forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

KUZEY IRAK'A KARA HAREKATI BA?LATILDI...

Aktif .

kuzeyirak_operasyonTürk Silahl? Kuvvetleri, 22 taburla Kuzey Irak'a 5 ayr? noktadan kara harekat?n?n ba?lad???n? duyurdu. 

Genelkurmay Ba?kanl???ndan yap?lan aç?klamada, ''Yurt içinde ve s?n?r ötesinde (Irak'?n kuzeyinde) toplam 5 ayr? bölgede, toplam 22 taburla geni? kapsaml?, hava destekli kara operasyonlar?na ba?lanm??t?r'' ifadeleri kullan?ld?.

1. 19 Ekim 2011 saat 01.00 civar?nda bir grup bölücü terör örgütü mensubu taraf?ndan, Çukurca ?lçe J.K.l??? ile Çukurca yak?n emniyet unsurunun konu?land??? Asayi? Tepesi, Polis ve Jandarma lojmanlar?, Kavu?ak, Barakambi Tepe, Keklikkayas? Tepe, Baski Tepe, Han Tepe ve Gazi Tepe üs bölgeleri olmak üzere sekiz ayr? bölgeye e? zamanl? olarak silahl? sald?r?da bulunulmu?tur.

2. Sald?r? haberinin ö?renilmesi üzerine Hakkâri’deki Kobra helikopterleri, ambulans helikopterleri ve uçarbirlik harekât? için Skorsky genel maksat helikopterleri haz?r edilmi?tir. Ayr?ca bölgeye ?nsans?z Hava Arac? (?HA) sevk edilmesi emredilmi?, ancak ?HA kötü hava ?artlar? nedeniyle Batman’dan havalanamam??t?r. Hava ?artlar?n?n düzelmesi ile birlikte, ?nsans?z Hava Arac? saat 15.26 dan itibaren Çukurca bölgesinden görüntü aktarmaya ba?layabilmi?tir.

3. Saat 01.48 de bir Kobra kolu (2 Kobra helikopteri) ve iki Skorsky helikopteri, bir Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timi ve bir Polis Özel Harekât (PÖH) Timi ile birlikte olay bölgesine intikale ba?lam??, intikali müteakip bölgedeki terörist hedefleri ate? alt?na alm??t?r. Bu kobra helikopterleri yak?t ve mühimmat ikmali için bölgeden ayr?l?rken saat 03.07 de ??rnak’ta bulunan di?er bir Kobra kolu ve bir Skorsky helikopteri bölgeye intikal ettirilmi?, saat 04.55’e kadar bölgedeki terörist hedeflerinin ate? alt?na al?nmas?na devam edilmi?tir.

4. Sald?r?ya u?rayan sekiz bölgede, bölücü terör örgütü mensuplar?na derhal ate?le kar??l?k verilmi?, ayr?ca saat 03.28’den itibaren olay bölgesinde sürekli olarak havada F-16 ve F-4 sava? uçaklar? haz?r bulundurularak gün boyunca teröristlerin bulundu?u de?erlendirilen hedeflere taarruzi hava harekât? icra edilmi?tir.

5. Çat??malar esnas?nda ?ehit olan toplam 24 personel ile 18 yaral?n?n Hakkari ve ??rnak Asker Hastanelerine tahliyesine saat 02.10’dan itibaren, çat??malar?n ve hava ?artlar?n?n müsaade etti?i ölçüde, ambulans ve di?er helikopterler ile ba?lanm??, tahliyeler saat 11.30’da tamamlanm??t?r.

6. Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Necdet ÖZEL, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutan?, Hava Kuvvetleri Komutan? ve Jandarma Genel Komutan? oldu?u halde olay?n meydana geldi?i gün bölgeye intikal etmi?lerdir.

7. 19 Ekim 2011 saat 12.50 den itibaren çat??ma bölgelerini takviye etmek maksad?yla dört Komd Tb, teröristlerin muhtemel kaç?? bölgelerine helikopterlerle indirilerek bölgede temas aramas? faaliyetine ba?lanm??t?r.

8. Bölgede yap?lan arama tarama faaliyetinde Keklikkayas? T. üs bölgesinde iki, Asayi? T.de bir olmak üzere toplam üç terörist, bir Kale?nikof P.Tüfe?i, 18 adet patlamam?? RPG-7 roketatar mühimmat?,15 adet el bombas?, 12 adet dolu ?arjör, sekiz adet el telsizi, üç adet hücum yele?i ile birlikte ölü olarak ele geçirilmi?tir. Örgüte ait telsiz konu?malar?ndan terörist zayiat?n?n (ölü ve yaral?) daha fazla oldu?u anla??lmaktad?r.

9. Geli?meler üzerine yurt içi ve yurt d???nda tespit edilen hedefler hava ve kara ate? destek vas?talar? ile gün boyu ate? alt?na al?nm??t?r. Faaliyet halen devam etmektedir.

10. 19 Ekim 2011 saat 17.00’de ??rnak Asker Hastanesinde bulunan yaral?lardan dördü ambulans uçak ile GATA’ya sevk edilmi?, di?er yaral? 14 personelin tedavisine ??rnak ve Hakkâri Asker Hastanelerinde devam edilmektedir. Komutanlar yaral?lar? hastanede ziyaret etmi? olup hayati tehlikeleri bulunmamaktad?r. Olayla ilgili olarak Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl??? Askeri Savc?l??? ve Çukurca Cumhuriyet Ba?savc?l???nca adli i?lemlere ba?lanm??t?r.

11. 24 kahraman ?ehidimizin cenazesi 20 Ekim 2011 tarihinde Van’dan memleketlerine sevk edilmi?tir.

12. Meydana gelen bu olaylar üzerine hain eylemi gerçekle?tiren terör örgütü üyelerini bularak etkisiz hale getirmek maksad?yla yurt içinde ve s?n?r ötesinde (Irak kuzeyinde) toplam be? ayr? bölgede komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Özel Kuvvetlerden olu?an toplam 22 tabur ile geni? kapsaml? hava destekli kara operasyonlar?n?n icras?na ba?lanm??t?r.

13. TSK mensuplar? bölgelerinde görevlerini ecdad?na yara??r bir ?ekilde, bu topraklar? bize emanet etmi? aziz ?ehitlerimizin ?ahitli?inde yapmaya devam edecektir.

14. ?ehit olan personelimize Allah’tan rahmet, yaral?lar?m?za acil ?ifalar, ba?ta yak?nlar? olmak üzere Yüce Milletimize ba?sa?l??? dileriz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri