forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

rtuk_250RTÜK, 2011 y?l?nda karasal analog yay?n yapan radyo ve televizyon kurulu?lar?ndan y?ll?k kullan?m bedeli olarak iki seferde toplam 28 milyon TL tahsil edecek.

 

Kuruldu?u 1994 y?l?ndan bu yana yay?n kurulu?lar?ndan kulland?klar? kanal ve frekanslar?n bedellerini tahsil edemeyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 3 Mart 2011'de yeni RTÜK Yasas?n?n yürürlü?e girmesiyle birlikte ilk kez tahsilata ba?lad?. 

Kanal ve frekans y?ll?k kullan?m bedellerinin ilk taksitlerini Temmuz ay?nda tahsil eden RTÜK, 14 milyon TL gelir elde etti. ?kinci taksitler ise Ekim 2011'de tahsil edilecek.        

RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun, Anadolu Ajans? muhabirine yapt??? aç?klamada, az say?da yerel yay?n kurulu?u d???nda, yay?n kurulu?lar?n?n tamam?na yak?n?n?n kulland?klar? kanal ve frekanslar?n kullan?m bedellerini ödediklerini bildirdi. 

Kurum tarihinde bir ilki ya?ad?klar?n? vurgulayan Dursun, yay?n kurulu?lar?n?n reklam gelirlerinden düzenli olarak RTÜK pay? al?nd???n?, ancak RTÜK'ün kurulu?undan bugüne geçen 17 y?lda karasal analog yay?n kurulu?lar?ndan, kulland?klar? kanal ve frekanslar?n bedellerini alamad???n? belirtti.        

Dursun, ''?lk kez kurulu?lardan kanal ve frekans kullan?m bedeli tahsil  edildi. Yay?n kurulu?lar?n?n tamam?na yak?n? tahakkuk ettirilen miktarlar? ödediler. Bu nedenle yay?n kurulu?lar?na sorumlu davran??lar? nedeniyle te?ekkür ediyorum'' dedi.        

5018 Say?l? Kanun kapsam?nda, RTÜK'ün tahsil etti?i kanal ve frekans kullan?m bedellerinin 3 ay içerisinde hazineye aktar?laca??n? kaydeden Dursun, kanal ve frekans kullan?m bedellerini ödemeyen az say?da kurulu?a gerekli uyar?lar?n yap?laca??n? söyledi.        

Dursun, buna ra?men ödeme yapmayan kurulu?lar?n yay?nlar?n?n 6112 Say?l? Yasan?n Geçici 4. Maddesi kapsam?nda durdurulaca??n? kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri