forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

futbol_topuSultanahmet'te yap?lan TGC 4. Bab?ali Günleri’nde spor bas?n? masaya yat?r?ld?. Spor Bas?n? Nereye Gidiyor ba?l?kl? panelde konu?an konu?mac?lar, haberde oldu?u gibi, spor alan?nda da nitelikli habercilerin kendine yer bulamad???na dikkat çektiler.

TÜRK?YE Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) geleneksel hale getirdi?i 4. Bab?ali Günleri Sultanahmet’teki Amfi Tiyatro’da yap?lan  “Spor Bas?n? Nereye Gidiyor” panelinin moderatörlü?ünü Radikal gazetesi spor yazar? Ba??? Erten yapt?. Panele konu?mac? olarak Milliyet gazetesi spor yazar? Atilla Gökçe, Radikal Gazetesi Spor Müdürü U?ur Vardan ve Radikal gazetesi spor yazar? Banu Yelkovan kat?ld?.

Radikal gazetesi spor yazar? Ba??? Erten, “‘Spor Bas?n? Nereye Gidiyor?’ tart??mas?n?n önemli bir noktas? var. Çünkü Türkiye’de bas?n?n sorunlar? d???nda, spor bas?n?n?n kendine özgü sorunlar? da var. Yakla??k 10-15 y?ld?r herkes kendine spor bas?n? nereye gidiyor diye soruyor. Tak?mlarla, kulüplerle olan mesafenin ortadan kalkm?? olmas?, yaz?lan haberlerin objektif gazetecilik yerine tarafl?l?k ekseni do?rultusunda yap?lmas?, spor bas?n? dedi?imiz ?eyin sporu daha çok vurgulay?p bas?n? ihmal etmesi spor bas?n?n?n önemli sorunlar?d?r” dedi.

Spor bas?n?yla ilgili dü?üncelerinin pek de olumlu olmad???n? belirten Erten ?unlar? söyledi: “Bab?ali’den ?kitelli’ye geçen süreçte spor bas?n? da k?r?lma ya?ad?. Türkiye’de özellikle 90’lardan sonra spor bas?n?ndaki de?i?imin birkaç parametresi olarak çok önemli bir yol ayr?m?ndan bahsedilir. ?öyle ki, spor bas?n?nda yeni muhabir adaylar? ya en kolay ve ucuz yol olan, polemi?e daha yatk?n kulüp muhabirli?iyle kulüpler çerçevesinde bir alana s?k??t?r?lacakt? ya da üniversitelerin gazetecilik bölümlerinden veya alayl? olup da analiz ve farkl? perspektif niteli?i bulunanlar aras?ndan kar??la?t?rmal? bir spor bas?n?n? olu?turabilecek insanlar tercih edilecekti. Medya patronlar? çok büyük oranda birinciyi tercih ettiler. Çünkü daha ucuzdu, daha kolayd? ve daha az nitelik gerektiriyordu. Bu k?r?lmadan sonra ya?ad???m?z problemler giderek artt?.”

Erten, “Yapt???m?z i?i de?erli k?lmak için çok çabal?yoruz. En az?ndan bu yönde bir çabam?z ama var, ama bu i?i de?ersizle?tiren pek çok pratik de görüyoruz. Özellikle ?ike soru?turmas?yla ba?layan süreç sonras?nda, ilk defa Türkiye’de spor bas?n?n?n belirli bir konuda tav?r alabildi?ini dü?ünüyorum. Bu süreçte en fazla tepki çeken organlardan biri olmakla birlikte, pek çok alanda iyi haberler üretildi?ini dü?ünüyorum. Ama bunun bedeli a??r olacak gibi gözüküyor. Çünkü sporda tehlikesiz bölümü geride b?rakt?k. Art?k spor yorumculu?u, spor yazarl??? da tehlikeli olan bir yer. Ço?umuz 212’li olmadan, sendikal gücü arkam?za almadan çal???yoruz, birli?imiz yok. ?yi e?itimli insanlar?z, farkl? diller konu?uyoruz ama konu?tu?umuz dillerdeki gazetecilik ahlak? ve gazetecilik dayan??mas?ndan çok uzaktay?z” diye konu?tu.

GÖKÇE: GAZETEC?LER EZ?L?YOR

Bab?ali’de art?k gazete ve matbaalar?n kalmad???n?, ileti?imin giderek koptu?unu söyleyen Milliyet gazetesi spor yazar? Atilla Gökçe, “Bab?ali’den herkes gidebilir ama cemiyetimiz gitmesin, her zaman var olsun. Bizi ?emsiyesi alt?nda, gazetecileri kucaklama ruhunu kaybetmeden ya?am?n? sürdürsün. Bab?ali yoku?u bizim için kutsald?r” dedi.

Medyada endüstrile?menin önce bas?nda ba?lad???n? belirten Gökçe, ?unlar? söyledi:

“Endüstrile?meyle birlikte insan eme?i yerini teknolojiye terk etti. Gazete sayfalar?n? yapmak kolayla?t?. Bilgisayarlar?n geli?iyle pikaj, montaj, dizgi servisleri ortadan kalkt?. Önce kol emekçileri, sonra fikir i?çileri, en çok da muhabirler teknolojik geli?me kar??s?nda geride kald?lar. Spor bas?n? bundan nas?l etkilendi? Eskiden spor sayfalar? yar? amatör, yar? profesyonel insanlarla yar?m sayfa olarak çat?l?rd?. Abdi ?pekçi’nin 1952 y?l?nda olimpiyat oyunlar?na gitmesinden sonra, spor haberleri tam sayfa verilmeye ba?land?. Spora fazla sayfa ay?rman?n do?ru olmad???n? dü?ünen devlet adamlar? da vard?. Devlet Planlama Te?kilat?’n?n 1960-70’li y?llardaki kalk?nma planlar?nda bir sosyal ara?t?rma uzman? ?öyle diyordu: ‘Spor, maceraperest haytalar?n günlük ya?am biçimidir.’ Bu söz devletin belgelerine geçti. Yine o dönemlerde sportif dikkatimizi olimpiyatlardaki madalyalar belirliyordu. 80’li y?llara gelindi?inde ise 12 Eylül’le birlikte devletin do?rudan spora müdahalesini ya?ad?k.”

Eskiden gazetenin ileti?im arac? oldu?unu, insanlar?n haber almak için gazete ald???n? vurgulayan Gökçe, konu?mas?na ?öyle devam etti:

“Gazeteler hayat?m?z?n vazgeçilmezlerinden biriydi. ?imdi bas?n da sporla birlikte endüstriyelle?ti. ?nsana verilen önem azal?p teknolojik alanda rekabet ço?ald?kça, özellikle baz? yazarlar farkl?l?klar?n? ortaya koymak için, kapal? kap?lar ard?nda haber aktarmak için belli kurumlara ba??ml? hale geldiler. Bazen de belli çevrelerin sözcülü?ünü yaparak gerçek gazeteciye yak??mayacak misyonlar üstlendiler. Spor bas?n? da bundan etkilendi. Spor bas?n?nda tarafl?, ka?kollu yazarlar olu?tu. Ba?lang?çta iyi niyetli, kulüp uzman? yazarlar?n yolu aç?ld? ama utanarak söylüyorum ki, ruhunu dahil her ?eyi satan baz? gazeteci tipleri de olu?tu. Gazetecilik e?itiminden geçmeden kö?e ve söz sahibi olanlar var. Bunlar? çok k?nam?yorum ama gazeteler istismara u?rad?.”

GAZETEC?LER TEKNOLOJ?K ?OKTAN SARSILMI? DURUMDALAR

Gökçe, “?imdi gazetelerin gelece?i ne? Diye sorarsan?z, Türkiye’de her alanda insanlar de?i?ik mecralarda, farkl? medyalarda kendilerini ifade ediyorlar. En karma??k konularda bile bilgi sahibi olup bunu yorumlayabiliyorlar. Bas?n?n üzerindeki haber verme, bilgilendirme, vizyon geli?tirme gibi gazetecilikle ba?lant?l? misyonlar da??ld?. Gazeteciler teknolojik ?oktan dolay? sars?lm?? durumdalar. Gazeteler, i?leri sadece gazete yay?nlamak olmayan gazete patronlar? ve ?irketlerin elinde. Televizyonda ise daha farkl? bir yay?nc?l?k rekabeti var. Bütün bunlar?n içinde en çok gazeteciler eziliyor” diye konu?tu.

VARDAN: N?TEL?KL? YAZARLAR ARTIYOR

Konu?mas?na gazetesinin spor servisi hakk?nda bilgi vererek ba?layan Radikal Gazetesi Spor Müdürü U?ur Vardan, “Bizim servisimiz klasik anlamda bir spor servisi de?il. Serviste 5 ki?i çal???yoruz ve bütün elemanlar?m?z ba?ka disiplinlerden gelme ki?ilerden olu?uyor. Bugüne kadar çal??t???m herkes neredeyse spor bas?n?n?n ele?inden geçip gelmedi. Biz hep bir önceki ku?a??n baz? problemleri oldu?unu dü?ündük. Tavr?m?z? buna göre koyduk. Olabiliyor mu? bilmiyorum ama elimizden geldi?inde hamle yapmaya çal??t?k” dedi.

Kendisini bir önceki ku?a??n uzant?s? olarak gördü?ünü ifade eden Vardan, ?unlar? söyledi:

“Ben yeniça??n insan? de?ilim ama siyah-beyaz televizyonla büyümemize ra?men teknolojik geli?meyle birlikte videoyu, dvd’yi tan?d?k. Daktiloyla çal???rken bilgisayara geçtik. Her türlü de?i?imi ya?ad?k. Nas?l bir gelece?e gidiyoruz? Gazete ka??d? yok olacak, iPad’lere dönülecek deniliyor. Ben elime ka??d?n geçmesini, onun kokusunu duymay? istiyorum. Günümüz dünyas?nda gazete binalar?n?n formatlar? da çok farkl?. ?effafl?k ad?na yap?lan uygulamalar hayat?n ?effafl???na uymuyor. Tabii ki biz geçmi? ku?a??n bütün ö?retileriyle, kli?eleriyle büyüdük. Hâlâ da o kli?eleri sürdürüyoruz. Ama i?in de?i?en ku?ak ba?lam?nda ?unu söyleyebilirim ki, bas?n tribününde az oldu?una inand???m?z insan say?s? giderek büyüdü. Ben nitelikli spor yazarlar?n?n eskiye oranla ço?ald???n? ve bas?nda da yer buldu?unu dü?ünüyorum.”

YELKOVAN: SPOR KÜLTÜRÜMÜZ YOK

Radikal gazetesi spor yazar? Banu Yelkovan, eskiden gazetecili?in bilgiyle e?de?er oldu?unu, artan teknolojik geli?melerle birlikte gazetecili?in de boyut de?i?tirdi?ini söyledi.

Yelkovan konu?mas?n? ?öyle sürdürdü: “Spor bas?n?nda yer almak istedi?ini söyleyen üniversite ö?rencisi genç arkada?lar mutfakta çal??mak, stajyer olmak istemiyorlar. Çal??mak, yeni bir ?eyler ö?renmek kimsenin umurunda de?il. Televizyonda program sunman?n gazetecilik oldu?unu dü?ünüyorlar. Gazetecilik bu de?il. Gazetecilik bilgiyle e?de?er bir ?eydir, bilgili olmak zorundas?n?z. Ama bugün insanlar bilgiye eskisi kadar önem vermiyor. Çünkü internetten her türlü bilgiye kolayl?kla ula?abiliyorsunuz. Dolay?s?yla teknoloji artarken bence gazetecilik de boyut de?i?tirdi. Art?k gazeteciler size bilgiyi aktaran de?il, bilgiyi yorumlayan insanlar haline geldi. Ama gazetecilere ve bilgiye her zaman ihtiyaç olacakt?r.”

Türkiye’de futbol kültürünün ülkenin tam göbe?inde yer ald???n? belirten Yelkovan, “Spor yapmad???m?z için spor kültürümüz de yok. Her ?eyi futboldan ibaret san?yoruz ve Türkiye’de futbola haddinden fazla önem veriliyor. Toplumsal olaylara gösterilmeyen tepkilerin konu spor olunca artmas?, ülkemizde spora verilen önemin ne kadar büyük oldu?unun da göstergesi” dedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri