i aleyhine Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açt?klar? davan?n bugünkü duru?mada karara ba?land???n? söyledi.

H?DROELEKTR?K SANTRAL? ELE?T?R?S?

Ek?i’nin Hürriyet Gazetesi Ba?yazar? ve Bas?n Konseyi Ba?kan? oldu?u dönemde, 28 Ekim 2010’da, Hürriyet Gazetesi’ndeki makalesinde, ?kizdere’de kurulmas? amaçlanan hidroelektrik santraliyle ilgili olarak AK parti zihniyetini ele?tirdi?ini hat?rlatan Savruk, ?unlar? kaydetti:

AHLAK VE EDEP DI?I SÖZLER

"Daval? taraf?ndan sarf edilen sözlerin ahlak ve edep d???, hakaret niteli?inde oldu?u, ele?tiri s?n?rlar? içerisinde asla yer alamayaca??, ?eref,  sayg?nl?k ve haysiyete sald?r? niteli?inde bulundu?undan Oktay Ek?i aleyhine
Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davas? aç?lm??t?. Daval? vekili, direkt Elita?’?n hedef al?nmad???n? savunmu?tur. Matufiyet olgusu gerçekle?mi?tir zira Mustafa Elita? AK Parti’de üst düzey yönetici, hükümetin uygulay?c? politikalar?n tayin ve tespitinde önemli rolü var. Yarg?lama sonunda daval? Oktay
Ek?i, 6 bin lira manevi tazminat, olay tarihinden itibaren yasal faiz ve mahkememasraflar?n? ödemeye mahkum edilmi?tir."

DAVA ÜSTÜNE DAVA

Ba?bakan Tayyip Erdo?an, Hürriyet’teki ’Az demi?iz’ ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda kabine üyelerine ’analar?n? da satarlar’ hakaretinde bulunan Oktay Ek?i hakk?nda yarg?ya ba?vurmu?tu.. Erdo?an’?n ard?ndan kabinedeki di?er bakanlar da yarg?ya ba?vurmak için harekete geçmi?lerdi. Dönemin kad?n ve aileden sorumlu Devlet Bakan? Selma Aliye Kavaf, bütün bakanlar?n yarg?ya ba?vuraca??n? söylemi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri