forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

karacan_demirorenAli Karacan ve Erdo?an Demirören aras?nda ya?anan uzla?mazl?k sonras?nda mahkeme Milliyet ve Vatan gazeteleri yönetimine kayyuma atanmas?na karar verdi...

Karacan Grubu, ?u aç?klamay? yapt?... 
Say?n bas?n mensubu,

Milliyet ve Vatan gazetelerini bünyesinde bar?nd?ran DK Gazetecilik Yay?nc?l?k A.?.’ne tedbiren kayy?m atanmas? talebiyle Karacan Grubu taraf?ndan?stanbul 47. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne aç?lan ve 21 Eylül tarihine ertelenen davada, ek dilekçe ile kayy?m atanmas? yönünde Karacan Grubu’nun ba?vurusu mahkeme taraf?ndan kabul edilmi?tir.
Bugünden itibaren Milliyet ve Vatan gazetelerinin yönetimi tedbiren atanan Prof. Hüseyin Ülgen, Celal ?irin ve Fatih Batuhan Çapar taraf?ndan yürütülecektir.

Öte yandan, Demirören Grubu’nun 23 A?ustos 2011 tarihinde, hukuka ayk?r?biçimde yönetim kurulu olu?turma te?ebbüsünün iptali için Karacan Grubu taraf?ndan 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne aç?lan davada, yönetim kurulunun iptaline karar verilmi?tir… Bu yap?lan hukuksuz i?lem ile Karacan Grubu ceza davas? açmaya haz?rlan?yor…

Bilgilerinize sayg? ile duyurulur

Karacan Grubu

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri