forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEDYA OKURYAZARLI?I DERSLER?N? ?LET???M MEZUNLARI VERS?N!

Aktif .

davut_dursun_300RTÜK Ba?kan? Davut Dursun, okullarda seçmeli ders olarak okutulan "Medya Okuryazarl???" dersinin zorunlu hale getirilmesini ve bu derslere ileti?im fakültesi mezunlar?n?n girmesini önerdi.


RTÜK Ba?kan? Dursun:

"Bunu sadece ileti?im fakültesi mezunlar?n?n bu dersi biz verelim taleplerinden dolay? dile getiriyor de?ilim.Bu dersin uzman? olmalar? dolay?s?yla bu dersi vermeleri durumunda daha ba?ar?l? olabiliriz mi diye soruyorum" ?eklinde konu?tu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ba?kan? Davut Dursun, ö?rencilerin okulda geçirdikleri zamandan daha fazlas?n? televizyonun kar??s?nda geçirdiklerini söyledi.

Dursun, televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri bulundu?unu, obeziteye yol açt???n? ve çocuklar? tüketime yönlendirdi?ini kaydetti. Medyan?n olumsuz etkileri nedeniyle ulusal ve uluslararas? birçok kurulu?un hemfikir oldu?unu dile getiren Dursun, çocuklar?n ekran ba??nda bulundu?u sürede onlar? olumsuz yönde etkileyecek yay?nlar?n yap?lmamas? gerekti?ini, bu konuyla ilgili RTÜK Yasas?'nda da müeyyide bulundu?unu söyledi.
Bu konudaki düzenlemeyle uluslararas? düzenlemelerin birbirine paralel oldu?unu anlatan Dursun, Üst Kurul'un yay?nlar? denetledi?ini ve yap?lan ihlallere kar?? müeyyide uygulad???n? ifade etti. Ancak sadece söz konusu müeyyideler kullan?larak çocuklar?n zararl? yay?nlardan korunmas?n?n yeterli olmad???n? vurgulayan Dursun, medya okuryazarl??? projesinin da bu konudaki en önemli tedbirlerden oldu?unu vurgulad?.

Ak?ll? i?aretler projesi, RTÜK taraf?ndan düzenlenen resim, ?iir ve kompozisyon yar??malar?, çocuk web sitesi, ''?yi Uykular Çocuklar'' adl? projenin de ayn? amaçlar? ta??d???n? vurgulayan Dursun, ''?yi Uykular Çocuklar'' projesinin ö?retmenlerden de büyük övgü ald???n? ifade etti.

Medyan?n olumsuz etkilerinden çocuklar? uzak tutmak için ö?retmenlere de büyük görevler dü?tü?ünü dile getiren Davut Dursun, ''Medyan?n olumsuz etkilerinden korunman?n en iyi yolu e?itimdir'' dedi.

Çocuklar?n okuldan çok televizyondan etkilediklerini dile getiren Davut Dursun, bir fütüristin ''Önceleri çocuklar? okullar yeti?tirirdi. Sonra sokaklar yeti?tirmeye ba?lad?. ?imdi de televizyon yeti?tiriyor'' dedi?ini, biraz a??r? bir genelleme olmakla birlikte gerçeklik pay? ta??yan bir yorum oldu?unu, bu yorumun televizyonun etkisini yans?tt???n? söyledi.

Televizyonda ?iddet içerikli yay?nlar? da ele?tiren Dursun, bu kadar ?iddet sahnesini izleyen bir çocu?un nas?l etkilenece?ini tahmin etmenin de zor olmad???n? ifade etti. Günümüzde çocuklar?n birço?unun odas?nda televizyon ve hatta bilgisayar?n bulundu?unu, internet kullan?m?n?n da bu nedenle yo?un oldu?unu ifade eden Dursun, çocuklar?n yüzde 80'den fazlas?n?n da izleyece?i program? kendisinin seçti?ini kaydetti. Çocuklar?n vakit ay?rd?klar? aktiviteler aras?nda televizyon izlemenin ikinci s?rada bulundu?unu da aktaran Davut Dursun, medya okuryazarl??? dersinin yayg?nla?t?r?lmas?n?n bu nedenle önem ta??d???n? belirtti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri