forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?nternet suç

internet_httpTürkiye, sanal ortamda suçlarla mücadeleyi evrensel ölçütlere göre yeniden düzenlemeye haz?rlan?yor...


A??rl?kl? olarak müstehcen ve porno 10 bine yak?n internet sitesini kapatt??? için ’sansür’ ele?tirilerine muhatap olan Türkiye, sanal ortamda suçlarla mücadeleyi evrensel ölçütlere göre yeniden düzenlemeye haz?rlan?yor. Buna göre ?rkç?l?k, çocuk istismar? ve telif hakk? ihlali üç temel suç olarak görülüp cezaland?r?lacak.

?nternet Kurulu Ba?kan? Serhat Özeren, yapt??? aç?klamada, yeni yasal düzenlemeye ili?kin ilgili kurum ve kurulu?lardan görü?lerin al?nmaya devam etti?ini belirterek, "Özellikle, mevcut yasada tan?mlanan 9 katalog suçla ilgili talep ve görü?ler söz konusu. ?lgili çevreler ve payda?lar, internet suçlar?yla ilgili evrensel ölçütleri içerecek de?i?iklik talebini gündeme getiriyor" dedi.

Mevcut yasada kumar, porno, Atatürk’e hakaret gibi 9 temel katalog suçun tan?mland???n? an?msatan Özeren, "Irkç?l?k, çocuk istismar? ve telif hakk? ihlali. Mevcut yasada tan?mlanan di?er tüm unsurlar?n ise kapsam d???na ç?kar?lmas? öneriliyor. ?nternet Kurulu, olarak kas?m ay?n?n ikinci yar?s?nda yeni yasal düzenlemeye ili?kin görü?lerimizi, Ula?t?rma Bakanl??? ile payla?aca??z" dedi. Özeren, telif haklar?n?n son derece önemli oldu?unu vurgulayarak, "Bir site; herhangi bir sanat eserini yay?nl?yor ya da kullan?yorsa, bir kitap ya da eserle ilgili yay?n yap?yorsa telif hakk?n? ödeyecek. Bu konu bizim aç?m?zdan ciddidir" dedi.

S?TE KAPATTIRAN 9 SUÇ

Mevcut internette suçla mücadeleyi öngören yasada tan?mlanan 9 katalog suç:
- ?ntihara yönlendirme
- Çocuklar?n cinsel istismar?
- Uyu?turucu veya uyar?c? madde kullan?lmas?n? kolayla?t?rma
- Sa?l?k için tehlikeli madde temini
- Müstehcenlik
- Fuhu?
- Kumar oynanmas? için yer ve imkân sa?lama
- Atatürk’e hakaret
- Bahis oyunlar?

D??ER DE????KL?KLER

?nternet Kurulu’nun, yeni yasal düzenlemede öngördü?ü di?er kritik maddeler ise ?öyle:

UYAR-KALDIR

Sak?ncal? içerik bar?nd?ran ya da suç unsuru bulunduran site, hemen kapat?lmayacak. Site, ilgili otoritelerce önce söz konusu içeri?in kald?r?lmas? için uyar?lacak. Böylece, bir içerik nedeniyle tüm site kapat?lmaktan kurtulacak. ?lgili siteye, uyar?ya kar??n içeri?i kald?rmamas? durumunda eri?im engelleme yapt?r?m? uygulanacak.

YER SA?LAYICILARA PARA CEZASI

Yer sa?lay?c?lar için sak?ncal? içeri?i kald?rmad??? gerekçesiyle öngörülen hapis cezas?n?n, para cezas?na dönü?türülmesi öngörülüyor.

SADECE YURT?Ç?NE ENGELLEME

Mahkemelerin, (uygulama ?ans? olmayan) yurt d???n? kapsayacak ?ekilde internet siteleri için verdi?i yasaklama kararlar?n?n s?n?rland?r?lmas?.

Olcay Aydilek-Habertürk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri