forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEDYA OKURYAZARLI?I DERS? ZORUNLU OLSUN!

Aktif .

tv_adamTürkiye ?leti?imciler Derne?i, gençlerin medyay? do?ru okumas? ve anlamas? için medya okuryazarl??? dersinin önemli bir f?rsat oldu?una dikkat çekti…

Türkiye ?leti?imciler Derne?i taraf?ndan konuyla ilgili olarak yap?lan aç?klama ?öyle:

Gençlerin, medyay? do?ru okumas? ve anlamas? için medya okuryazarl??? dersi bir f?rsatt?r.

UNESCO’nun raporuna göre Türkiye, dünyada ABD ile en çok TV izleyen ülke ve Türkiye’de 95 ki?iye bir kahvehane dü?erken, 65 bin ki?iye ise bir kütüphane dü?mektedir. ?nsan?m?z günde ortalama 5,5 saatini TV ba??nda geçirmektedir. RTÜK’ün ara?t?rmas?na göre y?lda 900 saat zaman?n? okulda geçiren ilkö?retim ça??ndaki çocuklar?m?z, 1200 saatini TV ba??nda geçirmekte ve ilkö?retim ça??ndaki bir çocuk y?lda ortalama 1400 ?iddet sahnesi ile kar?? kar??ya kalmaktad?r. 21. yüzy?lda ?leti?im ça??nda oldu?umuz ve çocuklar?m?z?n kimliklerini olu?tururken TV’den beslendikleri ve ço?u zaman TV’deki karakterleri kendilerine model ald?klar? ise a?ikar bir durumdur. ?lkö?retim ve ortaö?retimdeki ö?rencilerin medyay? do?ru okumalar?nda Medya Okuryazarl??? Dersi çok önemlidir.

Medya kültürünün kendisi güçlü bir pedagoji biçimi oldu?u ve etkiye en aç?k dönemlerini ya?ayan ilkö?retim ça??ndaki çocuklar?n ve gençlerin de, bir medya kültürü içerisinde yeti?tikleri dü?ünüldü?ünde, ele?tirel medya okuryazarl??? kazanma yetisiyle yeti?tirilecek genç beyinlerin, toplumun ileriki dönemlerinde topluma sa?layaca?? yararlar da artacakt?r. Talim ve Terbiye Kurulu; Her istedi?ini gösteren/anlatan/yazan/çizen bir medyan?n do?ru okunmas?, toplumun ilerlemesini ve geli?imini sa?layacak unsurlar?n belki de en önemlisidir. Bu nedenle medya okuryazarl???, bireyin bu yönde geli?imi üzerinde önemli rol oynayan bir kavramd?r.

Medya Okuryazarl??? Dersinde, ö?rencinin gözlem, ara?t?rma, ele?tirel ve yarat?c? dü?ünme, ileti?im, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, giri?imcilik, Türkçeyi do?ru, güzel ve etkili kullanma, sorgulama, sosyal ve kültürel kat?l?m becerilerini elde etmesi hedeflenmi?tir sözüyle Medya Okuryazarl???n? Dersini özetlemi?tir. ?leti?imciler Derne?i olarak; 2006-2007 E?itim-Ö?retim y?l?ndan itibaren 6.7.ve 8.s?n?flarda haftada bir saat ve seçmeli ders olarak okutulan Medya Okuryazarl??? Dersinin, önce ilkö?retim daha sonra da kademeli olarak ortaö?retimde, kapsam?n?n biraz daha geni?letilerek zorunlu ders haline getirilmesini ve bu dersin formasyon alm?? ileti?imciler taraf?ndan okutulmas?n? istiyoruz. ?leti?imciler Derne?i olarak Medya Okuryazarl??? Dersinin zorunlu olmas? ve bu dersin formasyon alm?? ileti?imciler taraf?ndan okutulmas? için elimizden gelen tüm çabay? gösterece?iz.


Gökhan Tekin
?leti?imciler Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri