forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEDYA OKURYAZARLI?I DERS? ZORUNLU OLMALI!

Aktif .

davut_dursun_trtAlt? y?ld?r seçmeli ders olarak verilen Medya Okuryazarl??? dersinin zorunlu olmas? gerekti?ini söyleyen RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun TRT Haber'e konu?tu..

“Medya Okuryazarl??? dersi sadece Türkiye de?il, dünyada da önem verilen bir ders. 2006 y?l?ndan beri seçmeli ders olarak veriliyor. Medyan?n çocuklar üzerinde birtak?m olumsuz nitelikte etkileri var. Bu olumsuzluklar?n giderilebilmesi için çocuklar?n medyaya kar?? bilinçlendirilmesi ve ele?tirel bir bak?? aç?s?na sahip olmalar? gerekmektedir. Medyan?n yap?s? ve içeri?ini anlamalar? aç?s?ndan Medya Okuryazarl??? dersi önemli. Görsel ve i?itsel teknolojinin geli?ti?i 21. yüzy?lda çocuklar?m?z? savunmas?z b?rakamay?z.”

 RTÜK Ba?kan? Dursun, çocuklar?n medyan?n olumsuz etkisinden korunmas? için ba?ka yöntemler de denediklerinin ifade etti ve “Biz sadece Medya Okuryazarl??? dersi ile çocuklar?m?z? bilinçlendirmiyoruz. Medyan?n çocuk üzerindeki olumsuz etkisi bilimsel olarak kabul ediliyor. Medya Okuryazarl???ndan ba?ka ekranlarda ak?ll? i?aretler uygulamas?yla program?n içeri?i konusunda izleyici bilinçlendiriliyor” dedi.

RTÜK Ba?kan? Prof. Davut Dursun, Medya Okuryazarl??? dersinin zorunlu olmas? gere?ine de dikkat çekti ve ?öyle konu?tu: “Bizim talebimiz asl?nda zorunlu ders olmas? yönündeydi. Bir dersin zorunlu olup olmamas?na Talim Terbiye Kurulu karar veriyor. Milli E?itim Bakanl??? ile çal??malar?m?z devam ediyor. Ders say?s?n?n haftada ikiye ç?kar?lmas? ya da iki dönemde de olmas? ö?renciler için iyi olacakt?r. Bu i?in uzmanlar? olan ?leti?im Fakültesi ö?rencileri bu dersi vermeli Bu dersler ba?ka bran?tan ö?renciler taraf?ndan veriliyor, sosyal bilimler gibi. Bu derslerin kendi uzmanlar? taraf?ndan okutulmas?n?n daha faydal? olaca??n? dü?ünüyorum.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri